Record 0033

EditionP.Oxy. 52, 3653 (H.M. Cockle, 1984)
InventoryOxford, Sackler Library, Papyrology Rooms
LDAB3933
Trismegistos62745
PackM-P 1480.01
Van Haelst
Cribiore
VRS17
ASW
Gigante
CPP0033
ProvenanceEgypt, Oxyrhynchus
DateAD 2
BibliographyTrGF III, p. 575-576; W. Luppe, ZPE 60 (1985), p. 11; D.F. Sutton, ZPE 61 (1985), p. 15-18.
Platesed. princ. pl. III + V.
URLhttp://www.csad.ox.ac.uk/POxy/papyri/vol52/pages/3653.htm
Greek text

base edition: Greek Readers' Digests?, Leiden, 1998, no. 17 (M. Van Rossum-Steenbeek)
other edition: ed.pr.; W. Luppe, ZPE 60 (1985), p. 11

Greek text in Unicode

Fr 1
01     Nauplios os thn krisin aqetei
02     s uparxein tout men
03     kai pros autous kalws omilhsai
04     keleuei katoduromenou d Oiakos
05     Nauplios apoplei tois Ellhsin a
06    
07     ou arxh hde
08     is hliou tekna h d upoqesis
09     to on stercasa polla
10     dian ameinona ths Lhtous efhsen
11     de epi qhran tous arrenas meta
12     in ep autois eme hm sen
13     uparxousa mhthr twnde kata tas
14     n guna n sxhmati pa
15     osauth ka tas mem
16     uspa seau
17     eigon wsa
18     sep ei
19     e us s
20    

Fr. 2
Col. 1
21     Lhtw gar a
22     men autous a
23     wn ekeinhs o
24     thna eiroun
25     Lhtous o
26     n erad
27     hs epekal
28     auths
29     sthni
30     oron dia ta taragmata
31     en boulhmati diamenousa to
32     labesqai qumon
33     lusswn fobwi k
34     auths qen
35     kw as aith
36     einon e ro

37     s duo k iz ti egon sen
38     es de thn apwleian autwn ec Apollwnos
39     Niobh de toutois ou sumpaqousa kata
40     oiko tous nekrous ekales
41     puqomenos de tauta o Amfiwn wneidise
42     h kata proswpon eis maxhn katan
43     h s de tou qeou kaqoplisame
44     toceuqeis methllacen Apollwn dene
45     Artemidi kai tas kat oikon koras etoceusen
46     sda in thn uperoxhn tois qeois
47     paragenomenos de Zhqos Niobhn men

Col. 2
48    
49     a
50     l
51     e
52    
53    
54    
55    
56    
57    
58    
59    
60    
61    
62    
63    
64    
65    
66     et
67     ape
68     s
69     ta s
70    
71     an
72    
73     o
74     ai
75    


Fr. 1
    - - - - - - -             
01                                 Να]ύπ̣λ̣ι̣ος, ὅς τὴν κρίσ̣ιν ἀθ̣ε̣τ̣ε̣ῖ
02                                     ]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ ς̣ ὑπάρχειν τού̣τ̣[  ̣]  ̣  ̣μὲ̣ν
03                                     ]κ̣αὶ̣ π̣ρ̣ὸ̣ς α̣ὐ̣τοὺ̣ς κ[α]λ̣ῶ̣ς ὁ̣μ̣ιλ̣ῆ̣‐ 1
04     σαι                         ]κελε̣ύ̣ε̣ι. κατοδυρομέ̣ν̣ου δ’ Οἴα̣‐
05     κος                     Ναύ]π̣λ̣ι̣ος̣ ἀποπλεῖ τοῖς ῞ Ελλησιν̣ α̣‐
06                                 ]
07                               Νιόβη ο]ὗ̣2 ἀ̣ρ̣[χὴ] ἥδε˙
08                                 ]  ̣  ̣  ̣ι̣ς ἡλίο̣υ τέκνα. ἡδ᾿ ὑπό̣θεσις·
09                                 ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣το  ̣[  ̣]  ̣ον3 στέρξασα πολλα
10                                 ]διαν ἀ̣μ̣ε̣ίνο̣να̣ τ̣ῆς Λητοῦς̣ ἔφη̣σεν
11                                 ]δὲ ἐπ̣ὶ̣ θ̣ήραν̣ τοὺς ἄρ̣ρ̣ενα̣ς̣ μ̣ετὰ
12                                 ]ιν ἐπ̣’ α̣ὐτοῖ̣ς [  ̣]εμε  ̣  ̣  ̣  ̣ημ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣σ̣εν̣
13                                 ὑ]πά̣ρ̣χο̣υ̣σα μ̣ήτη̣[ρ] τῶν̣δε κ̣α̣τὰ τὰς̣
14                                 ]ν̣ γυνα̣[  ̣  ̣]  ̣ν̣[               ]σχήματι πα[
15                                 ]οσαυτ̣η̣   ̣ κα̣[               ]τ̣α̣ς̣ μ̣ε̣μ‐
16                                 ]υ̣σπα[  ̣  ̣  ̣]  ̣[                     ]  ̣σ̣εαυ[
17                                 ]ε̣ι̣γον[                                 ]ω̣σ̣α
18                                 ]σ̣επ  ̣[                                 ]  ̣  ̣ει
19                                 ]ε[  ̣]υ̣σ̣                                     ]  ̣σ
20                                                                               ]  ̣  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 2
   
