Record 0025

Edition(A) P.Oxy. 27, 2457 (E.G. Turner, 1962) + (B) BICS Suppl. 32 (R.A. Coles, 1974) = P.Oxy. 52, 3650 (R.A.Coles, 1984)
InventoryLondon, British Library 3040 (A) + Oxford, Sackler Library, Papyrology Rooms (B)
LDAB0927
Trismegistos59822
Pack0454
Van Haelst
Cribiore
VRS01a + 01b
ASW
Gigante
CPP0025
ProvenanceEgypt, Oxyrhynchus
DateAD 2
Bibliography(A) C. Austin, Nova fragmenta Euripidea, 1968, p. 88-89; W. Luppe, Philologus 126 (1982), p. 10-18; J. Diggle, ZPE 77 (1989), p. 11; Van Looy H., Jouan F., Euripide VIII: Fragments 1, Paris, 1998, p. 17-18. — (B) prior to 1984, cf. P.Oxy. vol. 52, p. 13; D. Kovacs, HSPh 88 (1984), p. 47-70; W. Luppe, ZPE 60 (1985), p. 12-16; 63 (1986), p. 7-10; 72 (1988), 27-33; 90 (1992), p. 45-47; 96 (1992), p. 6-8; M. Huys, AC 54 (1985), p. 240-253; idem, ZPE 62 (1986), p. 9-36; W. Luppe, APF 45 (1999), p. 19-20; J. Diggle (ed.), Tragicorum Graecorum fragmenta selecta, Oxford 1998, p. 80-81.; Van Looy H., Jouan F., Euripide VIII: Fragments 1, Paris, 1998, p. 43-45; Tragicorum Graecorum fragmenta, ed. R. Kannicht, 5.1, Göttingen 2004.
Plates(A) ed. princ. pl. IV + (B) BICS Suppl. 32, pl. I-II.
URLhttp://www.csad.ox.ac.uk/POxy/papyri/vol52/pages/3650.htm
Greek text

base edition: Greek Readers' Digests?, Leiden, 1998, no. 5 (M. Van Rossum-Steenbeek)
other editions: W. Luppe, Eikasmos 1 (1990), p. 171-177; idem, ZPE 80 (1990), p. 13-15; Tragicorum Graecorum fragmenta, ed. R. Kannicht, 5.1, Göttingen 2004

Greek text in Unicode

P.Oxy. 27, 2457
01     iol
02     elusen pa
03     sumforan op
04     xhs aut
05     dedakrumen
06     emaqen para
07     paragenomenos
08     n ton Qanaton
09     ekra kai
10    
11     thn Alkhstin
12    sugkalu
13     labonta
14     ai palhs aqlon
15     ou xarin t
16     ekkaluyas
17    
18     Aiolos ou arxh
19     h deina kai dusgnwsta bouleuei qeos
20     h de upoqesis
21     Aiolos para qewn exwn thn twn anemwn dunasteian
22     wikhsen en tais kata Turrhnian nhsois uious ec
23     kai qugateras tas isas gegennhkws toutwn d o
24     newtatos Makareus mias twn adelfwn Kanakhs erasqeis
25     diefqeiren h d egkuos genhqeisa
26     ton tokon ekrupten twi nosein pr
27     tws o de neaniskos epeise ton patera tas qugateras
28     sunoikisai tois uiois o de sunk
29     menos klhron tou gamou pasin ecefaineto
30     ptaisas de peri ton palon o tauta mhxanhsamenos
31     htuxei thn gar upo toutou efqarmenhn
32     o klhros pros allou sumbiwsin enumfagwgei
33     sundramontes d eis to auto
34     ut n to men gennhqen h trofos

