Record 0029

EditionP.Oxy. 60, 4017 (H.M. Cockle, 1994)
InventoryOxford, Sackler Library, Papyrology Rooms
LDAB1053
Trismegistos59941
PackM-P 0387.01
Van Haelst
Cribiore
VRS04
ASW
Gigante
CPP0029
ProvenanceEgypt, Oxyrhynchus
DateAD 2
Bibliographymentioned by E.G. Turner, Proc. IXth Congr. Oslo, 1961, p. 7, and by F. Uebel, APF 22 (1973), p. 326.
Platesed. princ. pl. V-VI.
URLhttp://www.csad.ox.ac.uk/POxy/papyri/vol60/pages/4017.htm
Greek text

base edition: Greek Readers' Digests?, Leiden 1998, no. 04 (M. Van Rossum-Steenbeek)
other edition: ed. pr.

Greek text in Unicode

paragenomenos
n peisas
on
Phlei
n

o
htoima
legon
o
enws
qon
a
u

prepon
outous ie
Bakxai wn arxh
hkw Dios pais thn de Qhbaiwn
xqona h d upoqesis
Dionuson oi proshkontes en Qhbais
ouk efhsen einai qeon o d autois timwri
an epesthse thn prepousan. emma
neis gar epoihsen tas Qhbaiwn gu
naikas wn ai Kadmou qugateres
afhgoumenai tous qiasmous hgagon
pros ton Kiqairwna. Kadmos men oun
ghraleos hdh Semelh
ws epi
qeon orgi
a paralabwn thn
basileian edusforei tois ginomenois kai
tinas men twn Bakxwn sullabwn
edhsen ep auton de ton qeon allous
apesteilen

