Record 0021

EditionP.Tebt. 02, 268 (B.P. Grenfell - A.S. Hunt - E.J. Goodspeed, 1907)
InventoryBerkeley, University of California, Bancroft Library, UC 3001.
LDAB0767
Trismegistos59665
Pack0338
Van Haelst
Cribiore
VRS
ASW
Gigante
CPP0021
ProvenanceEgypt, Fayum, Tebtynis
DateAD 3
BibliographyA. Körte, APF 6 (1920), p. 260-261; M. Ihm, Hermes 44 (1909), p. 1-22; Dictys Cretensis FGrHist 49 F 7a ; W. Eisenhut, Dictys Cretensis, Leipzig, 1973, p. 134-139; H.J. Marblestone, Dictys Cretensis, 1969, p. 134-139 (text + English transl.) + p. 213-228 (commentary); A. Stravino, Ditti Cretese, 1970; A.E. Peristerakis, Dictys ho Krês, 1984, p. 73-90; S. Merkle, Die Ephemeris, 1989, p. 113-118.
Platesed. princ. pl. II.
URLhttp://128.32.97.216/scripts/idc/apis/apis2.idc?APISID=314
Greek text

base edition: Dictys Cretensis, Leipzig 1973, pp. 134-139 (W. Eisenhut)
other edition: ed. pr.

Greek text in Unicode

use su toutois alkh hme
rwn de diadramouswn ou panu pollwn oi Ellhnes ka
qwplismenoi eis topedion erxontai pro
kaloumenoi s hgeito de au twn bar
barwn Alecandros Memnonos mhketi ontosepome
nwn de twn stratwn kai mhpw epelqontwn eautois twn
barbarwn fugontwn ballontai polloipanu autwn eis
potamon Skamandron zwntes de lambanontai twn pai
dwn Priamou Lukawn te kaiTrwilos ous en mesw twn A
xaiwn euqus prohgmenous Axilleus sfazei mhde
pw autw tou patrospemyantos uper
wn sunwmologhsen penqos de ou mikron tois en Iliw
egeneto Trwilou apolomenouhn gar eti neos kai gen
naios kai tou apantwn twn
ikwne an al s
esen oute etws t
e tous nekrous e
diagenomenwn de oligwn
hmerwn enistatai eorth Apollwnos Qumbraiou kai a
noxh ginetai tou polemou en de tw quin
Priamos uper Poluxenhs
Idaion pempei logous feronta pros Axillea ou en
alsei pros touton idiazontos qorubos polus en tois
Ellhsi egento ws Axillews prodidontos ton straton
tou polu Alecandr
exwn sun
on Aias sun Diomhdei
kai Odussei ton logon emeinan auton
ecw tou alsous ws paraggeilwsin eau
ton mh tois barbarois peisteusai
kai ma apo e
paraginetai Alecandros st
n ou bwmon ni
Dhifobou Axille
os t
tron eu
ir ian s n
u hst Axil
l uk dh alsous
x sa i
ous idwn eipen Odusseus ouk agaqon outoi
epixeirhsamenoi eiselqon
tes oun eis to alsos kai to olon periskopoumenoi orw
si ton Axillea keimenon entos eirkthes tou bwmou
kaqhmagmenon men eti de kai empneonta pros on Aias ei
pen hn ara alhqes oti oudeis allos se anqrwpwn hduna
to kteinai alkh diaferonta pantwn all h sh propeteia
apwlesen o de eipe dia Polucenhn tauta me eirgasanto Ale
candros kai Dhifobos dolw sumplakentes d autw hspasanto
auton to teleutaion oi hgemones nekron de genomenon
o Aias ep wmw ferein a euk
oi de Trwes idontes tauta ton nekron lh it
aikiswsin oi Ellhnes de sunidon

tes to genomenon analambanousin ta opla kai tois
ton Axillea komizousin sunayantwn d allhlois para
dous Aias tois peri ton Diomhdhn fulassein ton nekron
ballei prwton Asion Dunatos Ekabhs adelfon me
ta de touto Nasthn kai Amfimaxon Karwn hgemonas
paristanai d autw Aias kai Sqenelos kteinontes tous
prwtostatas geitonwn de akosmws pollwn fugontwn
