Record 0031

Edition(A) P.Oxy. 27, 2455 (E.G. Turner, 1962) + (B) ZPE 4 (1969), p. 43-44 (J. Schwartz)
InventoryLondon, British Library 3038 + Strasbourg, BibliothŤque Nationale et Universitaire, G 2676
LDAB0925
Trismegistos59820
Pack0453
Van Haelstó
Cribioreó
VRS16
ASWó
Giganteó
CPP0031
ProvenanceEgypt, Oxyrhynchus
DateAD 2
Bibliography(A) general: E.G. Turner, Proc. IXth Congr. Oslo, 1961, p. 1-17; H. Lloyd-Jones, Gnomon 35 (1963), p. 439-443; V. Steffen, Eos 59 (1971), p. 203-226; W. Luppe, ZPE 72 (1988), p. 27-33;
fr. 1: C. Austin, Nova fragm. Euripid., p. 90 + 92; W. Luppe, Anagennesis 4 (1986), p. 51-55;
fr. 2: W. Luppe, ZPE (1973), p. 30;
fr. 3: W. Luppe, ZPE 90 (1992), p. 48-49;
fr. 4: B. Snell, Hermes 91 (1963), p. 120; W. Luppe, ZPE 65 (1986), p. 29-30; J. Diggle, ZPE 77 (1989), p. 1-11 (= Euripidea, 1994, p. 327-340);
fr. 5: C. Austin, Nova fragm. Euripid., p. 94; W. Luppe, Anagennesis 4 (1986), p. 223-243; U. von Wilamowitz-Moellendorff, CPh 3 (1908), p. 225-232; W. Luppe, ZPE 49 (1982), p. 19-20; idem, ZPE 55 (1984), p. 7-8; idem, WZHalle 34 (1985), p. 99-102;
fr. 6a: W. Luppe, ZPE 75 (1988), p. 49-50;
fr. 6b: B. Snell, Aegyptus 47 (1967), p. 184-187; W. Luppe, SCO 32 (1982), p. 231-233 [with Korrektur-Beilage in SCO 33 (1983)]; idem, Anagennesis 4 (1986), p. 230, n. 14; idem, BACPS 5 (1988), p. 97-111; idem, APF 40 (1994), p. 13-19;
fr. 7: C. Austin, Nova fragm. Euripid., p. 94; W. Luppe, APF 34 (1988), p. 15-25;
fr. 8: C. Austin, Nova fragm. Euripid., p. 96 + 98; M.A. Harder, ZPE 35 (1979), p. 11, n. 12; W. Luppe, SIFC III 2 (1984), p. 35-39; M.A. Harder, in: Fragmenta Dramatica, 1991, p. 117-135;
fr. 9: M.A. Harder, ZPE 35 (1979), p. 11-12; eadem, in: Fragmenta Dramatica, 1991, p. 117-135; W. Luppe, Prometheus 13 (1987), p. 193-203;
fr. 10: O. Musso, Dioniso 44 (1970), p. 64-71; M.A. Harder, ZPE 35 (1979), p. 12-13; eadem, in: Fragmenta Dramatica, 1991, p. 117-135; W. Luppe, Prometheus 13 (1987), p. 193-203;
fr. 11: M.A. Harder, ZPE 35 (1979), p. 13; eadem, in: Fragmenta Dramatica, 1991, p. 117-135; W. Luppe, Acta Antiqua 32 (1989), p. 243-248; idem, APF 41 (1995), p. 25-33;
fr. 12: C. Austin, Nova fragm. Euripid., p. 67;
fr. 13: W. Luppe, in: Aristoteles, Werk und Wirkung I, 1985, p. 610-615;
fr. 14.1: C. Austin, Nova fragm. Euripid., p. 97; TrGF Critias F20; H. Lloyd-Jones, Gnomon 35 (1963), p. 439-443; W. Luppe, APF 35 (1989), p. 7-10; idem, APF 39 (1993), p. 15-16; J. Diggle (ed.), Tragicorum Graecorum fragmenta selecta, Oxford 1998, p. 135
; fr. 14.2: W. Luppe, ZPE 52 (1983), p. 43-44; idem, ZPE 72 (1988), p. 27-33;
fr. 14.3: C. Austin, Nova fragm. Euripid., p. 101; W. Luppe, APF 32 (1986), p. 5-13;
fr. 14.4: C. Austin, Nova fragm. Euripid., p. 101-102; W. Luppe, ZPE 51 (1983), p. 25-28;
fr. 14.5: C. Austin, Nova fragm. Euripid., p. 99; J. Diggle, Euripides Phaethon, 1970, p. 53 + 75-78; R. Keydell, Hermes 102 (1974), p. 117; W. Luppe, Philologus 127 (1983), p. 135-139; J. Diggle (ed.), Tragicorum Graecorum fragmenta selecta, Oxford 1998, p. 150
fr. 17.1: C. Austin, Nova fragm. Euripid., p. 100; W.M. Calder III, in: Greeks Numismatics and Archaeology, 1979, p. 53-62; M.T. Luzzatto, Prometheus 9 (1982), p. 199-220; W. Luppe, Anagennesis 3 (1983), p. 187-200; idem, Tyche 7 (1992), p. 163-164; idem, WJA N.F. 19 (1993), p. 47-53; C.W. MŁller, ZPE 98 (1993), p. 19-24; idem, Philoktet: Beitršge zur Wiedergewinnung..., 1997, p. 43-51; idem, Euripides, Philoktet, 2000, p. 144-145 + 224-230;
fr. 17.2: C. Austin, Nova fragm. Euripid., p. 100 + 102; W.M. Calder III, in: Greeks Numismatics and Archaeology, 1979, p. 53-62; W. Luppe, APF 30 (1984), p. 31-37; idem, APF 39 (1993), p. 13;
fr. 17.3: C. Austin, Nova fragm. Euripid., p. 102-103; R.A. Coles-J.W.B. Barns, CQ N.S. 15 (1965), p. 52-57; W.S. Barrett, CQ N.S. 15 (1965), p. 58-71; M.W. Haslam, GRBS 16 (1975), p. 149-166; W. Luppe, APF 30 (1984), p. 31-37;
fr. 17.4: C. Austin, Nova fragm. Euripid., p. 103;
fr. 18: W.S. Barrett, CQ N.S. 15 (1965), p. 68; W. Luppe, Anagennesis 3 (1983), p. 125-142; idem, ZPE 60 (1985), p. 16-20;
fr. 19: B. Snell, Hermes 91 (1963), p. 495; M.W. Haslam, GRBS 16 (1975), p. 150-151;
fr. 24: W. Luppe, ZPE 49 (1982), p. 19; idem, WZHalle 34 (1985), p. 99-102;
fr. 48: W.S. Barrett, CQ N.S. 15 (1965), p. 66-67; W. Luppe, Philologus 126 (1982), p. 313-315;
fr. 56: W.S. Barrett, CQ N.S. 15 (1965), p. 66-67;
fr. 57: W. Luppe, ZPE 49 (1982), p. 15-19;
fr. 78: W. Luppe, APF 32 (1986), p. 5;
fr. 84: W. Luppe, ZPE 49 (1982), p. 20;
fr. 95: W. Luppe, ZPE 49 (1982), p. 19; idem, WZHalle 34 (1985), p. 99-102;
fr. 107: M.A. Harder, ZPE 35 (1979), p. 7-14; J.S. Rusten, ZPE 40 (1980), p. 39-42; W. Luppe, ZPE 49 (1982), p. 15-19; idem, Eos 75 (1987), p. 251-256; M.A. Harder, in: Fragmenta Dramatica, 1991, p. 117-135; W. Luppe, 'Ein neuer Herstellungsversuch in der Hypothesis zu einem Temeniden-Drama des Euripides'ZPE 149 (2004), p. 10-14.
fr. 111: W. Luppe, ZPE 49 (1982), p. 20-21;
fr. 113: W.S. Barrett, CQ N.S. 15 (1965), p. 67-68;
fr. 123: W. Luppe, ZPE 49 (1982), p. 21;
fr. 125: W.S. Barrett, CQ N.S. 15 (1965), p. 66-67; W. Luppe, Philologus 126 (1982), p. 313-315;
fr. 139: W. Luppe, APF 39 (1993), p. 13;
fr. 141: W. Luppe, ZPE 60 (1985), p. 16-20; J. Diggle, ZPE 77 (1989), p. 1-11 (= Euripidea, 1994, p. 327-340);(B) H.J. Mette, ZPE 4 (1969), p. 173; M.W. Haslam, GRBS 16 (1975), p. 150, n. 3; W. Luppe, ZPE 55 (1984), p. 7-8; idem, SIFC III 2 (1984), p. 35-39.
Plates(A) fr. 5: ed. princ. pl. VI; Luppe, Anagennesis 4 (1986), pl. XIII;
fr. 6b: Luppe, APF 40 (1994), pl. 11;
fr. 7: Luppe, APF 34 (1988), pl. 15;
fr. 8: ed. princ. pl. VI;
fr. 9: ed. princ. pl. VI;
fr. 10: ed. princ. pl. IX;
fr. 11: ed. princ. pl. IX; Luppe, APF 41 (1995), pl. 17;
fr. 12: ed. princ. pl. IX;
fr. 14.1: ed. princ. pl. IV; Luppe, APF 35 (1989), pl. 1;
fr. 14.2: ed. princ. pl. IV;
fr. 14.3: Luppe, APF 32 (1986), pl. 1;
fr. 14.4: Luppe, ZPE 51 (1983), pl. II; Luppe, APF 32 (1986), pl. 2;
fr. 15: ed. princ. pl. IV;
fr. 17.1: Luppe, Anagennesis 3 (1983), pl. IV;
fr. 17.2: Luppe, Anagennesis 3 (1983), pl. IV; Luppe, APF 30 (1984), pl. 1;
fr. 17.3: Luppe, APF 30 (1984), pl. 1;
fr. 18: Luppe, Anagennesis 3 (1983), pl. I;
fr. 57: Luppe, ZPE 49 (1982), pl. Ib;
fr. 107: Luppe, ZPE 49 (1982), pl. Ia;
fr. 141: Luppe, ZPE 60 (1985), pl. Ib;
(B) Mette, pl. 9d (fr. Aa, b, c); Luppe, ZPE 55 (1984), pl. Ia (fr. Bd).
URL
Greek text

base edition: Greek Readers' Digests?, Leiden, 1998, no. 16 (M. Van Rossum-Steenbeek)
other editions: Tragicorum Graecorum fragmenta, ed. R. Kannicht, 5.1, GŲttingen 2004

Greek text in Unicode

Fr.1
01     amenh d
02     reian t
03     sen auth
04     pterwton
05     Me
06     zeus d

Fr. 2
01     ek men Eurudikhs egennhse Krhqea kai
02     Salmwnea kai Sisuron ek de ths Xeirwnos
03     qugatros Ipphs kallei diaferousan
04     Melanipphn autos men oun fonon
05     poihsas ep eniauton aphlqe fugas
06     thn de Melanipphn Poseidwn didumwn
07     paidwn egkuon epoihsen h de dia thn prosdokian
08     ths tou patros parousias tous gennhqentas
09     eis thn boustasin edwke thi
10     trofwi qeinai kata thn entolhn tou kataspeirantos
11     upo de thn kaqodon tou
12     dunastou ta brefh tines twn boukolwn
13     fulattomeqa men upo tou taurou qhlazomena
14     de upo mias twn bown idontes
15     ws bougenh terata

Fr. 3
Col. 1
01    
02     el
03     s

Fr. 3
Col. 2
01     ouk estin ouden deinos wseipein epos
02     h d upoqesis
03     Oresths ton fonon tou patros metaporeuomenos
04     aneilen Aigisqon kai
05     Klutaimnhstran mhtroktonhsai de
06     tolmhsas paraxrhma thn dikhn edw
07    

Fr. 113
01     edwken eis xeiras autois oi de tauthn
02     foneuein emellon epifaneis
03     de Menelaos kai blepwn eauton ama