hspar
utosde
ai to e
m pta
wn er
pth
hs th

sumfora
f asbase
sas a
metane wn
h htai o en
Sqenebo
topoustou
ler n
n
f

s
toutok
s

a
lofr
us

f

lepw

on
p

k

ei

en
fa
lon

n
as

a
d
os

w

nh

o


Fr. 1 Andromache
    - - - - - - -             
01     [   ?   ]  ̣[
02     [   ?   πα]ρ̣αγεν[όμενος
03     [   ?   ]ν πεί̣σ̣α̣[ς
04     [   ?   ]  ̣ον  ̣  ̣[
05     [   ?   ]  ̣ Πηλ̣ε̣[ῖ
06     [   ?   ]ν̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[
    - - - - - - -             
Fr. 2
Col. 1
    - - - - - - -             
14     [   ?   ]  ̣
15     [   ?   ]  ̣  ̣ọ  ̣
16     [   ?   ]ητοιμα
17     [   ?   ]  ̣λεγον
18     [   ?   ]ο
19     [   ?   ]ενως
20     [   ?   ]θον̣
21     [   ?   ]  ̣α
22     [   ?   ]υ
    - - - - - - -             
Col. 2 Bacchae
    - - - - - - -             
01     πρεπον[
02     ο̣υτους   ̣ ι̣ε   ̣ [
03         Βά[κχαι1 ὧν ἀρχή·
04         ἥ̣[κω Δ]ι̣[ὸς] π̣αῖς τ̣ή̣[ν]δ̣[ε Θηβαίων
05         χθό̣να·2     ἡ δ’ ὑπ̣όθεσι̣[ς·
06     Δ̣ι[ό]νυ̣σ̣ο̣ν ο̣ἱ̣ π̣ροσήκοντες3 ἐν Θήβ[αις
07     [οὐκ ἔφ]η̣σ̣αν̣4 εἶναι θε̣ό̣ν̣· ὁ δ’ αὐτοῖ̣ς τιμω[ρί‐
08     [αν] ἐ̣πέσ̣τ̣ησε τ̣ὴν πρέ̣π̣ου̣[σ]αν. ἐν5[μα‐
09     νε̣ῖ̣ς̣ γὰ̣ρ ἐ̣ποί̣ησεν τὰς̣ [Θ]η[β]αίων γ[υ‐
10     ν]α̣ῖ̣κ̣α̣ς̣, ὧ̣ν α̣ἱ Κ̣ά̣δμ̣[ου] θ̣υγατέρ[ες
11     ἀ]φ̣ηγού̣μ̣εναι τ̣οὺς̣ θι[α]σμ̣ο[ὺς] ἤ̣γα̣[γον
12     π̣ρ̣ὸς6 τòν Κ̣ι̣θ̣α̣ι̣ρῶ̣να. Κ̣άδ̣μος μὲ[ν οὖν
13     γ]η̣ραλέ̣ος [  ̣  ̣]ηδη  ̣  ̣  ̣ Σ̣εμ̣έλη[
14     ως ἐπι̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[
15     θεὸ̣ν ὀργι  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[
16       ̣(  ̣)7[  ̣  ̣]α  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[ παραλαβὼν τὴν
17     βα̣σιλεί̣αν8 ἐδ̣[υσφόρει τοῖς γινομένοις καί
18     τινας μὲ̣[ν τῶν Βακ]χῶν συλλ̣α̣9[βὼν
19     ἔ̣δησεν, ἐπ’ αὐ̣[τὸν δὲ τὸν] θ̣[εὸ]ν̣ [ἄλλους
20     ἀ̣πέσ̣τ̣ειλεν   ̣10[
    - - - - - - -             
Fr. 3
01     [   ?   ]  ̣ησπαρ11[
02     [   ?   ]υτοσδε[
03     [   ?   ]αι  ̣  ̣  ̣12το  ̣ε  ̣[
04     [   ?   ]  ̣μ̣  ̣πτα[
05     [   ?   ]ω̣ν  ̣  ̣  ̣ερ  ̣[
06     [   ?   ]  ̣  ̣  ̣πτη[
07     [   ?   ]  ̣  ̣ησ̣  ̣τ̣η̣  ̣[
    - - - - - - -             
Fr. 4 Bellerophon
01     [   ?   συ]μ̣φορα  ̣[
02     [   ?   ]  ̣φ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣σβασε  ̣[
03     [   ?   ]  ̣σασ13  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣α  ̣  ̣[
04     [   ?   ]μετανε̣  ̣14[  ̣  ̣  ̣]ων  ̣[
05     [   ?   ]  ̣η  ̣ηται  ̣ο̣[  ̣  ̣  ̣]εν  ̣[15
06     [   ?   ]  ̣Σ̣θ̣ε̣ν̣ε̣β̣ο  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[
07     [   ?   ]τ̣ο̣π̣ουστου  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[
08     [   ?   ]λ̣ε̣ρ̣  ̣[  ̣  ̣]ν̣  ̣  ̣[
09     [   ?   ]ν  ̣[
10     [   ?   ]  ̣φ[
    - - - - - - -             
Fr. 5
    - - - - - - -             
01     [   ?   ]  ̣[
02     [   ?   ]σ     [
03     [   ?   ]  ̣τουτοκ  ̣  ̣[
04     [   ?   ]σ     [
    - - - - - - -             
Fr. 7
    - - - - - - -             
01     [   ?   ]α  ̣[
02     [   ?   ]λοφρ[
03     [   ?   ]  ̣υσ  ̣[
    - - - - - - -             
Fr. 10
    - - - - - - -             
01     [   ?   ]  ̣[
02     [   ?   ]φ  ̣[
    - - - - - - -             
Fr. 13
    - - - - - - -             
01     [   ?   ]  ̣  ̣  ̣  ̣[
02     [   ?   ]  ̣λεπω  ̣[
    - - - - - - -             
Fr. 15
    - - - - - - -             
01     [   ?   ]ον̣[
02     [   ?   ]π  ̣[
    - - - - - - -             
Fr. 18
    - - - - - - -             
01     [   ?   ]  ̣κ[
    - - - - - - -             
Fr. 20
    - - - - - - -             
01     [   ?   ]ει[
    - - - - - - -             
Fr. 22
    - - - - - - -             
01     [   ?   ]  ̣  ̣[
02     [   ?   ]εν[
03     [   ?   ]  ̣φα[
04     [   ?   ]  ̣λον[
05     [   ?   ]  ̣  ̣  ̣  ̣[
    - - - - - - -             
Fr. 23
    - - - - - - -             
01     [   ?   ]  ̣[
02     [   ?   ]  ̣ν  ̣[
03     [   ?   ]ασ̣[
Fr. 24
    - - - - - - -             
01     [   ?   ]  ̣α  ̣[
02     [   ?   ]δ  ̣[
03     [   ?   ]ο̣σ̣[
    - - - - - - -             
Fr. 25
    - - - - - - -             
01     [   ?   ]ω  ̣  ̣[
Fr. 26
    - - - - - - -             
01     [   ?   ]νη[
    - - - - - - -             
Fr. 27
    - - - - - - -             
01     [   ?   ]  ̣[
02     [   ?   ]  ̣[
03     [   ?   ]  ̣[
04     [   ?   ]ο  ̣[
    - - - - - - -             