te twn barbarwn kai amaxei anhrhmenwn kai
mhketi anqistaqai dunamenwn diwkousin au
tous ews en teixesi egenonto epei d enegkon
tes hlqon eis tas skhnas ton nekron Axillews ou
dis twn lawn paqous suneste nace
oud e anto upopteusantes oti
nti ar s eixen kat autou fh
e xa h es tou andros
nh e ne ein h
ecapeferon ton Axillea ef on kai ton
Patroklon eceferon kai epi treis hmeras
ballo fos th de pura parhdreusen Aias kai
ud dianuktereusas tas pasas hmeras
p a ititw kai filon kai suggenh a
pantas tous loipous hrwas alkh uperbal
lonta xara d hn pollh epi tois Trwsin
Axillews pesontos ou gar hlpizon e
a u mhde periont
thn Alecandrou epinoian on
an mh dunamenos ep
dron m ntwn aggeloi paraginontai Priamw
apaggellontes Eurupulon ton Thlefou pareinai
Priamos gar auton prin Ektora pesein parekalese
omologhsas kai kassandran autw dounai kai pem
yas autw thn xrushn ampelon
ep andreia kai parageinetai et tous Mu
sous kai Khteous exonto de g eu
fronos upanthsantes twn mellontwn ameinous
elpidas Axillews katablhqentos oi de Ellhnes
sunlecantes ta ostea Axillews eis udrian ferou
sin qaptontes en Sigiw sun d autw kai Patroklou
neu kimeo ntos tous laous Aiantos epi mhden
a l hstou Axillei poihsasqai qanonti
geinetai ekdoseis naou Axillews upo Aiantos
twn en Sigiw kataskeuasai misqon labontwn en
de tw autw xronw Purros on Neoptolemon ekaloun
katanthsas euriski ton tafon kai ton naon gino
menon kai panta puqomenos ton genomenon au
tou qanaton kaqoplisas tous sun autw laous hsan
de Murmidones outoi maximon ti eqnos apolipei
epimelhthn twn ergwn Foinika elqwn de eis
tas tou patros nhas kai thn skhnhn euriski Ip
podamian fulaka twn Axillews p
eidontes d oi basileis pantes parakalousi ton
Neoptolemon gennaiws ferein o de tous au
ton poikilws paramuqhsamenous


Col.1
01     [                                             ]  ̣υ̣σ̣ε̣ συ1 τ̣ου̣τ̣οις αλκη ημε
02     [ρων δε διαδραμουσων ου πα]νυ̣ πολλων̣ οι Ελληνες κα     IV 9
03     [θωπλισμενοι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ει]ς̣ το πεδιον2 ερχονται προ
04     [καλουμενοι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ς̣ ηγειτο δε αυ των3 βαρ
05     [βαρων Αλεξανδρος Μεμνον]ο̣ς̣ μηκετι οντ̣ο̣ς̣ επομε4
06     [νων δε των στρατων και μηπω] ε̣π̣ελθοντων ε̣α̣υ̣τ̣ο̣ι̣ς̣ των
07     [βαρβαρων φυγοντων βαλλον]τ̣αι5 πολλο[ι] π̣α̣ν̣υ̣ αυτ̣ων εις
08     [ποταμον Σκαμανδρον ζωντ]ε̣ς̣ δε λαμ[β]ανονται6 τ̣ων πα̣ι̣
09     [δων Πριαμου Λυκαων τε και] Τρωϊλος ους εν μεσω των Α[
10     [χαιων ευθυς προηγμενους Α]χιλλευς σφαζει μ̣η̣δ̣ε̣[
11     [πω αυτω   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ του] π̣α̣τρ̣ος πεμψαντος [υ]π̣ε̣[ρ
12     [ων συνωμολογησεν πενθος δ]ε ο̣υ̣ μικρον τοις εν [Ι]λ̣ι̣ω̣
13     [εγενετο Τρωιλου απολομε]νου̣ ην γαρ ετι νεος [κ]αι γ̣[εν
14     [ναιος και   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ τ̣ο̣υ̣ α̣π̣αν̣τ̣ω̣ν̣ [τ]ων̣
15     [                                             ]  ̣  ̣ι̣κ̣ω̣νε̣[  ̣]α̣ν̣[  ̣]α̣λ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣ς̣
16     [                                             ]εσεν ουτε̣ ετ̣ω̣σ̣  ̣τ̣  ̣  ̣  ̣