Fr. 4
01     porqein oi de fqasantes
02     kathpeilhsan epifaneis d Apollwn
03     Elenhn men autos efhsen eis qeous
04     diakomizein Oresthi de epetacen
05     autwi men Ermionhn labein gunaika
06     Puladhi de Helektran sunoikisai
07    kaqarqenti de ton ths mhtros fonon
08     Argousdunasteuein
09     Oidipous ou arxh
10    Foibou pot ewntos espeiren
11     teknon h d upoqesis

Fr. 18
Col.1
01     s
02     nep
03     qelwn
04     uqhi
05     i ghrws
06    
07    

Col. 2
07     anop
08     tos autou kr
09     ws thn elp
10     eiskomizousa
11     stathn e a
12     wsamenhi kai to para
13     docon ws estin du
14     masin deicasa krion
15     hdh labousa katam
16     ka eneis b
17     a nes

Fr. 5
01     us ker
02     epifaneis d Hraklhs
03     enos upo tou su
04     labwn kai
05     n autou kai th
06     qhi
07     Sqeneboia hs arxh
08     ouk estin ostis pant anhr eudaimonei
09     h d upoqesis
10     Proitos Abantos men uios Akrisiou
11     de adelfos basileus de Tirunqos
12     Sqeneboian de ghmas ec auths egennhse
13     paidas Belleferonthn de feugonta
14     ek Korinqou dia fonon autos men
15     hgnise tou musous h gunh autou ton
16     cenon hgaphsen tuxein de ou dunamenh
17     twn epiqumhmatwn diebalen ws
18     epiqemenon
19     pisteusas de o Proitos
20     pemyen auton eis Karian
21    

Fr. 5a
01    
02     t
03     e
04     k
05     ra
06    

Fr. 5b
01     us
02     alous
03     asa

Fr. 5b
01     s

Fr. 24 + 95
01     palin de epistreyas eis thnTirunqa
02     ton men Proiton katememyato aneseise
03     de thn Sqeneboian ws eis thn Karian apacwn

Fr. 6a
01     kata Mhlon thn nhson genomenos ekeinhn
02     aper yen authn men oun apoqanousan
03     alieis eurontes eis Tirunqa
04     diekomisan palin de epistreyas
05     o Bellerofonths pros ton Proiton autos
06     wmologhsen pepraxenai tauta
07    dis gar epibouleuqeis up amfoterwn
08     dikhneilhfenai thn prepousan ths
09     men eis to zhn toude eis to lupeisqai

Fr. 6b
01     Skeirwn Saturikos ou arxh
02     Ermh su gar dh
03     exeis h d upoqesis
04     Skeirwn twn kateist
05     petrwna katalabwn
06     apo lhisteias bion eixen asebh pais
07    Poseidwnos wn kai t
08     tos egbasin ou qewrwn exwnde proskopon
09     kai diakonon ths ubrews Silhnon
10    ekeinwi men epetreyen thn odon frourein
11    autos de exwrisqh epeita d eis thn
12     erhmiansaturoi eis
13     etairwn qh
14     qhsan u ot
15     keias exont
16    meta xeiras
17     d te

Fr. 7
01     n oun saturoi ka
02     eous Ermhs deqh
03     wn epezeucen
04     fugwn d enteuqen
05     maxomenos sun w e
06     pifaneis de tois saturois pa ec
07    plhsen autous wn men oi
08     hqhsan e
09    tas emprhsqein

Fr. 7a
01    
02    
03    
04     de
05     to
06    

Fr. 7b
01     h
02    
03     c
04     n
05    
06    
07    
08    

Fr. 7c
01     einai
02     sein
03     sdhsein t ke
04     tous fugei

P. Stras.gr.2676
01     Suleus
02     n uy
03     h d upoqesis
04     Hraklei foneusanti ton eautou cenon
05     Ifiton ton Eurupou Zeus epetacen
06     apempolhqenti
07     ei de ton pon
08     n eniauton d
09     menos u
10     hnegke t
11     ekeiqen
12    

Unidentified fragments
Ab
01     us t
02     lla
03     el
04     hsas
05     anw
06    

Ac
01     eme
02     bei
03     nk
04     ot

Ba
01     teim
02     tas aut
03     enantit
04     h hs

Bb
01     r
02     tei en
03     orwn
04     s ekt
05     usen s

Bc
01     na
02     ein
03     gamo
04     ciwqe
05     paida
06     atou
07     to
08    

Fr. 8
01     kai ton Sulea anas thn
02     qugatera
03     nos diwkomenh
04     toutous men oun ceno
05     hn e eswsen
06     Thmenos ou arxh
07     p areifatos tis
08     h d upoqesis

Fr. 9
01     us ker
02     dia
03     e n hionou monofqalmou
04     upemnhsen xrhsmou ton Thmenon os
05     ekeleusen hs eis Argos kaqodou labein
06     autous odhgon ton triofqalmon d
07     vto e tou Oculou thn Peloponnhson
08     eis merh tria thn men Argeian
09     n presbutatos
10     thn de Messhnian elaben Kresfonths
11     thn de Lak
12     nian oi Aristodhmou paides adikh
13     n an meta
14     paidwn poi
15     Arxelaon

Fr. 10
01     Sparthn nd
02     menos de para twn
03     tos Temenos mer
04     eilhfen par ekontwn t
05     nos eklhrwsen elaxen de
06     thn Messhnian tois de
07     paisin Agasqenei kai or
08     h twi klhrwi
09     ws ene
10     k iz

Fr. 11
01    
02     arx
03     ode d
04     nhs uios wn Orestou tou
05     Agamemnonos basileus
06     nhgem
07     wn egnwn thn pe
08     qoumenhn sumboulo
09     tois Thmenou pa
10     en kataskopon eis Sparthn
11     Messhnhn pws exei ta t
12     n polupragmonhsa
13     eutuxountwn su
14     wka faulws de
15     summax
16     eton tou

Fr. 11b
01    
02     l
03     m
04     ina mh
05     twn
06    
07     hd
08     x

Fr. 107
01     pon
02     thn basileian
03     kata maxhn
04     to men oun krima
05     t oush
06    

Fr. 12
01     tasin tw
02     s kai sum e
03     pemyai peri th t
04     w epi ton xrhsmon
05     apesteilen maqwn de tou
06     oti ton c na
07     hgemona dei poihsai kai
08     kai e
09     ep n

Fr. 13
01     meta thn Iliou porqhsin Aqhna te
02     kai Poseidwni to twn Axaiwn strateuma
03     diafqeirai a tou men eunoountos
04     thi polei dia thn ktisin ths
05     de mimashs tous Ellhnas dia thn
06     Aiantos eis Kassandran ubrin oi de
07     Ellhnes klhrwsamenoi twn aixmalwtwn
08     gunaikwn tas ek tou dhmou tois
09     en aciwmasin edwkan Agamemnoni

Fr. 14.1
01     oqa
02    
03     martura tw
04     samenos ta
05     metamelh i ton Tennhn
06     hkousen epi thn antipera nhson
07     seswsqai proeipontos d Apollwnos
08     thn men nhson Tenedon proshgoreusen
09     thn de yeusamenhn gunaika apekteinen
10     Uyipulh hs arxh
11     Dionusos os qursoisin kai nebrwn
12     dorais h upoqesis

Fr. 14.1a
01     gunaikos
02     ea ta
03     h i
04     i
05    

Fr. 14.2
01    
02     g qeisato
03     krhnhn edeice
04     dra k tos diesp ade
05     topous oi gegonotes paides parhsan
06     epi thn ths mhtros zhthsin kai katalusantes
07     para thi tou Lukourgou gunaiki
08     ton epitafion tou paidos hqelhsan agwnisasqai
09     h de tous proeirhmenous
10     cenodoxhsasa toutous men ephinesen
11     thn mhtera d autwn apokteinein hmellen
12     kousiws apolelukuias auths
13     to teknon Amfiaraou de
14     sam toutw xarin edwken
15    
16     n

Fr. 15
01     ei
02     Amfiara
03     paragenom
04     m

Fr. 14.3
01     a
02     q sqai
03     eqespisen
04     Fricos prwtos ou arxh
05     ei men tod hmar prwton hn kakoumenwi
06     h d upoqesis
07     Aqamas uios men hn Aiolou basileus
08     de Qettalias eixen paidas ek
09     Nefelhs Ellhn te kai Fricon
10     en Inw thn Kadmou paida
11     o kata de twn progonwn
12     epiboulhn emhxanato kaqaper
13     foboumenh mh ton ths mhtruias
14     pikron bion peri eauthi sugkalesasa
15     gar twn Qettalwn gunaikas

Fr. 16
01     os Inw
02     en oti f
03     e

Fr. 14.4
01    
02     to
03     hi t kindun
04     didon wn anagkaio
05     teron hghsamenos h patri kindunon
06     episthsan dia gunaika
07     Foinic ou arxh
08     w ploute oswi men raiston ei baros
09     ferein h d upoqesis
10     Amunt ro
11     basil

Fr. 14.4a
01    
02     f
03     t
04    
05    
06     ou
07     ke

Fr. 14.5
01     d shs t Me
02     ropi de meta egennhsen
03     pantwn de patera efhsen ton
04     kata nomous sunoikounta einai gennhqenti
05     d en hlikiai twi Faeqonti
06     thn alhqeian ecefhnen apistounti
07     de ws estin Hliou pais prosetacen
08     elqein pros tas ippostaseis tou qeou
09     geitniwsas kai dwron aithsasqai
10     hshi paragenhqeis dek
11     erane qeou sa
12     mou genesqai
13     xh

Fr. 17.1
01    
02     ra sas Filoktht
03     leuontos en tois topois en ois edhxqh
04     perialgh d auton genomenon
05     epi thn parakeimenhn Lhmnon diakomisantes
06     eiasan o de ton dekaeth
07     xronon diezhsen atuxwn ws an bion
08     exwn ton eleon twn entugxanontwn
09     aka Elenos eipen tois Trwsi tois
10     Hrakleous tocois asfalisasqai thn polin
11     kai lhfqeis d aixmalwtos thn au
12     s summax isen
13     ton Filoktht
14     Odusseus ek
15     eneteilato men emf
16     Aqhnas boul
17     h uto
18    f

Fr. 17.2
01     eka
02     thn asfaleian
03     anagkazei naun sunakolouqei
04     Fricos deuteros ou arxh
05     Seidwnion tot astu Kadmos eklipwn
06     h d upoqesis
07     Aqamas en Orxomenwi n
08     Inoi thi Kadmou sun duo paidas
09     ek Nefelhs progegenhkws Ellhn te
10     kai Fricon ois m
11     ri eito
12     pol
13     teinom
14     antes Aqama
15     tou
16     Fri

Fr. 17.3
01    
02     twi epibouleuomenwi
03     h de ton Dionuson epikalesamenh ton
04     qanaton diwlisqen emmaneis gar poihsas
05     Dionusos Fricon te kai Ellhn thn
06     adelfhn prohgageto eis thn erhmon
07     ws paranalwma twn Mainadwn poihswn
08     Nefelh de kataptasa ka diarpasasa
09     tous eauths krion edwken autois
10     odhg Kolxous
11     Foinissai wn arxh
12     Hlie qoais ippoisin eilisswn floga
13     h d upoqesis
14     Eteoklhs paralabwn thn en Qhbais basileian
15     ton adelfon Poluneihn apesterhsen
16     tou dikaiou fugas d ekeinos eis
17    
18   

Frr. 48, 125
01     Teiresias de exrhsen nikhseintous ek
02     ths polews ean o Kreontos uios Menoikeus
03     sfagion Arei genhtai o men
04     oun neaniskos ekousiws eauton
05     apesfacen Qhbaioi de tous hgemonas
06     twn Argeiwn

Fr. 17.4
01     tes allhlous aneilon h men oun mhthr
02     autwn Iokasth nekrous eurousa tous
03     paidas eauthn prosepesfacen o de
04     tauths adelfos Krewn parelaben
05     thn basileian oi de Argeioi thi maxhi trefqentes
06     apexwrhsan Krewn de parrhsiastikwteron
07     thi tuxhi xrwmenos
08     tous upo thn Kadmeian twn polemiwn
09     pesontas eis tafhn ouk edwken Poluneikhn
10     d akhdeuton ereiyen Oidipoda
11     de fugada ths polews apesteile
12     ef wn men oun ou fulacas ton anqrwpwn
13     mon ef wn de thn orghn ou loipogra
14     sas
15     elehsas
16     Xrusippos ou arxh
17     ai