03 n. 01   Βά[κχαι del ed. pr. : ·Βα[ P
05 n. 02   χθό̣να· : χθο̣να· P
06 n. 03   π̣ροσήκοντες corr ed. pr. : π̣ρεσηκοντες P
07 n. 04   [οὐκ ἔφ]η̣σ̣αν̣ corr Van Rossum : οὐ] / [κ ἔφ]ασαν corr ed. pr. : ]η̣σ̣εν̣ P
08 n. 05   ἐν corr ed. pr. : εμ P
12 n. 06   π̣ρ̣ὸς Van Rossum : π̣[ρ]ὸς ed. pr.
16 n. 07     ̣(  ̣) Van Rossum : τ  ̣ ed. pr.
17 n. 08   βα̣σιλεί̣αν add ed. pr. : βα̣σιλι̣αν P
18 n. 09   συλλ̣α̣ corr ed. pr. : συνλ̣α̣ P
20 n. 10   ἀ̣πέσ̣τ̣ειλεν   ̣ Van Rossum : ἀ̣πέσ̣τ̣ειλεν ed. pr.
01 n. 11     ̣ησπαρ Van Rossum : ed. pr. : ησπαρ P
03 n. 12   αι  ̣  ̣  ̣ Van Rossum : ed. pr. : αι  ̣  ̣ P
03 n. 13     ̣σασ Van Rossum : η̣σασ ed. pr.
04 n. 14   μετανε̣  ̣ Van Rossum : μετανε̣π̣ ed. pr.
05 n. 15   εν  ̣[ : ed. pr. : εν[ P

Authoranon.
Quoted Author[Euripides, Andromache (fr. 1), Bacchae (fr. 2), Bellerophon (fr. 4)].
Genrehypothesis
Typemythology
Contentshypotheseis to Euripides' Andromache (fr. 1), Bacchae (fr. 2, with title in eisthesis), Bellerophon (fr. 4) and other unknown plays. The Bacchae hyp. is close to the manuscript tradition, the Andromache hyp. has too scanty remains to allow comparison.
Proper namesfr. 1: Neoptolemos (R); Orestęs (R); Pęleus;
fr. 2: Bakchai (Q + 1); Zeus (Q); Thębaioi [Thebans] (Q, R + 1); Thębai [Thebes]; Dionysos; Kadmos (2); Kithairôn; Semelę;
fr. 4: Stheneboia; Bellerophontęs (R).
Mythologicalfr. 1: Neoptolemos (R); Orestęs (R); Pęleus;
fr. 2: Bakchai (Q + 1); Zeus (Q); Thębaioi [Thebans] (Q, R + 1); Thębai [Thebes]; Dionysos; Kadmos (2); Kithairôn; Semelę;
fr. 4: Stheneboia; Bellerophontęs (R).
Materialpapyrus
Bookformroll
Size14 x 17.2 (fr. 2)
Scriptacross the fibres
Front / BackHomeric quotations, AD 2 (?)
State Preservation27 fragments, most of them with only a few letters or even blank (except fr. 1-4); the largest is fr. 2, which has remains of two columns: the ending letters of 9 lines in col. 1, a fair but much damaged portion of 20 lines in col. 2, with a title in eisthesis. Fr. 3 and 4 are from the top of columns.
Number of columns02 (fr. 2)
Column width10.5
Letters per line27-30 (fr. 2)
Lectional signsone high stop (mentioned by VRS); word-breaks sometimes indicated by larger space between letters.
Handmedium-sized, informal, round, sometimes leaning backward, generally bilinear, fairly regular, rapidly and proficiently written with many ligatures and cursive elements; the hand is somewhat surprisingly described in ed. princ. as a "rather ungainly semi-cursive", whereas, contrary to the two scripts to which it is compared (P.Oxy. 42, 3013 and 52, 3653), it attains some beauty through the regularity of execution and the straight and well-spaced lines.
Last update
id: 0029