17     [                                             ]  ̣ε τους νε[κ]ρους   ̣ε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
18     [                                     διαγ]ε̣ν̣ομενων δε ο̣λ̣[ιγων     IV 10
19     [ημερων ενισταται εορτη Απο]λλωνος7 Θυμβ[ρ]α̣[ι]ο̣[υ και α
20     [νοχη γινεται του πολεμου ε]ν δε τω θυ̣ι̣ν̣ [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
21     [                                           Π]ριαμος υπερ [Πολυξενης
22     [Ιδαιον πεμπει λογους φε]ρ̣οντα προς Αχι[λλεα ου εν
23     [αλσει προς τουτον ιδιαζο]ν̣το̣ς θορ[υ]βος [πολυς εν τοις
24     [Ελλησι εγενετο ως Αχιλλεως] προδ[ι]δοντος τ[ον στρατον
25     [                                             ]τ̣ου̣ πολυ Α̣λ̣ε̣ξα̣[νδρ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
26     [                                             ]  ̣  ̣εχων συν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣
27     [                                             ]  ̣ο̣ν̣[  ̣  ̣] Α̣[ι]α̣ς̣ συν̣ Δ̣ι̣ο̣[μη]δ̣ε̣ι̣
28     [και Οδυσσει  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ]ον λ̣ογ̣ο̣[ν] εμ̣ει̣να̣[ν]8 α̣υ̣τ̣ο̣[ν  ̣]  ̣  ̣
29     [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣εξω του αλσο]υ̣ς ως̣ π̣α̣[ρ]α̣γ̣[γ]ε̣ι̣[λ]ω̣σ[ι]ν̣ ε̣αυ̣
30     [τον   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μη] τοις βαρβαροις [π]ει̣σ̣τ̣[ευ]σ̣αι
31     [                                                   ]κ̣αι̣ μ̣α̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]α̣π̣ο̣[  ̣  ̣]ε̣  ̣  ̣     IV 11
32     [                                     παραγ]ινε[τ]αι Αλεξα̣ν̣δ̣ρ̣ο̣[ς  ̣]σ̣τ̣  ̣  ̣
33     [                                                 ]ν[  ̣]ο̣υ βωμ̣ο̣ν̣   ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ν̣ι̣
34     [                                         Δηιφ]ο̣β̣ου Α[χ]ιλλε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
35     [                                                 ]  ̣  ̣  ̣ο̣ς̣   ̣9[  ̣  ̣]  ̣τ̣  ̣  ̣  ̣
36     [                                                     ]  ̣τ̣ρ̣ον10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ευ
37     [                                                 ]ι̣ρ̣  ̣  ̣  ̣ι̣αν σ̣[  ̣]  ̣ν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣
38     [                                                     ]υ̣  ̣[  ̣]  ̣η̣σ̣τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣Α]χ̣ι̣λ̣
39     [λ                                                   ]υ̣κ[  ̣]δ̣η[  ̣  ̣  ̣]  ̣[αλ]σ[ο]υ̣ς̣
40     [                                                     ]  ̣χ[  ̣]  ̣σα  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣ι̣
41     [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ους ιδων ειπεν Οδυσσ]ευ[ς] ου̣κ̣ [αγαθον] ουτοι
42     [                                               επι]χ̣ειρησαμε[νοι ει]σ̣ε̣λ̣θ̣[ο]ν̣
43     [τες ουν εις το αλσος και το ολ]ον περισκοπο[υ]μενοι ορω11
44     [σι τον Αχιλλεα κειμενον εντος] της ειρκτης [τ]ου βωμου
45     [καθημαγμενον μεν ετι δε και εμ]πνεοντα πρ[ο]ς [ο]ν Αιας ει
46     [πεν ην αρα αληθες οτι ουδεις α]λλος σε ανθρωπων ηδυνα