Fr. 17.4a
01    
02     o
03     yh
04     xeis
05    
06    
07    
08    

Fr. 17b

Fr. 17.4c
01    
02    
03     arxhi
04    
05    

Fr. 17d

Fr. 21
01     i
02     wnos sqenos
03   
04     arxh


Fr. 1
01     ]α̣μενη δ[
02     ]  ̣ρ̣ειαν˙ τ̣[
03     σ̣εν˙ αυτη[
04     πτερωτον
    _____________
05             Με[λανίππη ἡ Σοφή, ἧς ἀρχή·1
06     Ζεὺς δ  ̣[
    - - - - - - -             
Fr. 2
    - - - - - - -             
01     ἐ]κ μὲν Ε[ὐ]ρυ̣[δίκης ἐγέννησε Κρηθέα καὶ
02     Σ]α̣λμωνέα κ̣[αὶ Σίσυρον˙ ἐκ δὲ τῆς Χείρω‐
03     ν̣ος θυγατρὸ[ς ῞ Ιππης κάλλει διαφέρου‐
04     σ̣αν Μελανίππ[ην. αὐτὸς μὲν οὖν φόνον
05     π̣[οιήσας ἐ]π’ ἐνια̣[υτὸν ἀπῆλθε φυγὰς˙
06     τ̣ὴν δ̣ὲ̣ Με̣[λ]αν[ίππην Ποσειδῶν διδύμων
07     παίδων ἔγκυ[ον]2 ἐποίησ̣[εν. ἡ δὲ διὰ τὴν προσ‐
08     δοκίαν τῆς το[ῦ] πατρὸς [παρουσίας τοὺς γεν‐
09     νηθέντας [εἰ]ς τὴν βούσ̣[τασιν ἔδωκε τῆι
10     τροφῶι θε̣[ῖν]α̣ι3 κατὰ τὴ̣[ν ἐντολὴν τοῦ κα‐
11     τ̣ασπείρα̣[ντ]ο̣ς˙4 ὑπὸ δὲ̣ [τὴν κάθοδον τοῦ
12     δ̣υνάστο̣[υ τὰ] βρέφη5 τιν̣[ὲς τῶν βουκόλων
13     φ̣υλαττ̣[όμεν]α μὲν ὑ̣[πὸ6 τοῦ ταύρου, θη‐
14     λα]ζό̣μ[ενα δ]ὲ̣ ὑπ[ὸ7 μιᾶς τῶν βοῶν ἰδόντες
15     ὡς β]ο[υγεν]ῆ̣ τ̣[έρατα
    - - - - - - -             
   
Fr. 3
Col. 1
    - - - - - - -             
01         ]  ̣[
02     ]  ̣  ̣ελ
03         ]ς̣ - - - - - - -             
   
Fr. 3
Col. 2
    - - - - - - -             
01     ο[ὐκ ἔστιν οὐδὲν δεινὸν ὡς εἰπεῖν ἔπος
02                 [ἡ δ’ ὑπόθεσις]
03     ᾿ Ορέστ[ης τὸν φόνον τοῦ πατρὸς μετα‐
04     πορευόμ̣[ενος ἀνεῖλεν Αἴγισθον καὶ
05     Κλυτ[αιμ(ν)ήστραν˙ μητροκτονῆσαι δὲ
06     τολμ̣ή[σας παραχρῆμα τὴν δίκην ἔδω‐
07       ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 113
    - - - - - - -             
01     ἔδωκεν εἰς χεῖρας α]ὐ̣τ̣οῖς˙8 οἱ δὲ ταύ‐
02     την φονεύειν ἔμελ]λον˙ ἐπιφ̣α̣[νε]ὶ̣[ς
03     δὲ Μενέλαος καὶ βλέπων] ἑ̣[α]υ̣τ̣ὸ̣ν̣ [ἅμα
    - - - - - - -             
   
Fr. 4
    - - - - - - -             
01     πορθεῖ]ν̣˙ οἱ δὲ̣ [φθάσαντες   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[
02     κατηπ]ε̣ίλησαν˙9 ἐ̣π̣[ιφανεὶς] δ’ ʼ Απ̣ό̣λλ̣[ων
03     ʽ Ελένην] μὲν αὐτὸς [ἔφησεν] ε̣[ἰς] θ[ε]οὺ̣[ς
04     διακο]μίζειν˙10 ʼ Ορέ̣[στηι δὲ] ἐπ̣έ̣τ̣α̣ξ̣ε̣[ν
05     αὐτ]ῶι μὲν ʽ Ερμιόνη[ν λαβεῖ]ν̣ γυνα̣[ῖκα
06     Πυλ]ά̣δ̣ηι δὲ ʼ Ηλέκτρα̣[ν συνοικί]σ̣α̣ι̣[
07     καθα]ρ̣θ̣έντι δὲ τὸν̣ [τῆς μητρὸς φόνον
08     ῎ Αρ]γους̣ δυναστεύε̣[ιν.
09         Ο]ἰδίπο̣υ̣ς̣, [οὗ ἀρχή˙
10     Φοί]βου ποτ   ̣  ̣  ̣  ̣[11 ἐῶντος ἔσπειρεν
11               ]τ̣έκ̣ν̣[ο]ν̣. ἡ [δ’ ὑπόθεσις˙
    - - - - - - -             
   
Fr. 18
Col. 1
    - - - - - - -             
01               ]ς
02               ]ν̣επ̣[  ̣  ̣]  ̣
03               ]θελων
04               ]υθηι
05               ]  ̣ι̣12 γήρως
06                   ]  ̣[ ]  ̣
07                           ]
    - - - - - - -             
   
Col. 2
    - - - - - - -             
01       ̣  ̣  ̣]ανο̣π̣[13
02     τος αὐτοῦ κρ[
03     ]  ̣ως τὴν ἐλπ̣[
04     ε]ἰ̣σ̣κομιζουσα  ̣[14
05       ̣  ̣  ̣  ̣]στατην ε[  ̣]  ̣α̣[
06       ̣]ω̣σαμένηι καὶ το[                 παρά‐
07     δοξον ὥς ἐστιν δυ̣[
08     μασιν δείξασα15˙ κρ[ιὸν16
09     ἤδη λα[βο]ῦσ̣α καταμ̣[17
10     κα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣ν̣εις   ̣[  ̣]β̣  ̣[18
11                         ]  ̣  ̣α̣˙ νεσ[19
    - - - - - - -             
   
Fr. 5
    - - - - - - -             
01                     ]υς κ̣ερ[
02                   ἐ]π̣ι̣φαν̣[εὶ]ς δ’ ʽ Η̣ρα[κλῆς?
03                       ]ενος ὑπ̣[ὸ]20 τοῦ συ̣[
04                       ]  ̣ λαβών˙21 καὶ   ̣  ̣  ̣[
05           ]  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ αὐτοῦ̣ κα[ὶ] τη[
06           ]θηι —
07     Σ̣θ̣ε]ν̣[έ]βοια, ἧς ἀρχή˙22
08     οὐκ ἔστιν, ὅσ]τ̣ις πάντ’ ἀνὴρ εὐδαιμο̣[νεῖ.
09                   ἡ δ’] ὑ̣πόθεσις˙
10     Π̣ροῖ̣[τ]ο̣[ς ῎ Αβαν]τος μὲν23 μὲν ἦν υἱός̣, [ʼ Ακρισίου
11     δὲ ἀδε̣[λφός,] β̣α̣σιλεὺς δὲ Τίρ[υνθος.24
12     Σθεν[έβοιαν δὲ] γήμας ἐξ αὐτῆ̣[ς ἐγέν‐
13     ν]η̣σ̣[ε παῖδας. Βελλεροφόντην δὲ φεύ‐
14     γο̣[ντα ἐκ Κορίνθου διὰ φόνον αὐτὸς μὲν
15     [ἥγνισε τοῦ μύσους, ἡ γυνὴ δὲ αὐτοῦ τὸν]
16     ξένον ἠγ]άπ̣[ησεν. τυχεῖν δὲ οὐ δυναμέ‐]
17     νη τῶν] ἐπιθυ[μημάτων25 διέβαλεν ὡς
18           ἐπι]θέμενον̣[ ἑαυτῆι τὸν 26
19                 ]  ̣˙ πιστ[εύσας δὲ ὁ Προῖτος ἐξέ‐27
20     πεμψεν αὐ]τὸν εἰς [Καρίαν 28
21                                 ]  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 5a
    - - - - - - -             
01           ]  ̣[
02             ]τ[
03       ̣ε  ̣  ̣[
04       ̣κ  ̣  ̣  ̣[
05     ρα[
06       ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 5b
    - - - - - - -             
01             ]υσ[
02     ]  ̣αλου̣ς [
03           ]ασα  ̣[
   
Fr. 5c
    - - - - - - -             
01     ]σ  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 24 + 95
    - - - - - - -             
01     πάλιν δὲ ἐπιστρέψας εἰς τὴν Τίρ]υν[θα29
02     τ̣ὸ̣[ν μὲν Προῖτον κατεμέμψατο ἀν]έσ[ει‐
03     σε δ[ὲ τὴν Σθενέβοιαν ώς εἰς τὴν 30Καρίαν ἀπά‐
04     ξω̣[ν.
    - - - - - - -             
   
Fr. 6a
    - - - - - - -             
01     κ]α̣τὰ Μ̣[ῆλον τὴν νῆσον γενόμενος ἐκεί‐
02     νην ἀπέρ  ̣  ̣[ψεν31. αὐτὴν μὲν οὖν ἀπο‐
03     θανο̣ῦσαν ἁλ[ιεῖς εὑρόντες εἰς Τίρυν‐32
04     θα διεκόμισ[αν. πάλιν δὲ ἐπιστρέψας
05     ὁ Βελλεροφό[ν]της π̣[ρὸς τὸν Προῖτον αὐ‐
06     τ̣ὸς ὡ̣μ̣ολόγ[η]σ̣εν33 π̣[επραχέναι ταῦτα˙
07     δὶς γὰρ ἐπιβουλευθ[εὶς ὑπ’ ἀμφοτέρων
08     δίκην̣ εἰληφένα[ι τὴν πρέπουσαν τῆς
09     μ̣ὲν̣ [ε]ἰ̣σ̣ τὸ ζῆν [τοῦ δὲ εἰς τὸ λυπεῖσθαι.
    - - - - - - -             
   
Fr. 6b
    - - - - - - -             
01             Σκείρων̣[ Σατυρικός,34 οὗ ἀρχή
02     ʽ Ερμῆ35, σὺ γὰρ δὴ[
03               ἔχεις˙36     37 δ’̣ ὑ̣[πόθεσις
04     Σκείρων τῶν κατει̣στ[
05     θηι˙38 πετρῶνα καταλαβ̣[ὼν
06     ἀπὸ ληιστείας βίον εἶ̣χ[εν ἀσεβῆ, παῖς 39
07     Ποσειδῶνος ὤν˙40 καὶ τ̣  ̣[ 41
08     τος ἔγβασιν42 οὐ θεωρῶν43 [ ἔχων δὲ πρόσκο‐44
09     πον καὶ διάκονον τῆς ὕ̣β̣[45ρεως Σιληνόν,46
10     ἐκείνωι μὲν ἐπέτρεψ̣[εν τὴν ὁδὸν φρου‐47
11     ρεῖν48, αὐτὸς δὲ ἐχωρίσθ[η.49 ἔπειτα δ’ εἰς τὴν50
12     ἐρημίαν σάτυρ̣οι εἰσ  ̣[51
13     ἑταιρῶν θη  ̣[
14     θησαν ὑ  ̣οτ[52
15     κειας ἐχοντ[
16     μ̣ετ̣ὰ χ̣εῖρα[ς
17     δ[             ]  ̣τε[ 53
    - - - - - - -             
   