P.Oxy. 52, 3650
Col. 1
01     Alecandros ou arxh
02     kai to kleinon Ilion
03     h de upoqesis
04     Ekabhs kaq' upnon oyeis
05     edwken ekqeinai brefos
06     n eceqreyen uion Alecandron
07     Parin prosagoreusas Ekabh
08     de thn hmeran ekeinhn penqousa
09     ama kai timhs aciousa katwdurato
10     men ton ekteqenta Priamon d epeise
11     eleis agwnas ep autwi katasthsasqai
12     dielqontwn de etwn eikosi
13     o men pais edoce thn
14     fusin einai boukol ntos
15     oi d alloi nomeis dia thn uperhfanon
16     sumbiwsin dhsantes epi Priamon anhgagon
17     auton hqeis de epi tou dunastou
18     w p reito kai tous diaballontas
19     ekastous elabe kai twn
20     ep autwi teloumenwn agwnwn eiaqh
21     metasxein dromon de kai pentaqlon
22     eti de puc htthnto f eqhriwse
23     tous peri Dhifobon oitines htthsqai dialabontes
24     upo doulou kathciwsan thn
25     Ekabhn opws an auton apokteinhi paragenhqenta
26     de ton Alecandron
27     Kassandra men emmanhs epegnw
28     kai peri twn mellontwn eqespisen
29     Ekabh de apokteinai qelousa diekwluqh
30     paragenomenos d o qreyas auton
31     dia ton kindunon hnagkasqh legein thn
32     alhqeian Ekabh men oun uion aneure
Col. 2
33     palin
34     aphlqen epi to xrhsthrion metanohsas
35     ina ton qeon ecilashtai zhlotupws d exousa
36     h basilis pros thn Andromaxhn
37     ebouleueto kat auths qanaton metapemyamenh
38     ton Menelaon h de to paidion
39     men eceqhken auth de katefugen
40     epi to Qetidos ieron oi de peri ton Menelaon
41     kai to paidion aneuron kai ekeinhn
42     apathsantes hgeiran kai sfattein
43     mellontes amfoterous ekwluqhsan
44     Phlews epifanentos Menelaos men
45     oun aphlqen eis Sparthn Ermionh de
46     metenohsen eulabhqeisa thn parousian
47     tou Neoptolemou paragenomenos d Oresths
48     tauthn men aphgage peisas Neoptolemwi
49     d epebouleusen on kai foneuqenta
50     parhsan oi ferontes Phlei de ton
51     nekron mellonti qrhnein Qetis epifaneisa
52     Neoptolemon men epetacen en
53     Delfois qayai, Andromaxhn
54     de meta tou paidos eis Molossous
55     aposteilai auton d aqanasian
56     prosdexesqai
57     tauta
58     prooswp
59     ths m
60     mele
61     ton p
62     di auto
63     doulon
64     tetart
65     tou th


P.Oxy. 27, 2457
    - - - - - - -             
01                                                       ]ι̣ο̣λ̣  ̣  ̣  ̣[
02                                                       ]  ̣ε̣λ̣υσεν πα̣[
03                                                   συ]μφορὰν οπ̣[
04                                                       ]  ̣χης αὐτ[
05                                                 δεδ]ακρυμεν[
06                                                     ἔ]μ̣αθεν παρ[α
07                                                 παρ]αγενόμεν[ος
08                                                       ν] τὸν Θάν[ατον
09                                                       ]εκρα κα̣ι̣[
10                                                       ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[
11                                                   τὴ]ν ῎ Αλκηστ̣ι̣[ν
12                                                     σ]υγκαλυ[
13                                                       ]  ̣λαβόντ[α
14                                                       ]α̣ι̣ πάλης ἆθ[λον
15                                                       ]  ̣ ου χάριν τ  ̣[
16                                                       ]  ̣ ἐκκαλύψ̣α̣[ς
17                     ]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[           ]
18     >—     Αἴολος, οὗ [ἀρ]χή·    
19     ἡ δεινὰ καὶ δύσγνωστα βουλ⌊εύει θεός
20                         ἡ δὲ ὑπόθεσις·
21     Αἴολος π̣α̣ρὰ θεῶν ἔχων τὴν τῶν ἀνέμων δ[υναστεί‐1
22     αν ὤικησ̣εν ἐν ταῖς κατὰ Τυρρηνίαν νήσο[ις υἱοὺς ἓξ
23     καὶ θυγατέρας τὰς ἴσας γεγεννηκώς. τ̣[ούτων δ’ ὁ
24     νεώτατος Μακαρεὺς μιᾶ̣ς τ̣ῶν ἀδελ̣[φῶν Κανάκης ἐ‐2
25     ρασθείς διέφθειρεν· ἡ δ’ ἔγκυος γενη[θεῖσα
26     τὸν τόκον ἔκρυπτεν τῶι νοσεῖν πρ[3
27     τως· ὁ δ̣ὲ νεανίσκος ἔπεισε τὸν πατέρ[α τὰς θυ‐
28     γατέρας συνοικίσαι τοῖς υ[ἱ]οῖς· ὁ δὲ συνκ  ̣[4
29     μενος κλῆρον τοῦ γάμου πᾶσιν ἐξεφ̣α̣[ίνετο5.
30     πταίσας δὲ περὶ τὸν πά̣λ̣ον ὁ τ̣α̣ῦτα μ[ηχα‐
31     νησάμενος ἠτύχει· τὴν γὰρ ὑπὸ τούτου ἐ̣[φθαρ‐
32     μένη̣ν̣ ὁ κ̣λ̣ῆ̣ρος πρὸς ἄλλου συμβίωσ[ιν ἐνυμ‐
33     φαγ̣ώ̣[γ]ει· συνδραμόντες δ’ εἰς τὸ αὐτ[ὸ
34       ̣  ̣υτ  ̣  ̣[  ̣  ̣(  ̣)]ν̣ τὸ6 μὲν γεννηθέν ἡ τροφὸς[
   