47     [το κτειναι αλκη διαφεροντα πα]ν̣των12 αλλ η ση προπετεια13
48     [απωλεσεν ο δε ειπε δια Πολυξεν]ην ταυτα με ειργ[α]σαντο Αλ̣ε̣
49     [ξανδρος και Δηιφοβος δολω συμ]πλακεντες δ αυτ[ω] ησπ̣[α]σ̣αν̣το̣
50     [αυτον το τελευταιον οι ηγεμον]ες νεκρον δε̣ [γε]ν̣ομε̣νον̣
51     [ο Αιας   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ε]π̣ ωμω φερειν α[  ̣  ̣]  ̣ε̣υ̣κ  ̣
52     [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οι δε Τρωες ιδοντες ταυτ]α̣ τον νεκρο[ν  ̣]  ̣λ̣η̣  ̣[  ̣  ̣]ι̣τ̣  ̣
53     [                                         αικισ]ω̣σιν οι Ελλη[νες] δ̣ε̣ συνιδον     IV 12
Col.2
54     τες το γενομενον αναλαμβανουσιν τα οπλα και τοι[ς
55     τον Αχιλλεα κομιζουσιν συναψαντων δ αλληλοις παρα
56     δους Αιας τοις περι τον Δ̣[ι]ομηδην φυλασσειν14 τον νεκρ[ον
57     βαλλει πρωτον Ασιο̣ν Δυμαντος Εκαβης αδελφον μ̣[ε
58     τα δε τουτο Ναστην και Αμφιμαχον Καρων ηγεμονας
59     παριστανται δ αυτω Αιας και Σθενελος κτειν̣ο̣ν̣τ̣[ες τους
60     πρωτοστατα̣ς̣ γ̣ειτο̣ν̣ω̣ν δε ακοσμως πολλω̣ν̣ φυ̣γ̣[οντων
61     τε15 των βαρβαρων και αμαχει16 αν̣η̣ρ̣[η]μ̣ε̣ν̣[ων και
62     μηκετι ανθι̣[σ]τ̣ασθαι17 δυναμενω̣ν διωκου̣σ̣[ιν αυ
63     [τ]ους εως̣ [εν] τ̣ε[ι]χ̣ε̣σ̣ι18 εγενοντο επ̣ει δ ενε[γκον     IV 13
64     τες ηλθον [εις] τας σκηνας τον νεκ̣[ρο]ν̣ Α̣χιλ[λεως ου
65     δ̣ις των λαω̣[ν] π̣α̣θ̣ου̣ς συν̣εστε  ̣ ν[αξε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
66     [  ̣]  ̣  ̣ο[υ]δ ε  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]αντο ϋποπτευσαν[τες οτι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
67     [  ̣]  ̣  ̣  ̣ν̣τι[  ̣]  ̣α̣ρ̣  ̣ς ειχεν̣ [  ̣]  ̣ κατ αυτου [  ̣]φ̣η[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
68     [  ̣  ̣]  ̣  ̣ε̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]χ̣α̣[  ̣]η̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ες του ανδρ[ος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
69     [  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣η̣  ̣ε  ̣νε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣ιν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣η̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
70     [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]ε̣ξ̣απ̣εφ[ε]ρ̣ο̣[ν  ̣  ̣] τον Αχιλλεα εφ [ον και τον
71     [Πατ]ρ̣οκλ̣ον ε̣ξ̣εφ[ε]ρ̣ο̣[ν κα]ι̣ επι τρεις ημερα[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
72     β̣α̣λ̣λ̣ο̣  ̣  ̣  ̣φ̣ο̣ς τ̣η δε π̣υρα παρηδρευσεν Αι[ας] κ̣α̣[ι  ̣  ̣
73     [  ̣  ̣]υδ  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣ διανυκτε̣ρ̣ευσ[α]ς τ̣α̣ς̣ π̣ασας ημε[ρας   ̣  ̣  ̣
74     π̣  ̣  ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ι̣τιτω κα̣[ι] φιλον κ̣[α]ι̣ συγγενη19[  ̣]α  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
75     [  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣] π̣α̣ν̣τ̣[α]ς τους λο[ι]πους η̣ρω̣α̣ς α̣λκη [υ]π̣ε̣ρ̣[βαλ
76     [λο]ν̣τ̣α χ̣α̣[ρα] δ ην πολλη20 επ̣ι τοις Τρωσιν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣     IV 14