Fr. 7
01             ]ν οὖν σάτυροι κα[
02       ]εους˙54 ʽ Ερμῆς δεθη[
03           ]ων ἐπέ̣ζευξεν̣[
04           ]φυγὼν δ’̣ ἐ̣ντεῦθε̣[ν
05             ]μαχό̣μ[ε]νος55 σὺν   ̣[ ]  ̣ω  ̣  ̣[       ἐ‐
06     πι]φανεὶς δὲ τ̣ο̣ῖς σατύρο̣ις πα  ̣[       ἐξ‐
07     έπ]ληξεν αὐτούς˙ ὧν μὲν οἱ   ̣[
08               ]  ̣[]  ̣[         ]ηθησαν ε[
09                           ]τ̣ας ἐμπρήθ̣[ειν
    - - - - - - -             
   
Fr. 7a
    - - - - - - -             
01       ̣[
02       ̣[
03       ̣[
04     δε̣[
05     το[
06       ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 7b
    - - - - - - -             
01     η̣[
02       ̣[
03     ξ[
04     ν  ̣  ̣[
05       ̣(  ̣)[
06       ̣[
07     [
08       ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 7c
    - - - - - - -             
01                                             ]ε̣ιναι[
02                                               ]σειν[
03                         ]σδήσειν τ̣ω κε[
04                         ]  ̣τους φυγει  ̣[
    - - - - - - -             
   
P. Stras. gr. 2676
    - - - - - - -             
01     Συλεὺς σατυ]ρ̣ικός[ οὗ ἀρχή
02                                 ]ν ὑψ[
03               ἡ δ’ ὑπό]θ̣εσις˙         [
04     ʽ Ηρακλεῖ φονε]ύσαντι τὸν ἑαυτ[οῦ ξένον
05     ῎ Ιφιτον τὸν Ε]ὐρύτου˙ Ζεὺς ἐπ̣[έταξεν56
06                     ἀπ]εμποληθέντι57
07                       ]  ̣˙ εἰ δὲ τὸν πον[58
08                       ]ν ἐνιαυτὸν δ[
09                         ]  ̣  ̣[  ̣]μενος ὑ[59
10                               ήν]εγκε τ  ̣[
11                                     ]ἐκεῖθε[ν60
12                                         ]  ̣  ̣[
    - - - - - - -             
   
Unidentified fragments
   
Ab
    - - - - - - -             
01     ]υς˙ τ[
02     ]λ̣λ̣α[
03       ]ελ  ̣[
04     ]η̣σασ[
05     ]α̣νω̣[
06     ]  ̣  ̣[
    - - - - - - -             
   
Ac
    - - - - - - -             
01     ]ε̣με[
02     ]βει[
03     ]νκ̣[
04     ]ο̣τ[
   
Ba
    - - - - - - -             
01           ]  ̣  ̣τειμ̣[
02     ]  ̣  ̣τ̣ας̣ αυτ[
03     ]  ̣  ̣εναντιτ  ̣[
04           ]η̣˙   ̣ησ̣[
    - - - - - - -             
   
Bb
    - - - - - - -             
01     ]ρ̣[
02     ]τει[]εν˙[
03     ]  ̣ορω̣ν̣ ε̈[
04     ]σ̣  ̣  ̣εκτ̣[
05         ]υσεν σ[
   
Bc
    - - - - - - -             
01             ]να  ̣[
02         ]  ̣ειν[
03     ]  ̣γαμο[
04       ]ξιωθε[
05       ]παιδα[
06         ]ατου[
07           ]  ̣το[
08             ]  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 8
01       ̣  ̣  ̣  ̣] κ̣αὶ τὸν Συλέα ἀνασ[             τὴν61
02     θυγα]τέρα τοῦ προ̣ειρημ̣[ένου
03             ]ν̣ος διωκομένη  ̣[62
04             ]  ̣˙ τούτου[ς] μ̣ὲν οὖν̣[     ˙ Ξενο‐63
05             ]  ̣ην  ̣ε̣ ἔσωσεν.64
06                   Τήμενος, οὗ ἀρχή65˙
07     ]  ̣  ̣π[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]ως ἀ̣ρείφατο[ς] τ̣ι̣ς̣[
08       ]  ̣[                         ἡ δ’ ὑπόθ]ε̣σις
    - - - - - - -             
   
Fr. 9
    - - - - - - -             
01                                               ]  ̣[
02                                         ]  ̣[]  ̣δια[66
03       ̣ε  ̣  ̣  ̣ν67[  ̣  ̣  ̣]ἡμιόνου μονοφθ̣άλ[μου
04     ὑπέμ̣νησεν χρησμοῦ τὸν Τήμ[ε]ν[ον, ὃς
05     ἐκέλ̣ευσεν τῆς εἰς ῎ Αργος κ̣[αθό]δ̣ου λαβε̣ῖ̣[ν
06     α]ὐτοὺς ὁ̣[δηγ]ὸ̣ν τὸν τ̣ρ̣[ι]ό̣φθαλμον˙ δ  ̣[68
07       ̣  ̣  ̣[ ]ν̣το  ̣[]  ̣ε69 τοῦ ʼ Ο̣ξύ̣λου̣ [τ]ὴν Πελο‐
08     πόννησον εἰς] μ̣έρη̣ τ̣ρία˙70 τ[ὴν μ]ὲν ʼ Αργεί‐
09     αν                     ]  ̣  ̣  ̣[ ]ν[ ]71 πρεσ̣[βύ]τ̣ατος,
10     τὴν δὲ] Μ̣ε̣σ̣σ̣η̣νίαν̣ ἔ̣[λα]β̣εν Κρ[εσφόν‐
11     της                                   ]τ̣ὴ̣ν δ[ὲ] Λ̣ακ̣[72
12     νίαν 73 οἱ ʼ Αριστο]δήμ̣[ου] παῖδες ἀδικη‐74
13                                 ]ν  ̣[  ̣]  ̣[ ]αν75 μετα
14                                 ]  ̣  ̣  ̣  ̣[       π]αίδων ποι‐
15                                             ]  ̣76 ʼ Αρχέλ̣α̣ον
    - - - - - - -             
   
Fr. 10
01                               Σ]πάρτην̣   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]νδ[
02                               ]μενος δὲ π̣α̣ρ̣[ὰ] τ̣ῶν[
03                                   ]τος77 Τήμενος μερ  ̣  ̣[78
04                             εἰλή]φεν̣79˙ πα̣ρ’ ἑκόντων τ̣[
05                           ]νος ἐκλή̣ρωσεν˙80 ἔλαχεν [δὲ81
06                           ]  ̣  ̣82 τὴν Μεσσηνίαν˙ τοῖς [δὲ
07     ʼ Αριστοδήμου83] παισὶ̣ν̣ ʼ Αγασθένει84 καὶ ορ[
08                                   ]  ̣η[]  ̣  ̣  ̣85 τῶι κλήρωι
09                                     ]  ̣[                     ]ω̣ς ἐνε  ̣[86
10     κ‐87                                                     ]  ̣ιζ[88
    - - - - - - -             
   
Fr. 11
    - - - - - - -             
01                     ]  ̣  ̣[
02                   ]αρχ[  ̣  ̣]˙[
03                 ]ο̣δε[  ̣]  ̣ δ  ̣[]   ̣[89
04                 ]νης υίὸ̣ς90 ὢν ʼ Ορέ[στου τοῦ91
05     ʼ Αγαμέ]μ̣νονος˙92 βασιλεὺς̣[
06               ]  ̣˙93  ̣  ̣  ̣  ̣ νηγεμ̣[  ̣]  ̣[94
07               ]ω̣ν̣ ἔγνω τὴν π̣ε̣[
08               ]θουμένην˙95 σ̣υμβ̣ο̣υλο[96
09         ]  ̣[  ̣  ̣  ̣] τοῖς Τ[η]μένου πα  ̣  ̣  ̣  ̣(  ̣)[97
10         ]  ̣ε̣ν κατά̣σ̣κοπον εἰς Σπάρτ[ην
11     Μ]ε̣σσήνην πῶς ἔχει τὰ τ  ̣(  ̣)[98
12     ]  ̣ν πολ̣[υ]πραγμονησ̣α̣[
13             ε]ὐτυχούντων συ[
14         ]ωκα˙99 φαύλως̣ δε̣[
15               ]  ̣ συμμαχ[
16                 ]  ̣ε̣τον του[
17                         ]  ̣  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 11b
    - - - - - - -             
01             ]  ̣[
02       ]  ̣[]λ̣[
03       ]  ̣  ̣μ  ̣[
04     ]ινα[
05     ]  ̣των[
06           ]  ̣  ̣[
07           ]ηδ  ̣  ̣[
08             ]  ̣χ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 107
    - - - - - - -             
01             ]  ̣πον  ̣[
02         τ]ὴ̣ν βασιλ̣[είαν
03       κ]α̣τὰ μάχη̣[ν
04     ]τ̣ὸ μὲν οὖν κ̣[ρῖμα
05         ]  ̣τ̣  ̣[ ]ουση   ̣[
06                         ]  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 12
01                       ]τασιν τω  ̣[100
02                       ]ς˙101 καὶ συμ  ̣[  ̣  ̣]ε̣  ̣[
03                   πε]μ̣ψα̣[ι] περι̣ τη[ ] τ  ̣  ̣102
04             ]ω̣  ̣  ̣[  ̣ἐ]πὶ103 τ[ὸ]ν χρησμὸν
05     ἀπέσ]τ̣ειλεν˙ μ̣αθὼν̣ δ̣[ὲ] τ̣ου104
06             ]  ̣ὅτι105 τον[ ]   ̣  ̣ ξ[  ̣  ̣  ̣]να̣
07         ἡγ]εμόνα δ̣εῖ ποιῆσ̣[αι κ]αὶ106
08             ]  ̣  ̣  ̣[ ]και107   ̣  ̣[ ]  ̣108 ε109
09                             ]  ̣  ̣˙110 επ̣  ̣[ ]  ̣ν111
    - - - - - - -             
   
Fr. 13
    - - - - - - -             
01     μετὰ τὴν ᾿ Ιλίου πόρθησι]ν112 ᾿ Αθηνᾶ τε
02     καὶ Ποσειδῶν(ι) τὸ τῶν ᾿ Αχ̣αιῶν στράτε̣υ̣‐
03     μα διαφθεῖραι   ?   ]  ̣  ̣α̣  ̣˙ τοῦ μὲν εὐ‐
04     νοοῦντος τῆι πόλει δι]ὰ̣ τ̣ὴν κτ̣[ί]σιν˙113 τῆς
05     δὲ μισησάσης τοὺς ῞ Ελλ]ηνας114 δ[ι]ὰ τὴν̣
06     Αἴαντος εἰς Κασσάν]δραν ὑβρ[ι]ν̣115[˙] ο[ἱ δὲ
07     ῞ Ελληνες κληρωσάμεν]οι τῶ̣[ν] αίχμαλ[ώ‐
08     των γυναικῶν τὰς ἐκ] τ̣[οῦ δήμο]υ̣116 τοῖς
09     ἐν ἀξιώμασιν ἔδωκαν ᾿ Αγαμέμνο]νι
    - - - - - - -             
   