P.Oxy. 52, 3650
   
Col. 1
    - - - - - - -             
01                     ʼ Αλέξαν]δ̣ρ̣[ος οὗ ἀρχή·
02                           ] καὶ τὸ κλεινὸν [ ῎ Ι]λ̣ιον
03                 ἡ δὲ ὑ]πόθεσις·
04                         ] ʽ Εκάβης καθ’ ὕπνον ὄψεις
05                       ἔ]δωκεν ἐκθεῖναι βρέφος
06                         ]ν ἐξέθρεψεν υἱὸν ʼ Αλέ‐
07     ξανδρο̣[ν Π]άριν προσαγορεύσας. ʽ Εκά‐
08     βη δὲ τ̣ὴ̣[ν ἡ]μέραν ἐκείνην πενθοῦ‐
09     σα ἅ̣μ̣α κ̣[αὶ] τιμῆς ἀξιοῦσα κατωδύ‐
10     ρατο μ̣ὲ̣ν̣ [τὸ]ν̣ ἐκτεθέντα, Πρίαμον̣ [δ’ ἔ‐
11     πε[ι]σ̣ε   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ε̣λεις 7 ἀγῶνας ἐπ’ α[ὐ]τ̣ῶι κα‐
12     ταστήσ[ασ]θ̣α̣[ι.] διελθόντ[ων δὲ ἐτῶ]ν εἴ‐
13     κ̣ο̣σ̣ι̣ ὁ̣ μ̣ὲν π̣α̣ῖ̣ς ἔδοξε [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ]ὴν8
14     φύσιν εἶναι βουκολ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ντος 9,
15     οἱ δ’ ἄλλοι νομεῖς διὰ τ̣ὴν ὑπ̣ερήφανον
16     συμβίωσιν δ̣ήσαντες ἐπ̣[ὶ] Πρίαμον ἀνήγα‐
17     γον αὐτόν̣.   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ηθεὶς10 [δ]ὲ ἐπ̣ὶ τοῦ δυνά‐
18     στο̣υ̣   ̣  ̣  ̣  ̣ω̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣π̣  ̣[  ̣(  ̣)]ρ̣ειτο 11 καὶ̣ τοὺς δι‐
19     αβάλλ̣οντα̣ς ἑκ̣ά̣σ̣τ̣[ο]υς 12 ἔλαβε καὶ τῶν
20     ἐπ᾿ αὐτῶι̣ τ̣ελ[ο]υ̣μέν̣[ων] ἀγώνων εἰάθη
21     μετασχεῖν. δρόμον δὲ καὶ πένταθλον
22     ἔτι δὲ πὺξ † ἥττηντο, φ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣θηρίωσε † 13
23     τοὺς περὶ Δηί̈φοβον, οἵτινες ἡττῆσθαι δια‐
24     λαβ̣[ό]ντες ὑπὸ δούλου κατηξίωσαν τὴν
25     ʽ Εκάβην ὅπως ἂν αὐτὸν ἀποκτείν̣ηι. πα‐
26     ραγενη̣θ̣έ̣ντα 14 δὲ τὸν ʼ Αλέξανδρον
27     Κασ[σάν]δρ[α] μ̣ὲν ἐμμανὴς ἐπέγνω
28     καὶ π̣[ερὶ τῶ]ν̣ μ̣ελλόντων ἐθέσπισεν,
29     ʽ Εκάβη [δὲ ἀπο]κ̣τ̣εῖναι θέλουσα διεκω‐
30     λύθη. π̣[α]ρ̣α[γενό]μενος δ’ ὁ θρέψας αὐτὸν
31     διὰ τὸν κίνδυνον ἠναγκάσθη λέγειν τὴν
32     ἀλήθ̣ειαν. ʽ Εκάβη μὲν οὖν υἱὸν ἀνεῦρε
   