77     [  ̣  ̣]  ̣  ̣Αχ̣[ι]λ[λεω]ς πεσοντος ου γα̣ρ ηλπιζον ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
78     [  ̣  ̣  ̣]α̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]υ̣ μηδ[ε] π̣ερ̣ι̣οντ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
79     [τ]η̣ν̣ Α̣λ̣ε̣[ξανδ]ρο[υ] ε̣π̣[ι]ν̣οιαν ον̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
80     αν̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μη δυν[α]μενος επ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
81     δρ̣ο̣ν̣ [  ̣  ̣]μ[  ̣]ν̣τω[ν] α[γ]γελοι π̣α̣ρα[γινονται Πριαμω
82     απαγγελλ[ο]ντε[ς] Ε[υ]ρυπυλον̣ το[ν Τηλεφου παρειναι
83     Πριαμος γ[α]ρ αυτον πριν Εκτορα π̣[εσειν παρεκαλεσε
84     ομολογησ[α]ς και Κ[α]σσανδραν [αυτω δουναι και πεμ
85     ψας αυτω την χρυσην αμπελον   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
86     επ ανδρεια και παραγινεται21 ετ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τους Μυ
87     σ̣ο̣υ̣ς̣ [κ]α̣ι Κ[η]τ̣ε̣ο̣υ̣ς̣   ̣ εχοντο δε̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]γ[  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣ευ
88     φ̣ρο̣νος υπαντη̣σαντες τ̣ω̣ν̣ με̣λλοντων22 αμεινο̣[υς
89     ελ̣[πι]δ̣ας Αχιλλεω[ς] καταβληθεντος23 οι δε Ελληνες     IV15
90     συ[λλ]ε̣ξαν[τ]ες τα̣ ο̣σ̣τεα24 Αχιλλεως25 εις ϋδριαν φερου
91     σιν θ[α]πτοντες εν Σιγιω συν δ αυτω και Πατροκλου26
92     νε̣υ̣   ̣κ̣ι̣μ̣ε̣ο̣[  ̣  ̣]ν̣τ̣ο̣ς̣ τους λαους Αιαντος επι μηδε̣ν̣
93     α[  ̣  ̣]  ̣  ̣λ  ̣[  ̣]η̣στου  ̣  ̣  ̣  ̣ Αχιλλει27 π̣ο̣ι̣ησασθαι θανοντ[ι
94     [γι]νε̣ται28 εκδο̣[σ]ε̣ι̣ς ναου Αχιλλεως υπο Αιαντος
95     τω̣ν̣ εν̣ Σ[ι]γ̣ι̣ω̣ κ̣ατασκευασαι μισθον λαβοντων εν
96     δε̣ τω αυτω χρονω Πυρρος ον Νεοπτολε[μ]ον εκαλουν̣
97     κα̣τ̣α̣ν[τ]η̣σ̣ας ευρισκει29 τον ταφον και το[ν] ναον γινο
98     μ[ε]νον κ̣α̣ι̣ παν[τ]α̣ πυθομενος τον γεν[ο]μενον αυ
99     το[υ θ]α̣νατ[ο]ν̣ κα̣θοπλισας τους συν αυτω λαους ησ̣α̣ν̣
100     δε Μυ̣ρ̣μ̣ι̣δ̣ο̣νε[ς ο]υτοι μαχιμον τι εθ[νος] απο[λ]ι[πει
101     επιμελητην [τ]ω̣ν εργων Φοινικα ελθ̣ω̣ν̣ [δε εις
102     τας του πατρος νηας και την σκηνην [ευρισκει Ιπ
103     πο[δ]αμιαν φυλακα των Αχι[λ]λεως π̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
104     ειδ̣ο̣ντε̣ς̣ δ οι β[α]σιλεις30 παντε[ς] παρακ[αλουσι τον
105     Νεοπτολεμον γενναιως φερειν31 ο δ̣[ε τους αυ
106     το̣ν̣ πο̣ι̣κ̣ιλως παραμυθησαμενου[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣


01 n. 01   συ Eisenhut : ου ed. pr.
03 n. 02   πεδιον ed. pr. : παιδιον P
04 n. 03   των del m1 : τωιν add m1 : των P
05 n. 04   επομε ed. pr. : επωμε P
07 n. 05   βαλλον]τ̣αι ed. pr. :   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ε P
08 n. 06   λαμ[β]ανονται ed. : λαμ[  ̣]ανοντε P
19 n. 07    Απο]λλωνος ed. pr. :   ̣  ̣  ̣]λλονος P
28 n. 08   εμ̣ει̣να̣[ν] add ed. pr. : εμ̣ι̣να̣[  ̣] P
35 n. 09     ̣  ̣  ̣ο̣ς̣   ̣ del m1 :   ̣  ̣  ̣ο̣ς̣ δ̣ε̣  ̣  ̣  ̣ P
36 n. 10   τ̣ρ̣ον del m1 : τ̣ρ̣ον  ̣ P
43 n. 11   ορω ed. pr. : ωρω P
47 n. 12   πα]ν̣των corr m1 :   ̣  ̣]ν̣ταν P
47 n. 13   προπετεια corr m1 : προπετηα or προπετια P
56 n. 14   φυλασσειν add ed. pr. : φυλασσιν P
61 n. 15   τε corr Eisenhut : ται P