Fr. 14.1
    - - - - - - -             
01                 ]ο̣θ̣α  ̣[117
02                   ]  ̣[118
03     μ]ά̣ρτυρα τω  ̣[119
04     σ̣ά̣μενος˙120 τα[
05     μ̣ε̣τ̣εμελ[121           ]  ̣  ̣  ̣  ̣ι̣122 τὸ̣ν Τ[έ]ν‐
06     νην ἤκουσεν̣ ἐ̣π̣ὶ̣ τ̣ὴ̣ν̣ ἀ̣ντιπέρα νῆ̣σον
07     σεσῶσθαι˙123 προει̣πό[ν]τος124 δ ’ ᾿ Απόλλωνος
08     τὴν μέν νῆσον̣ Τ̣ένεδ̣ον π̣ροσηγόρευσεν,
09     τ]ὴν δὲ ψευσα[μέν]ην̣ γυ̣ν̣αῖκα ἀπέ̣κτεινεν.
    __________
10             ῾ Υ̣ψ̣[ιπ]ύ̣λ̣η, ἧς ἀρχή˙125
11     Δ]ι̣[όνυσ]ος ὅ̣ς̣ θ[ύρσοισ]ι̣ν καὶ νε̣[βρ]ῶν
12                 δ̣ό̣ρ̣αῖς [           ] ἡ̣ δ̣ ’ ὑ̣π̣[όθεσις
13                                           ]  ̣  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 14.1a
    - - - - - - -             
01     ]γυναικο̣ς
02     ]  ̣  ̣εα  ̣τα  ̣
03     η̣[]  ̣ι
04         ]  ̣ι
05           ]  ̣
    - - - - - - -             
   
Fr. 14.2
    - - - - - - -             
01               ]  ̣[     ]
02     γ[         ]θ̣εισ̣ατο  ̣[
03     κρήνην ἔδειξ[ε126                                     δρά‐127
04     κ[]  ̣τ̣ος128 διεσπ[       ]α̣δε  ̣[
05     τ[ό]πους129 οἱ γε̣γο̣νότες130  ̣[           ]  ̣  ̣  ̣π̣αῖδες π̣α̣ρ̣[ῆσ]α̣ν
06     ἐπὶ τὴν μ̣η̣τ̣ρ̣ὸ̣ς̣ ζή̣τησιν καὶ κατα‐
07     λύσαντες παρὰ τῆι τοῦ Λυκούργου γυναικὶ
08     τὸν ἐπιτάφιον τοῦ παιδὸς ἠθέλησαν ἀ‐131
09     γνωρίσασθαι˙132 ἡ δ[ὲ] το̣ὺς π[ρ]οειρημέν[ο]υ̣[ς
10     ξενοδοχήσα̣σα˙133 τούτ̣ο̣υ̣ς̣ μὲν ἐπήινεσ̣[ε]ν̣
11     τὴν μ̣ητέρα δ ’ αὐτ̣ῶν ἀ̣ποκτείν̣ε̣ι̣ν̣ [ἤμελ‐
12     λεν˙134 [  ̣(  ̣)]  ̣  ̣κουσίω̣[ς135 ἀπ]ολ̣ωλ̣εκ̣υ̣[ί]ας136 α[ὐ‐
13     της τὸ τέκνον˙ ᾿ Α[μφια]ράου δὲ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
14     σ̣α̣μ̣[         ] τ̣ο̣υ̣τω[         ] χ̣[ά]ριν ἔδω[κεν137
15                               ]  ̣[       ]  ̣  ̣[         ]  ̣[
16                                     ]  ̣ν  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 15
    - - - - - - -             
01               ]ει[
02     ᾿ Αμ]φίαρα̣[
03     π]αραγε[νομ138
04       ]  ̣  ̣  ̣  ̣μ  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 14.3
    - - - - - - -             
01     α[
02     θ  ̣  ̣  ̣σθαι[                                   ]  ̣
03     ἐθ]έ̣σπισ[εν           ]
    __________
04         Φρ̣ί[ξ]ο̣ς πρῶ̣τος, οὗ ἀρχή[˙
05     εἰ μὲν τόδ ’ ἦ̣μ̣αρ [π]ρῶτον ἦ̣ν κακου̣μ̣[έ‐
06     νωι.     139 δ̣ ’ ὑπό̣θεσις˙
07     ᾿ Αθάμας υἱὸς μὲ̣[ν] ἦ̣ν Αἰόλου˙ βασιλεὺς
08     δὲ Θετταλίας [εἶχε(ν)]140 δὲ παῖδα̣[ς] ἐκ
09     Νε]φ̣έλης ῞ Ελ̣λη[ν τε κ]α̣ὶ̣ Φρίξον. [ ]  ̣  ̣[141
10         ]  ̣εν142 ᾿ Ινὼ̣143 τὴ̣[ν144 Κάδμο]υ πα[ῖδα145
11       ]ο̣[                   κα]τὰ δὲ τῶν π[ρο‐
12     γ]όν̣ω[ν ἐπιβουλὴν] ἐμηχ̣ανᾶτο κα[θά‐
13     π̣ε̣ρ̣ φο̣[βουμένη μὴ146 τ]ὸ̣ν τῆς μητρυι[ᾶ]ς̣
14     πικρὸν̣ [βίον περὶ ἑαυτ]ῆι˙147 συγκαλέ‐148
15     σασα γὰρ τῶν Θεττάλων γ]υ̣να[ῖκας
    - - - - - - -             
   
Fr. 16
    - - - - - - -             
01     ]ος˙149᾿ Ινώ
02     ]ε̣ν ὅτι150φ[
03     ]  ̣  ̣  ̣ε̣  ̣[151
    - - - - - - -             
   
Fr. 14.4
    - - - - - - -             
01                                                     ]  ̣[
02                                                     ]  ̣το[
03       ̣[         ]ηι˙152 τ[                     κ]ι̣νδυ̣ν[
04     διδον[   ]ων[                           ἀ]ναγκαιό[153
05     τερον ἡγησά[με]ν̣ος154 155 πατρὶ κίνδυνον
06     ἐπιστήσαν̣[     ] δ̣ι̣ὰ̣ γυναῖκα—
    __________
07         Φοῖν[ι̣ξ, ο]ὗ ἀρ[χ]ή[˙
08     ὦ πλοῦτε ὅ[σωι156 μὲν ῥ]ᾶ[ιστον εἶ β]άρος
09     φέ̣ρε[ιν                 ἡ δ ’ ὑ]πό[θεσις˙
10     ᾿ Α̣μ̣ύ̣[ντ  ̣]ρο[
11     β]α̣σι[λ
    - - - - - - -             
   
Fr. 14.4a
    - - - - - - -             
01     ]  ̣[
02     ]  ̣φ[
03     ]τ̣  ̣[
04     ]  ̣  ̣[
05     ]ου  ̣[
06     ]λλ[
07     ]κε[
    - - - - - - -             
   
Fr. 14.5
    - - - - - - -             
01     δ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σης˙157 τ̣[                     Μέ‐
02     ροπι δὲ μετὰ̣[                             ἐγέν‐
03     ν̣ησεν˙ πάντων δὲ̣ [π]α̣[τ]έρα ἔφη[σε]ν̣158 τ̣[ὸν
04     κατὰ νόμους συ[νοι]κ̣οῦντα εἶναι[˙] γε‐
05     νηθέντι δ ’ ἐν ἡλικίαι159 τῶι Φαέθοντι160
06     τὴν ἀλήθειαν161 ἐξέφηνεν˙162 ἀπιστοῦντι
07     δὲ ὥς ἐστιν ῾ Ηλ[ί]ο̣υ πα̣ῖ̣ς̣163 προσέταξεν
08     ἐ̣[λ]θεῖν πρὸς τὰς ἱ̣π[ποστ]ά̣σεις164 τοῦ θεο[ῦ
09     γει]τνιώσας˙165 καὶ δῶρον αἰτήσασθα[ι
10                 ]η̣ση[ι]˙166 [π]αραγενηθ̣εὶ̣ς̣167 δεκ[
11                       ]   ̣ ερ̣α̣ν̣ε[  ̣  ̣]  ̣θεο̣ῦ̣168  ̣  ̣[  ̣]σα  ̣[
12                       ]  ̣μου γε[νέσ]θαι  ̣  ̣[
13                               ]  ̣χη[169         ]  ̣  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 17.1
    - - - - - - -             
01       ̣  ̣[
02       ̣  ̣ρα[  ̣  ̣  ̣]σας̣ Φι̣λ̣οκτ̣[ή]τ̣[                   ]  ̣  ̣170
03     λ̣εύο̣ν̣τ̣ο̣ς171 ἐν τοῖς τ[ό]πο̣ις [ἐν οἷς ἐδ]ή‐172
04     χθη˙173 περι̣α̣λγῆ174 δ̣ ’ α[ὐτὸν γενόμ]ε̣ν̣ο̣ν
05     ἐπὶ̣ τὴν παρακειμένην Λ̣[ῆ]μ̣νο̣ν̣ δια‐
06     κο̣μ[ί]σ̣αντες εἴασαν˙175 ὁ δὲ̣ τὸ̣ν δεκαετῆ176
07     χρό̣[ν]ον διέζησεν ἀτυχῶν,177 ὡς ἂν βίον
08     ἔ̣χ̣[ων] τὸν ἔλεον178 τῶν ἐντ̣υγχαν[ό]ντων˙179
09       ̣[]  ̣(  ̣)  ̣ακα  ̣180 ῞ Ελενος 181 εἶπεν το̣ῖ̣ς Τρωσὶ̣ τ̣ο̣ῖ̣[ς
10     ῾ Ηρακλέο[υς] τόξοις ἀσφαλίσασθαι̣ τ̣ὴ̣ν̣ π̣ό̣‐
11     λ̣ι̣ν̣ καὶ λ̣[η]φθεὶς δ ’ αἰχμάλ̣ωτος τὴν αὐ‐
12               ](  ̣)   ̣  ̣  ̣ς182 σ̣υμμαχ[  ̣(  ̣)]  ̣183  ̣[  ̣  ̣(  ̣)]ισε̣ν
13             ]το̣ν̣ Φιλοκτ̣[ήτ
14       ] ᾿ Οδυσσεὺς εκ̣[
15     ἐνε]τ̣ε̣ίλατο184 μὲν185 ἐμφ[
16           ] ᾿ Α̣θ̣ηνᾶς βου[λ
17           ]  ̣η[         ]υ̣το[186
18                               ]φ  ̣[187
    - - - - - - -             
   
Fr. 17.2
    - - - - - - -             
01                                           ]  ̣ε̣κα̣  ̣[̣](  ̣)  ̣[
02                                             τ]ὴ̣ν ἀσφάλει‐
03     αν˙188 ἀναγκάζει[         ν]α̣ῦν συνακ[ο]λουθε̣ῖ̣ν
04         Φρίξος δ[ε]ύ[τ]ε̣ρ̣ος, οὗ ἀρχή˙189
05     Σει̣δ̣ώνιον τό̣τ ’ ἄ̣στυ Κάδμο̣ς̣ ἐκλ̣ιπών190
06         191 δ ’ ὑπόθ̣εσις̣˙
07     ᾿ Αθά̣μας ἐν ᾿ Ορχομε[νῶι         ]  ̣  ̣  ̣  ̣ν192
08     ᾿ Ιν]ο̣ῖ193 τῆι Κάδμ̣ο̣υ̣ σ̣υν̣[194       δύο] π̣αῖδ̣α̣ς
09     ἐκ Ν]ε̣φέλης προγε̣γεν[νηκὼς ῞ Ελλην τε
10     καὶ] Φ̣ρ̣ίξον˙195 οἷς μ[ ]  ̣  ̣  ̣[
11       ̣  ̣  ̣  ̣]ρι[196]  ̣ειτο[197
12       ̣  ̣  ̣  ̣]πολ[
13       ̣  ̣]  ̣τ̣εινομ[
14       ̣]  ̣αντες˙198 ᾿ Αθ[αμα
15                     ]του[
16                     ]Φ̣ρι[199
    - - - - - - -             
   