Col. 2
    - - - - - - -             
33       ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[                               πά‐
34     λιν ἀπ[ῆλθ]εν [ἐπὶ τὸ χρηστήριον μετανοήσας,
35     ἵνα τὸν θ̣ε̣ὸ̣ν ἐ[ξιλάσηται. ζηλοτύπως δ’ ἔ‐
36     χουσα ἡ βασ[ιλὶς πρὸς τὴν ʼ Ανδρομάχην
37     ἐβουλεύετο κα[τ’ αὐτῆς θάνατον, μεταπεμ‐
38     ψ̣αμένη τ[ὸν Μενέλαον· ἡ δὲ τὸ παιδίον
39     μὲν ἐξέθηκ̣[εν                 αὐτὴ δὲ κατέφυ‐
40     γεν ἐπὶ [τὸ Θέτιδος ἱερόν. οἱ δὲ περὶ τὸν Με‐
41     νέλαο[ν καὶ τὸ παιδίον ἀνεῦρον καὶ ἐκείνην
42     ἀπατ[ήσαντες ἤγειραν, καὶ σφάττειν
43     μέλλο[ντες ἀμφοτέρους ἐκωλύθησαν
44     Πηλέ[ως ἐπιφανέντος. Μενέλαος μὲν
45     οὖν ἀπ[ῆλθεν εἰς Σπάρτην, ʽ Ερμιόνη δὲ
46     μετε[νόησεν εὐλαβηθεῖσα τὴν παρουσίαν
47     τοῦ Νε[οπτολέμου. παραγενόμενος δ’ ʼ Ορέ‐
48     στης τ[αύτην μὲν ἀπήγαγε πείσας, Νε‐
49     οπτολ[έμωι δ’ ἐπεβούλευσεν· ὃν καὶ φονευ‐
50     θέντα [παρῆσαν οἱ φέροντες. Πηλεῖ δὲ τὸν
51     νεκρὸ[ν μέλλοντι θρηνεῖν Θέτις ἐπιφα‐
52     νε[ῖ]σα [Νεοπτόλεμον μὲν ἐπέταξεν ἐν
53     Δε]λ̣φ[οῖς θάψαι,             ʼ Ανδρομάχην
54     δὲ με̣[τὰ τοῦ παιδὸς εἰς Μολοσσοὺς
55     ἀποστ[εῖλαι, αὐτὸν δ’ ἀθανασίαν προσδέ‐
56     χεσθα[ι
57     ταυτα[
58     προ[ο]σ̣ωπ̣[
59     τη̣ς μ̣[
60     μελε[
61     τον π[
62     δι’ αὐτο[
63     δοῦλον[
64     τεταρτ[
65     του τη[