61 n. 16   αμαχει corr ed. pr. : αμαμαχη P
62 n. 17   ανθι̣[σ]τ̣ασθαι corr ed. pr. : ανι̣[  ̣]τ̣ασθαι P
63 n. 18   τ̣ε[ι]χ̣ε̣σ̣ι Eisenhut : τ̣ε[ι]χ̣ε̣σ̣σ ed. pr. : τ̣ε[  ̣]χ̣ε̣σ̣σ corr m1 : τ̣ε[  ̣]χ̣ε̣σ̣ι P
74 n. 19   συγγενη corr ed. pr. : συνετη P
76 n. 20   πολλη del ed. pr. : πολλην P
86 n. 21   παραγινεται corr ed. pr. : παραγεινεται P
88 n. 22   με̣λλοντων ed. pr. : με̣λλωντων P
89 n. 23   καταβληθεντος corr ed. pr. : καταβληθεντες P
90 n. 24   ο̣σ̣τεα corr ed. pr. : ο̣σ̣ταια P
90 n. 25   Αχιλλεως add m1 : χιλλεως P
91 n. 26   Πατροκλου del ed. pr. : πατροκλουν P
93 n. 27   Αχιλλει ed. pr. : αχειλλι P
94 n. 28   [γι]νε̣ται corr m1 : ]νε̣σ̣θ̣αι P
97 n. 29   ευρισκει corr ed. pr. : ευρισκι P
104 n. 30   β[α]σιλεις am : β[  ̣]σιλις P
105 n. 31   φερειν am : φεριν P

AuthorDictys Cretensis
Quoted Author
Genrenarrative
Typemythology
Contentslong extract from the Greek original of Dictys Cretensis' Bellum Troianum (= IV, 9-15).
Proper namescol. 1: Hellênes [Greeks] (2 + R); Alexandros (R + 3); Memnôn; Skamandros (R); Priamos (R + 1); Lykaôn (R); Trôilos (1 + R); Achaioi [Achaeans]; Achilleus (4 + 2R); Ilion; Apollôn Thymbraios; Polyxenê (R + 1); Idaios (R); Aias (2 + R); Diomêdês; Odysseus (R + 1); Dêiphobos (1 + R); Trôes [Trojans] (R);
col. 2: Achilleus (9); Diomêdês; Asios; Dymas; Hekabê; Nastês; Amphimachos; Kares [Carians]; Aias (4); Sthenelos; Patroklos (2); Trôes [Trojans]; Alexandros; Priamos (R + 1); Eurypylos; Têlephos (R); Hektôr; Kassandra; Mysoi [Mysians]; Kêteoi [Keteians]; Hellênes [Greeks]; Sigeion (2); Pyrrhos; Neoptolemos (2); Myrmidones [Myrmidons]; Phoinix; Hippodameia.
Mythologicalcol. 1: Hellênes [Greeks] (2 + R); Alexandros (R + 3); Memnôn; Skamandros (R); Priamos (R + 1); Lykaôn (R); Trôilos (1 + R); Achaioi [Achaeans]; Achilleus (4 + 2R); Ilion; Apollôn Thymbraios; Polyxenê (R + 1); Idaios (R); Aias (2 + R); Diomêdês; Odysseus (R + 1); Dêiphobos (1 + R); Trôes [Trojans] (R);
col. 2: Achilleus (9); Diomêdês; Asios; Dymas; Hekabê; Nastês; Amphimachos; Kares [Carians]; Aias (4); Sthenelos; Patroklos (2); Trôes [Trojans]; Alexandros; Priamos (R + 1); Eurypylos; Têlephos (R); Hektôr; Kassandra; Mysoi [Mysians]; Kêteoi [Keteians]; Hellênes [Greeks]; Sigeion (2); Pyrrhos; Neoptolemos (2); Myrmidones [Myrmidons]; Phoinix; Hippodameia.
Materialpapyrus
Bookformroll
Size26 x 33
Scriptacross the fibres
Front / Backrevenue returns, AD 206(= P.Tebt. 2, 340)
State Preservationtwo columns at full height, of 53 lines each; col. 1 is broken off to the left ca. in the middle, col. 2 is almost complete (except for the much damaged central part); the papyrus is much worm-eaten.
Number of columns02
Column width14 (col. 2)
Letters per line41-42
Lectional signsmany misspellings and a few corrections (by the same hand).
Handmedium-sized, informal, round, upright, broadly bilinear, somewhat irregular, but keeping the lines fairly straight, written quite rapidly with a thick pen and without much care by a practised scribe, linking many letters; no decorations.
Last update2003/10/14 Marc Huys, Valerie Van Elst
id: 0021