Fr. 17.3
    - - - - - - -             
01                                                         ]  ̣[
02                                   ]τωι ἐπιβο̣[υλ]ευομέν̣[ωι
03     ἡ δὲ τ̣ὸν Διόν[υσον] ἐπικαλε[σα]μ̣έν̣η200 τ̣[ὸν
04     θάνατον διώλ̣ισθεν˙201 ἐμμανεῖς γὰρ π[οι‐
05     ήσ̣α̣ς̣  ̣202 Δ[ι]όνυσος Φρίξον τε κ̣αὶ ῞ Ελλην̣ τ̣ὴ̣[ν
06     ἀδε[λ]φ[ὴ]ν203 προηγάγετο εἰς τὴν ἔρημ̣[ο]ν
07     ὡ[ς] παρανάλωμ̣α τῶν Μαινάδων ποι‐
08     ήσων̣˙ Νεφέλη204 δὲ κατάπτασα καὶ διαρ‐
09     πάσασα τοὺ[ς] ἑαυ[τῆ]ς̣205 κ̣ρ̣ι[ὸ]ν̣206 ἔ̣δωκε[ν] αὐ‐
10     τοῖς ὁδηγ  ̣[]  ̣(  ̣)[207 Κόλ]χ̣ο̣υ̣ς—
    __________
11         Φ[ο]ί̣ν̣ι̣σ̣σαι, ὧν ἀρχή˙208
12     ῞ Η[λ]ι̣ε̣ [θ]ο̣[α]ῖ̣[ς ἵπποισι]ν ε̣ἱλίσσ̣[ων] φλ̣[όγ]α̣˙
13                 ἡ δ ’ ὑπόθ]εσις[˙
14     ᾿ Ετεοκλῆς παραλαβ]ὼ̣ν̣ τὴν [ἐν Θή]β̣αις βα[σι‐
15     λείαν τὸν ἀδελφὸν Πολυ]ν[είκη]ν ἀ̣πε[στέ‐
16     ρησε(ν) τοῦ δικαίου˙ φυγὰς δ ’ ἐκ]εῖν̣ος εἰς̣[
17                                                         ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[
18                                                               ]  ̣  ̣  ̣[
    - - - - - - -             
   
Frr. 48, 125
    - - - - - - -             
01     Τειρεσ]ί̣[ας̣] δ̣[ὲ ἐχρησε(ν) νικήσειν] το[ὺς ἐκ
02     τῆς πό]λ̣ε̣ως [ἐὰν ὁ Κρέοντος υἱὸς] Μεν[οι‐
03     κεὺς σφ]άγιον̣ [῎ Αρει γένηται. ὁ] μ̣[ὲν
04     οὖν νε]α̣ν̣ί̣σ̣κ̣[ος ἑκουσίως ἑαυτὸν
05     ἀπέσφ]α̣ξ̣ε̣[ν˙ Θηβαῖοι δὲ τοὺς ἡγεμό‐
06     νας] τῶν ᾿ Αρ̣[γείων
    - - - - - - -             
   
Fr. 17.4
    - - - - - - -             
01     τες ἀ̣[λλήλους ἀνεῖλον. ἡ μὲν οὖν μήτηρ
02     αὐτ[ῶν] ᾿ Ιοκ[άστη νεκροὺς εὑροῦσα τοὺς
03     παῖδας ἑαυτ̣[ὴν209 προ]σ̣ε[π]έσφ[αξ]εν, ὁ [δὲ
04     ταύτης ἀδελ̣[φὸς] Κ̣ρέω̣ν̣210 π̣αρέλ[αβεν
05     τὴν βα̣σ̣ιλείαν˙ [ο]ἱ δὲ ᾿ Αρ̣[γ]ε̣ῖοι τ̣ῆ̣ι̣ μ̣ά̣χ̣η̣[ι τ]ρ̣[ε‐
06     φθέντες ἀπε[χώρ]η̣σ̣[αν.] Κ̣[ρ]έων̣ δὲ παρ̣ρ̣η‐
07     σ̣ιαστικώτερο̣[ν] τ̣ῆ̣ι̣ τ̣υ̣[χη]ι̣ χ̣ρ̣ώ̣μενος
08     τοὺς ὑπὸ211 τ̣ὴν Κ̣αδμείαν τῶν πο̣λεμίων
09     πεσ̣[ό]ν̣τ̣[α]ς̣ ε̣ἰ̣ς τ[α]φὴν οὐκ [ἔ]δωκεν˙ Πολ̣υ̣‐
10     νείκη̣ν δ ’ ἀκ̣ή̣δ̣ε̣υτον ἔρει[ψε]ν̣˙212 Οἰδίποδ[α
11     δὲ φυ̣γάδα τῆς̣ π̣[όλεως] ἀ̣π̣έ̣σ̣τειλε[
12     ἐφ ’ ὧν̣ [μὲν ο]ὐ̣ φυλ̣ά̣ξ[ας τὸ]ν ἀνθρώπων̣[
13     μο]ν˙ [ἐφ ’ ὧν δὲ τὴν ὀργὴ]ν οὐ λοιπογρα̣[
14     σας[
15     ἐλεήσ[ας.
    __________
16         Χ̣[ρύσιππος, οὗ ἀρχή˙
17     ]  ̣αι  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 17.4a
    - - - - - - -             
01         ]  ̣[
02       ]  ̣ο [
03       ]ψη [
04     ]χεις [
05     ]     [
06         ] [
07         ] [
08         ]   ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 17.4b
    traces
   
Fr. 17.4c
    - - - - - - -             
01           ]  ̣[
02     ]  ̣     [
03     ]α̣ρχηι[
04           ]  ̣[
05           ]  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 17.4d
    traces
   
Fr. 21
    - - - - - - -             
01     ]  ̣ι
02     ]ωνο̣ς σθενο̣ς
03     ]—
04               ἀρ]χ̣ή
    - - - - - - -             