21 n. 01   δ[υναστεί‐ VRS : δ[εσποτεί‐ Kannicht
24 n. 02    Κανάκης ἐ‐ VRS :     ἐ‐ Kannicht
26 n. 03    πρ[ VRS : πρ[οσποιη‐ suppl Kannicht
28 n. 04   συνκ  ̣[ VRS : συνκα̣[λεσά‐ Kannicht
29 n. 05   ἐξεφ̣α̣[ίνετο VRS : ἐξέθ̣η̣[κεν Kannicht
34 n. 06     ̣  ̣υτ  ̣  ̣[  ̣  ̣(  ̣)]ν̣ τὸ VRS : κ̣ο̣υτ  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ι Kannicht
11 n. 07     ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ε̣λεις VRS : π̣ο̣[λυτ]ε̣λεῖς Kannicht
13 n. 08    [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ]ὴν VRS : [κρείττων τ]ὴν suppl Kannicht
14 n. 09    βουκολ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ντος VRS : βουκόλο̣[υ τοῦ θρέψα]ντος Kannicht
17 n. 10     ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ηθεὶς VRS : ἀ̣π̣ο̣λ̣ο̣γ̣ηθεὶς Diggle
18 n. 11      ̣  ̣  ̣  ̣ω̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣π̣  ̣[  ̣(  ̣)]ρ̣ειτο VRS :   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣(  ̣)]ρ̣ειτο Diggle
19 n. 12   ἑκ̣ά̣σ̣τ̣[ο]υς VRS : ε  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]υς Diggle
22 n. 13   δὲ πὺξ † ἥττηντο, φ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣θηρίωσε † VRS : δ’ απα̣  ̣  ̣(  ̣)τ̣ηνσ̣τ̣εφ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣θηρίωσε Diggle : † δαπαξ̣ή̣τ̣ηντ̣τ̣εφ   ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ̣π̣ε̣θηρίωσε Kannicht
26 n. 14   ραγενη̣θ̣έ̣ντα VRS : ραγενη̣θ̣ε̣ῖ̣σ̣α Luppe

Authoranon.
Quoted Author[Euripides, Alcestis, Aeolus (A), Alexandros, Andromache (B)]
Genrehypothesis
Typemythology
Contentshypotheseis to Euripides' Alcestis, Aeolus (A), Alexandros, Andromache (B). The Alcestis hyp. offers similar phrasing but is much longer than the manuscript tradition; the Andromache hyp. mainly agrees with it.
Proper namesP.Oxy. 2457: Thanatos; Alkęstis; Aiolos (Q + 1); Tyrrhęnia; Makareus; Kanakę(R);
P.Oxy. 3650, col. 1: Alexandros (Q + 2); Ilion (Q); Hekabę (5); Paris; Priamos (2); Dęiphobos; Kassandra;
P.Oxy. 3650, col. 2: Andromachę (R); Menelaos (2R + 1); Thetis (2R); Pęleus (1 + R); Spartę [Sparta] (R); Hermionę (R); Neoptolemos (2 + R); Orestęs; Delphoi [Delphi]; Molossoi (R).
MythologicalP.Oxy. 2457: Thanatos; Alkęstis; Aiolos (Q + 1); Tyrrhęnia; Makareus; Kanakę (R);
P.Oxy. 3650, col. 1:Alexandros (Q + 2); Ilion (Q); Hekab ę (5); Paris; Priamos (2); Dęiphobos; Kassandra;
P.Oxy. 3650, col. 2: Andromachę (R); Menelaos (2R + 1); Thetis (2R); Pęleus (1 + R); Spartę [Sparta] (R); Hermionę (R); Neoptolemos (2 + R); Orestęs; Delphoi [Delphi]; Molossoi (R).
Materialpapyrus
Bookformroll
Size8.3 x 18.8 (A)18 x 21 (B)
Scriptacross the fibres
Front / Backtax-register, AD 1-2
State Preservationthe two papyri originate from the same roll;
(A) = narrow strip with a few letters from 17 lines containing a hyp. to Alcestis, followed by a larger section with 14 almost complete lines from a hyp. to Aeolus introduced by indented title and opening verse;
(B) = lower part of two columns, with a tiny trace of a preceding column in the left margin: col. 1 has 32 lines at full width, but much damaged, from a hyp. to Alexandros, with an also much damaged, indented title and opening verse; col. 2 has the beginning letters of 33 lines from a hyp. to Andromache.
Number of columns01 (A)02 (B)
Column width08.5 - 09 (A and B)
Letters per line28-40
Lectional signsforked paragraphos in (A) between the two hypotheseis; iota adscript in (B), l. 20.
Handsmall, semi-cursive, very irregular, rather carelessly written, with lines sloping upwards; the script of (A) is less cursive than that of (B), spaces the lines closer and is written with a thinner pen in a slightly smaller and more angular hand looking less untidy; it is still the same hand, however (cf. Coles, 1974, p. 2).
Last update2003/10/14 Marc Huys
id: 0025