05 n. 01   Με[λανίππη ἡ Σοφή, ἧς ἀρχή· suppl Kannicht : Με[ P
07 n. 02   ἔγκυ[ον] ed. pr. : ενκυ[ P
10 n. 03   θε̣[ῖν]α̣ι VRS : θε̣[ι]ναι˙ P
11 n. 04    τ̣ασπείρα̣[ντ]ο̣ς˙ corr ed. pr. : τ̣ασσπειρα̣[ντ]ο̣ς˙ P
12 n. 05    βρέφη corr ed. pr. : βρεφηι P
13 n. 06   ὑ̣[πὸ : ϋ  ̣[ P
14 n. 07   ὑπ[ὸ ed. pr. : ϋπ[ P
01 n. 08   α]ὐ̣τ̣οῖς˙ VRS : ]υ̣τ̣οις˙ P
02 n. 09   κατηπ]ε̣ίλησαν˙ ed. pr. : ]ε̣ιλησαν˙ P
04 n. 10   διακο]μίζειν˙ VRS : ]μιζειν˙ P
10 n. 11   ποτ   ̣  ̣  ̣  ̣[ VRS : ποτ’ ο̣ὐ̣κ̣ Kannicht
05 n. 12   ]  ̣ι̣ VRS : ἐ]π̣ὶ Kannicht
01 n. 13     ̣  ̣  ̣]ανο̣π̣[ VRS : ]αν[]ο̣π̣[ Kannicht
04 n. 14   ε]ἰ̣σ̣κομιζουσα  ̣[ VRS : ἐκκομίζουσαν̣[ Kannicht
08 n. 15   δείξασα del ed. pr. : δειξασασα P
08 n. 16    κρ[ιὸν add Kannicht : κρ[ P
09 n. 17   καταμ̣[ VRS : κατὰ μ̣[έλη Kannicht
10 n. 18   κα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣ν̣εις   ̣[  ̣]β̣  ̣[ VRS : κα[τέθ]η̣κεν εἰς λ[έ]βη̣[ τα Kannicht
11 n. 19   νεσ[ VRS : νεο̣[ Kannicht
03 n. 20   ὑπ̣[ὸ] VRS : ϋπ[ P
04 n. 21   λαβών˙ VRS : λαβων˙ P
07 n. 22   ἀρχή˙ corr ed. pr. : αρχηι P
10 n. 23   τος μὲν corr ed. pr. : ]τουμεν P
11 n. 24   Τίρ[υνθος. corr ed. pr. : Τειρ[ P
17 n. 25   ἐπιθυ[μημάτων suppl VRS : ἐπιθυ[μηθέντων suppl Kannicht
18 n. 26   ἑαυτῆι τὸν add Kannicht
19 n. 27   ]  ̣˙ πιστ[εύσας δὲ ὁ Προῖτος ἐξέ‐ VRS : Κορίνθιον [ξένο]ν. πιστ[εύσας δὲ ἐκεί‐ Kannicht
20 n. 28   πεμψεν αὐ]τὸν εἰς [Καρίαν VRS : νηι] ὁ Προῖτος α]ὐτὸν εἰς [Καρίαν ἐξ‐ | έπεμψεν Kannicht
01 n. 29   Τίρ]υν[θα VRS : Τείρ]υν[θα Kannicht
03 n. 30   τὴν add Kannicht
02 n. 31   ἀπέρ  ̣  ̣[ψεν VRS : ἀπέρριψεν Kannicht
03 n. 32   Τίρυν‐ VRS : Τείρυν Kannicht
06 n. 33   ὡ̣μ̣ολόγ[η]σ̣εν add m1 : μ̣ολογ[ ]σ̣εν P
01 n. 34   Σατυρικός, add Kannicht
02 n. 35   ʽ Ερμῆ corr ed. pr. : ερμηι P
03 n. 36   ἔχεις˙ VRS : ε̅χεις P
03 n. 37    ἡ VRS : η̈ P
05 n. 38   θηι˙ VRS : θηι˙ P
06 n. 39    ἀσεβῆ, παῖς add Kannicht
07 n. 40   ὤν˙ VRS : ων˙ P
07 n. 41   τ̣  ̣[ VRS : τὴ̣[ν τῶν στενῶν αὐ‐ Kannicht
08 n. 42   ἔγβασιν VRS : ἔμβασιν Kannicht : ε̈μβασιν P
08 n. 43   θεωρῶν VRS : θεω̈ρων P
08 n. 44    ἔχων δὲ πρόσκο‐ add Kannicht
09 n. 45   ὕ̣β̣[ VRS : ϋ̣β̣[ P
09 n. 46   ρεως Σιληνόν, add Kannicht
10 n. 47    τὴν ὁδὸν φρου‐ add Kannicht
11 n. 48    ρεῖν VRS : ρειν˙ P
11 n. 49    ἐχωρίσθ[η. VRS : ε̈χωαρισθ[ P
11 n. 50   ἔπειτα δ’ εἰς τὴν add Kannicht
12 n. 51   εἰσ  ̣[ VRS : εἰσκ̣[ωμάσαντες μετὰ Kannicht
14 n. 52   ὑ  ̣οτ[ VRS : ὑπ̣οτ[ Kannicht
17 n. 53   ]  ̣τε[ add Kannicht
02 n. 54   εους˙ VRS : εους˙ P
05 n. 55    ]μαχό̣μ[ε]νος corr VRS : ]μαχα̣μ[ε]νος P
05 n. 56   έταξεν add Kannicht
06 n. 57   ἀπ]εμποληθέντι corr : ]πολιηθεντι P
07 n. 58   πον[ VRS : πόν̣[ον Kannicht
09 n. 59   ὑ[ VRS : ϋ Kannicht
11 n. 60   ]ἐκεῖθε[ν VRS : ]ἐκειθε[ Kannicht
01 n. 61   τὴν add VRS
03 n. 62   διωκομένη  ̣[ VRS : διωκομένην̣[ Kannicht
04 n. 63   ˙ Ξενο‐ add Kannicht
05 n. 64   ]  ̣ην  ̣ε̣ ἔσωσεν. VRS : δί]κ̣ην δ̣ὲ ἔσωσεν — Kannicht
06 n. 65   ἀρχή corr ed. pr. : αρχηι P
02 n. 66   δια[ VRS : δια[  ̣]  ̣[ Kannicht
03 n. 67     ̣ε  ̣  ̣  ̣ν VRS : κ̣εδ̣  ̣ν Kannicht
06 n. 68   δ  ̣[ VRS : δι[α‐ Kannicht
07 n. 69     ̣  ̣  ̣[ ]ν̣το  ̣[]  ̣ε VRS : μερίσα]ντος δὲ Kannicht
08 n. 70    τ̣ρία˙ VRS : τρ̣ια˙ P
09 n. 71    ]  ̣  ̣  ̣[ ]ν[ ] VRS : Τήμενος ἀπ]ή̣ιτη̣σ̣[ε]ν [ὁ] Kannicht
11 n. 72   Λ̣ακ̣[ VRS : Λ̣ακ̣[ω]‐ Kannicht
12 n. 73   νίαν add Kannicht
12 n. 74   ἀδικη‐ VRS : α̈δικη P
13 n. 75   ]ν  ̣[  ̣]  ̣[ ]αν VRS : ]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]αν Kannicht
15 n. 76   ]  ̣ VRS : ]ν Kannicht
03 n. 77   ]τος VRS : ]το  ̣(  ̣) Kannicht
03 n. 78   μερ  ̣  ̣[ VRS : μερι  ̣[ Kannicht
04 n. 79   εἰλή]φεν̣ VRS : εἰλή]φει̣ Kannicht
05 n. 80   ἐκλή̣ρωσεν˙ VRS : εκλη̣ρωσεν˙ P
05 n. 81   δὲ add Kannicht
06 n. 82   ]  ̣  ̣ VRS : Κρεσφόντ]ης Kannicht
07 n. 83   ʼ Αριστοδήμου add Kannicht
07 n. 84   ʼ Αγασθένει corr ed. pr. : αγασσθενει P
08 n. 85   ]  ̣η[]  ̣  ̣  ̣ VRS : τ̣η[ ]εν Kannicht
09 n. 86   ἐνε  ̣[ VRS : ἐνεγ‐ Kannicht
10 n. 87   κ‐ add Kannicht
10 n. 88   ]  ̣ιζ[ VRS : ]λ̣ιζ[ Kannicht
03 n. 89   δ  ̣[]   ̣[ VRS : δ̣  ̣  ̣[ Kannicht
04 n. 90   υίὸ̣ς VRS : υϊος P
04 n. 91   ʼ Ορέ[στου τοῦ VRS : ʼ Ορέσ̣[του Kannicht
05 n. 92    ʼ Αγαμέ]μ̣νονος˙ VRS : ]μ̣νονος˙ P
06 n. 93   ]  ̣˙ VRS : ]ς̣˙ Kannicht
06 n. 94   νηγεμ̣[  ̣]  ̣[ VRS : υ̣νηγε  ̣[  ̣]  ̣[ Kannicht
08 n. 95   ]θουμένην˙ VRS : θουμενην˙ P
08 n. 96   σ̣υμβ̣ο̣υλο[ VRS : σ̣υμ̣ο̣ούλου[ Kannicht
09 n. 97   πα  ̣  ̣  ̣  ̣(  ̣)[ VRS : παι̣σ̣[ὶ]ν [ Kannicht
11 n. 98   τ  ̣(  ̣)[ VRS : τη[ Kannicht
14 n. 99   ωκα˙ VRS : ωκα˙ P
01 n. 100    τω  ̣[ VRS : των̣[ Kannicht
02 n. 101   ς˙ VRS : ς˙ P
03 n. 102    τ  ̣  ̣ VRS : τ[  ̣]λ̣[ Kannicht
04 n. 103     ̣  ̣[  ̣ἐ]πὶ VRS :   ̣[  ̣ἐ]πὶ Kannicht
05 n. 104    τ̣ου VRS : τ̣οὺ[ς Kannicht
06 n. 105   ὅτι VRS : ο̈τι P
07 n. 106   ποιῆσ̣[αι κ]αὶ VRS : ποιή̣σ̣[ασθ]αι [ Kannicht
08 n. 107   ]  ̣  ̣  ̣[ ]και VRS : ]μ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]και Kannicht
08 n. 108     ̣  ̣[ ]  ̣ VRS : πλ[ὴ]ν Kannicht
08 n. 109   ε VRS : ε̈ P
09 n. 110   ]  ̣  ̣˙ VRS : ]ι̣ν̣˙ Kannicht
09 n. 111   επ̣  ̣[ ]  ̣ν VRS : ἐπι[  ̣]α̣ν[ Kannicht
01 n. 112   πόρθησι]ν VRS : ]ν˙ P
04 n. 113   κτ̣[ί]σιν˙ VRS : κτ̣ισιν˙ P
05 n. 114   ῞ Ελλ]ηνας VRS : ]ηνας˙ P
06 n. 115   ὑβρ[ι]ν̣ VRS : ϋβρ[ ]ν P
08 n. 116   δήμο]υ̣ VRS : ]υ̣˙ P
01 n. 117   ]ο̣θ̣α  ̣[ VRS :   ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣θ̣αν̣[ Kannicht
02 n. 118   ]  ̣[ VRS :   ̣  ̣  ̣  ̣]κλείας̣ [ Kannicht
03 n. 119   τω  ̣[ VRS : των̣[ Kannicht
04 n. 120   σ̣ά̣μενος˙ VRS : σ̣α̣μενος˙ P
05 n. 121   μ̣ε̣τ̣εμελ[ VRS : μ̣ε̣τ̣εμέλη[σε Kannicht
05 n. 122   ]  ̣  ̣  ̣  ̣ι̣ VRS : ] ἐ̣π̣ε̣ὶ Kannicht
07 n. 123   σεσῶσθαι˙ VRS : σεσωθαι˙ P
07 n. 124   προει̣πό[ν]τος VRS : προσειπό[ν]τος Kannicht
10 n. 125    ῾ Υ̣ψ̣[ιπ]ύ̣λ̣η, ἧς ἀρχή˙ corr VRS : υ̣ψ̣[ιπ]υ̣λ̣ηι ης αρχηι̣ P
03 n. 126   ἔδειξ[ε corr VRS : εδιξ[ P
03 n. 127   δρά‐ add Kannicht
04 n. 128   κ[]  ̣τ̣ος VRS : κ[ο]ν̣τος Kannicht
05 n. 129   τ[ό]πους add m1
05 n. 130   γε̣γο̣νότες corr VRS : γε̣γο̣νετες P
08 n. 131   ἀ‐ VRS : α̈ P
09 n. 132   γνωρίσασθαι˙ VRS : γνωρισασθαι˙ P
10 n. 133   ξενοδοχήσα̣σα˙ VRS : ξενοδοχησασα˙ P
12 n. 134   λεν˙ VRS : λεν˙ P
12 n. 135   [  ̣(  ̣)]  ̣  ̣κουσίω̣[ς VRS : [ὡ]ς̣ ἑ̣κουσίω[ς Kannicht
12 n. 136   ἀπ]ολ̣ωλ̣εκ̣υ̣[ί]ας corr VRS : ]ολ̣ω̣λ̣εκ̣υ̣[ι]ης P
14 n. 137   ἔδω[κεν VRS : ἔδω[κε Kannicht
03 n. 138   π]αραγε[νομ VRS : π]αραγεν[ν‐ Kannicht
06 n. 139   ἡ VRS : η̈ P
08 n. 140   [εἶχε(ν)] VRS : ἔ[χων] Kannicht
09 n. 141   [ ]  ̣  ̣[ VRS : [σ]υ̣ν̣[ώι‐ Kannicht
10 n. 142   ]  ̣εν VRS : κησ]εν Kannicht
10 n. 143   ᾿ Ινὼ̣ VRS : ᾿ Ινο̣ῖ Kannicht : εινωι P
10 n. 144   τὴ̣[ν VRS : τῆ[ι] Kannicht
10 n. 145   πα[ῖδα VRS : παῖδα̣[ς ἐκ Kannicht
13 n. 146   μὴ add Kannicht
14 n. 147    ἑαυτ]ῆι˙ VRS : ]ῆι˙ P
14 n. 148   συγκαλέ‐ VRS : συνκαλε P
01 n. 149   ]ος˙ VRS : ]ος˙ P
02 n. 150   ὅτι VRS : ο̈τι P
03 n. 151   ]  ̣  ̣  ̣ε̣  ̣[ VRS : ]  ̣α̣  ̣ε̣  ̣[ Kannicht
03 n. 152   ]ηι˙ VRS : ]ηι˙ P
04 n. 153   ἀ]ναγκαιό[ VRS : ]ναγκαιο̈[ P
05 n. 154   ἡγησά[με]ν̣ος VRS : η̈γησαμενος˙ P
05 n. 155   ἢ VRS : η̈ P
08 n. 156   ὅ[σωι VRS : ο̈[ P
01 n. 157   δ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σης˙ VRS : δ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σης˙ P
03 n. 158   ἔφη[σε]ν̣ VRS : ἔφ[ησε] Kannicht
05 n. 159   ἡλικίαι VRS : η̈λικιαι P
05 n. 160   Φαέθοντι VRS : Φαεθοντι˙ P
06 n. 161   ἀλήθειαν corr VRS : αληθεαν P
06 n. 162    ἐξέφηνεν˙ VRS : εξεφηνεν˙ P
07 n. 163   πα̣ῖ̣ς̣ VRS : πα̣ι̣ς˙ P
08 n. 164   ἱ̣π[ποστ]ά̣σεις VRS : ϊπ[ποστ]α̣σεις P
09 n. 165   γει]τνιώσας˙ VRS : ]τνιωσας˙ P
10 n. 166   ]η̣ση[ι]˙ VRS : ]η̣ση[ ]˙ P
10 n. 167   [π]αραγενηθ̣εὶ̣ς̣ corr VRS : ]αραγενηιθ̣ει̣ς̣ P
11 n. 168     ̣θεο̣ῦ̣ VRS : ιθεο̣υ Kannicht
13 n. 169   ]  ̣χη[ VRS : ]ιχη[ Kannicht
02 n. 170     ̣  ̣ VRS : ο̣ι̣ Kannicht
03 n. 171   λ̣εύο̣ν̣τ̣ο̣ς VRS : λ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ς Kannicht
03 n. 172   ἐδ]ή‐ corr VRS : ]ηι P
04 n. 173   χθη˙ corr VRS : χθηι̣˙ P
04 n. 174   περι̣α̣λγῆ corr VRS : περι̣α̣λγη P
06 n. 175   εἴασαν˙ corr VRS : ϊασαν˙ P
06 n. 176   δεκαετῆ corr VRS : δεκαετηι P
07 n. 177   ἀτυχῶν, VRS : ατυχων˙ P
08 n. 178   ἔλεον corr VRS : ελαιον P
08 n. 179   ἐντ̣υγχαν[ό]ντων˙ VRS : εντ̣υγχαν[ο]ντων˙ P
09 n. 180     ̣[]  ̣(  ̣)  ̣ακα  ̣ VRS :   ̣[  ̣]ε[  ̣]τα καὶ̣ Kannicht
09 n. 181    ῞ Ελενος VRS : ε̈λενος P
12 n. 182   ](  ̣)   ̣  ̣  ̣ς VRS : τὴν ποιεῖσ]θ̣α̣ι̣ Kannicht
12 n. 183   σ̣υμμαχ[  ̣(  ̣)]  ̣ VRS : συμμαχ[ία]ν̣ Kannicht
15 n. 184   ἐνε]τ̣ε̣ίλατο VRS : ]τ̣ε̣ιλατο Kannicht
15 n. 185   μὲν add m1
17 n. 186   ]υ̣το[ VRS : ]  ̣το[ Kannicht
18 n. 187   ]φ  ̣[ VRS : ]φι̣[ Kannicht
03 n. 188    αν˙ VRS : αν˙ P
04 n. 189   ἀρχή˙ corr VRS : αρχηι P
05 n. 190   ἐκλ̣ιπών corr VRS : ε̈γλιπων P
06 n. 191   ἡ VRS : η̈ P
07 n. 192   ]  ̣  ̣  ̣  ̣ν VRS : βασι]λ̣εύ̣ω̣ν Kannicht
08 n. 193   ᾿ Ιν]ο̣ῖ corr VRS : ιν]ω̣ι̣ P
08 n. 194   σ̣υν̣[ VRS : σ̣υν̣[ώικει, Kannicht
10 n. 195   Φ̣ρ̣ίξον˙ VRS : φ̣ρ̣ιξον˙ P
11 n. 196   ]ρι[ VRS : ]ρϊ[ P
11 n. 197   ]  ̣ειτο[ VRS : ]σειτο[ Kannicht
14 n. 198   αντες˙ VRS : αντες˙ P
16 n. 199   ]Φ̣ρι[ VRS : ]Φ̣ρί[ξ Kannicht
03 n. 200   ἐπικαλε[σα]μ̣έν̣η corr VRS : επικαλε[σα]μ̣εν̣ηι P
04 n. 201   διώλ̣ισθεν˙ corr VRS : διωλ̣ισσθεν P
05 n. 202   ήσ̣α̣ς̣  ̣ VRS : ήσ̣α̣ς̣ [ὁ] add Kannicht
06 n. 203   ἀδε[λ]φ[ὴ]ν VRS : α̈δε[ ]φ[ ]ν P
08 n. 204   Νεφέλη corr VRS : νεφεληι P
09 n. 205   ἑαυ[τῆ]ς̣ VRS : εαυ[ ]ς˙ P
09 n. 206   κ̣ρ̣ι[ὸ]ν̣ corr VRS : κ̣ρ̣ει[ο]ν̣ P
10 n. 207   ὁδηγ  ̣[]  ̣(  ̣)[ VRS : ὁδηγ̣ε̣[ῖν] ε̣ἰ̣[ς Kannicht
11 n. 208   ἀρχή˙ corr VRS : αρχηι P
03 n. 209   ἑαυτ̣[ὴν VRS : ε̈αυτ̣[ P
04 n. 210   Κ̣ρέω̣ν̣ VRS : Κ̣ρεω̣ν̣˙ P
08 n. 211   ὑπὸ VRS : ϋπo P
10 n. 212   ἔρει[ψε]ν̣˙ VRS : ε̈ρει[ ]εν P

Authoranon.
Quoted Author[Euripides, Medea (fr. 1), Melanippe Sophe (fr. 1, 2), Oineus (fr. 3), Orestes (fr. 3, 4, 18, 84, 111, 113, 141), Oedipus (fr. 4, 18), Peliades (fr. 18), Stheneboea (fr. 5, 6a, 24, 95 + fr. Bd), Sciron (fr. 6b), Syleus (fr. 5, 8 + fr. Aa), Temenus or Temenidae (fr. 8, 9, 10, 11, 57, 107), Telephus (fr. 12), Troades (fr. 13, 123), Tennes (fr. 14.1), Hypsipyle (fr. 14.1-3, 15, 85?), Phrixus I (fr. 14.3-4, 16, 78, 85?), Phoenix (fr. 14.4), Phaeton (fr. 14.5), Philoctetes (fr. 17.1-2), Phrixus II (fr. 17.2-3, 19, 139), Phoenissae (fr. 17.3-4, 48, 56, 125), Chrysippus (fr. 17.4)]
Genrehypothesis
Typemythology
Contentshypotheseis to several of Euripides' plays in alphabetical order:
Medea (fr. 1), Melanippe Sophe (fr. 1, 2), Oineus (fr. 3), Orestes (fr. 3, 4, 18, 84, 111, 113, 141), Oedipus (fr. 4, 18), Peliades (fr. 18), Stheneboea (fr. 5, 6a, 24, 95 + fr. Bd), Sciron (fr. 6b), Syleus (fr. 5, 8 + fr. Aa), Temenus or Temenidae (fr. 8, 9, 10, 11, 57, 107), Telephus (fr. 12), Troades (fr. 13, 123), Tennes (fr. 14.1), Hypsipyle (fr. 14.1-3, 15, 85?), Phrixus I (fr. 14.3-4, 16, 78, 85?), Phoenix (fr. 14.4), Phaeton (fr. 14.5), Philoctetes (fr. 17.1-2), Phrixus II (fr. 17.2-3, 19, 139), Phoenissae (fr. 17.3-4, 48, 56, 125), Chrysippus (fr. 17.4), and other unidentified fragments.
Five hypp. can be compared with the manuscript versions, to which they are very close: Melanippe Sophe, Orestes, Stheneboea, Troades, Phoenissae.
Proper namesfr. 1: MelanippÍ (?, Q); Zeus;
fr. 2: HellÍn (R); Zeus (R); Aiolos (R); EurydikÍ; KrÍtheus (R); SalmŰneus; Sisyphos (R); HippÍ (R); MelanippÍ; PoseidŰn (R);
fr. 3: OrestÍs; Aigisthos (R); KlytaimnÍstra;
fr. 113: Menelaos (R);
fr. 4 + 141: ApollŰn; HelenÍ (R); OrestÍs; HermionÍ; PyladÍs;  lektra; Argos; Oidipous (Q); Phoibos (Q);
fr. 5 + fr. Bd: HÍraklÍs (?); Stheneboia (Q + 1); Proitos (1 + R); Abas; Akrisios (R); Tiryns; BellerophontÍs (R); Korinthos [Corinth] (R); Karia (R);
fr. 24 + 95: Tiryns; Proitos (R); Stheneboia (R); Karia (R);
fr. 6a: MÍlos; Tiryns (R); BellerophontÍs; Proitos (R);
fr. 6b: SkirŰn (Q + 1); HermÍs (Q); PoseidŰn;
fr. 7: HermÍs;
fr. Aa: Syleus (Q, R); HÍraklÍs (R); Iphitos (R); Eurytos; Zeus;
fr. 8: Syleus; TÍmenos (Q);
fr. 9: TÍmenos; Argos; Oxylos; PeloponnÍsos; Argeia; MessÍnia; KresphontÍs; LakŰnia; AristodÍmos; Archelaos;
fr. 10: SpartÍ [Sparta]; TÍmenos; KresphontÍs (R); MessÍnia; AristodÍmos (R); AgasthenÍs;
fr. 11: OrestÍs; AgamemnŰn; TÍmenos; SpartÍ [Sparta]; MessÍnÍ;
fr. 13: Ilios [Ilion] (R); AthÍna; PoseidŰn (R); Achaioi [Achaeans]; HellÍnes [Greeks] (1 + R); Aias (R); Kassandra; AgamemnŰn (R);
fr. 14.1: TennÍs; ApollŰn; Tenedos; HypsipylÍ (Q); Dionysos (Q);
fr. 14.2: Lykourgos; Amphiaraos;
fr. 15: Amphiaraos;
fr. 14.3: Phrixos (Q + 1); Athamas; Aiolos; Thettalia [Thessaly]; NephelÍ; HellÍ; InŰ; Kadmos;
fr. 16: InŰ;
fr. 14.4: Phoinix (Q); AmyntŰr;
fr. 14.5: Merops; PhaetŰn; HÍlios;
fr. 17.1: MachaŰn (R); AgamemnŰn (R); PhiloktÍtÍs (2); LÍmnos; Helenos; TrŰes [Trojans]; HÍraklÍs; HellÍnes [Greeks] (R); Odysseus; AthÍna; Troia [Troy ] (R);
fr. 17.2 + 139: Phrixos (Q); SidŰn (Q); Kadmos (Q + 1); Athamas; Orchomenos; InŰ; NephelÍ; HellÍ (R); Phrixos;
fr. 17.3 + 19: Dionysos (2); Phrixos; HellÍ; Mainades; NephelÍ; Kolchoi [Colchians]; Phoinissai (Q); HÍlios (Q); EteoklÍs; ThÍbai [Thebes]; PolyneikÍs;
fr. 48 + 125: Teiresias;KreŰn (R); Menoikeus; ArÍs (R); ThÍbaioi [Thebans] (R); Argeioi [Argians] (R);
fr. 17.4 + 56: IokastÍ; KreŰn (2); Argeioi [Argians]; Kadmeia;PolyneikÍs; Oidipous; Chrysippos (Q).
Mythologicalfr. 1: MelanippÍ (?, Q); Zeus;
fr. 2: HellÍn (R); Zeus (R); Aiolos (R); EurydikÍ; KrÍtheus (R);SalmŰneus; Sisyphos (R); HippÍ (R); MelanippÍ; PoseidŰn (R);
fr. 3: OrestÍs; Aigisthos (R); KlytaimnÍstra;
fr. 113: Menelaos (R);
fr. 4 + 141: ApollŰn; HelenÍ (R); OrestÍs; HermionÍ; PyladÍs;  lektra; Argos; Oidipous (Q); Phoibos (Q);
fr. 5 + fr. Bd: HÍraklÍs (?); Stheneboia (Q + 1); Proitos (1 + R); Abas; Akrisios (R); Tiryns; BellerophontÍs (R); Korinthos [Corinth] (R); Karia (R);
fr. 24 + 95: Tiryns; Proitos (R); Stheneboia (R); Karia (R);
fr. 6a: MÍlos; Tiryns (R); BellerophontÍs; Proitos (R);
fr. 6b: SkirŰn (Q + 1); HermÍs (Q); PoseidŰn;
fr. 7: HermÍs;
fr. Aa: Syleus (Q, R); HÍraklÍs (R); Iphitos (R); Eurytos; Zeus;
fr. 8: Syleus; TÍmenos (Q);
fr. 9: TÍmenos; Argos; Oxylos; PeloponnÍsos; Argeia; MessÍnia; KresphontÍs; LakŰnia; AristodÍmos; Archelaos;
fr. 10: SpartÍ [Sparta]; TÍmenos; KresphontÍs (R); MessÍnia; AristodÍmos (R); AgasthenÍs;
fr. 11: OrestÍs; AgamemnŰn; TÍmenos; SpartÍ [Sparta]; MessÍnÍ;
fr. 13:Ilios [Ilion] (R); AthÍna; PoseidŰn (R); Achaioi [Achaeans]; HellÍnes [Greeks] (1 + R); Aias (R); Kassandra; AgamemnŰn (R);
fr. 14.1: TennÍs; ApollŰn; Tenedos; HypsipylÍ (Q); Dionysos (Q);
fr. 14.2: Lykourgos; Amphiaraos;
fr. 15: Amphiaraos;
fr. 14.3: Phrixos (Q + 1); Athamas; Aiolos; Thettalia [Thessaly]; NephelÍ; HellÍ; InŰ; Kadmos;
fr. 16: InŰ;
fr. 14.4: Phoinix (Q); AmyntŰr;
fr. 14.5: Merops; PhaetŰn; HÍlios;
fr. 17.1: MachaŰn (R); AgamemnŰn (R); PhiloktÍtÍs (2); LÍmnos; Helenos; TrŰes [Trojans]; HÍraklÍs; HellÍnes [Greeks] (R); Odysseus; AthÍna; Troia [Troy ] (R);
fr. 17.2 + 139: Phrixos (Q); SidŰn (Q); Kados (Q + 1); Athamas; Orchomenos; InŰ; NephelÍ; HellÍ (R); Phrixos;
fr. 17.3 + 19: Dionysos (2); Phrixos; HellÍ; Mainades; NephelÍ; Kolchoi [Colchians]; Phoinissai (Q); HÍlios (Q); EteoklÍs; ThÍbai [Thebes]; PolyneikÍs;
fr. 48 + 125: Teiresias; KreŰn (R); Menoikeus; ArÍs (R); ThÍbaioi [Thebans] (R); Argeioi [Argians] (R);
fr. 17.4 + 56: IokastÍ; KreŰn (2); Argeioi [Argians]; Kadmeia; PolyneikÍs; Oidipous; Chrysippos (Q).
Materialpapyrus
Bookformroll
Size49 x 12 (A, fr. 17)4 x 7.5 (B, fr.Aa)
Scriptalong the fibres
Front / Backunidentified document
State Preservation(A) and (B) originate from the same roll of high quality papyrus (cf. Haslam):
(A) 138 fragments (ed. princ., but 29 unpublished are to be added, cf. Luppe, ZPE 60 (1985), p. 16-17), of which only 18 have more than just scanty remains;
(B) 7 (8 ed. princ. ?) fragments (put in two groups.: Aa, b, c; Ba, b, c, d) with scanty remains of a few words, except for Aa, which has remains of 12 lines broken off on both sides.
Number of columns21 (at least)
Column width09 (fr. 14 + 17); 08 - 08.5 (B, fr. Aa)
Letters per line29-30
Lectional signstrema; high stops; several corrections; intrusive iotas adscript; itacisms.
Handsmall, informal, round, upright, not bilinear, but regular and keeping the lines straight, of handsome appearance, written with care by a practised scribe, usually separating the letters, but using some ligatures and occasionally adding serifs on uprights.
Last update2003/03/09 Marc Huys
id: 0031