Col. 1
   
    - - - - - - -             
21                                         Λ]η̣τὼ γὰρ α̣  ̣[
22                                           ]μ̣εν̣ α̣ὐ̣τ̣οὺς α[
23                                           ]ω̣ν̣ ἐ̣κείνης ο̣[
24                                             ]τ̣ην̣α   ̣ε̣ι̣ρουν̣[
25                                             ]Λητ[ο]ῦ̣ς ο̣[
26                                               ]ν̣   ̣  ̣εραδ[
27                                               ]ης ἐπεκαλ̣[
28                                               ]  ̣α̣υ̣τη̣ς̣[
29                                             ]  ̣σ̣τηνι[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[
30                               ]  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ορον [δ]ι̣ὰ τὰ τ̣α̣ράγμ̣[ατα
31                             ἐ]ν̣ β̣ο[υλή]μ̣ατι δια̣μένουσα το̣[
32                             ]  ̣[  ̣  ̣]λ̣αβέ̣σ̣θα̣ι̣ θυμὸν   ̣[
33                               ]  ̣ λυσσ̣ῶ̣ν̣ φόβῳ κ  ̣[
34                             ]α̣υ̣τ̣ης[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣θεν̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[
35                           ]κ̣ω  ̣ασ  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]α̣ι̣τ̣η̣   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[
36                           ]εινον   ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ε  ̣ρο[               ]  ̣  ̣  ̣  ̣[
                                                      ]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[
37                           ]ς̣ δύο̣ κ  ̣  ̣ι̣ζ  ̣ τι   ̣  ̣ ε̣γον 4 [  ̣  ̣  ̣] σ̣εν
38                           ]ες̣ δὲ̣ τ̣ὴν̣ 5 ἀ̣πώλ̣ε̣ι̣α̣ν̣ αὐτῶν ἐξ ʼ Απόλ̣λω‐
39     νος               Νιό]β̣[η] δ̣ὲ̣ τού̣[τ]ο̣ι̣ς̣ ο̣ὐ σ̣υμπαθοῦσα κατα
40                           ]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣ οικο̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ̣οὺς νεκροὺς ἐκα̣λεσ̣[
41                           ]  ̣ πυθ̣ό̣μ̣εν̣ος̣ δ̣ὲ ταῦτα ὁ̣ ʼ Αμφί̣[ω]ν 6 ὠνείδι‐ 7
42     σε                   ]  ̣  ̣η κα̣τ̣[ὰ] π̣[ρ]ό̣σ̣ω̣π̣ον εἰς μάχην καταν‐
43                             ]  ̣η̣  ̣  ̣  ̣  ̣ς̣ δ̣ὲ τοῦ θεοῦ καθοπλισα[μ]ε̣‐
44                     τοξ]ε̣υθεὶς μ̣ε̣τήλλαξεν. ʼ Απόλλων δενε[
45                   ʼ Αρτέ]μιδι καὶ̣ τὰ̣ς κατ’ οἶκον κό̣ρ̣α̣ς ἐτόξευσεν
46                               ]σ̣δα[  ̣  ̣  ̣]  ̣ιν τὴν ὑπ̣εροχὴν τ̣οῖς θεοῖς
47                             π]αραγ̣ε̣ν̣[όμ]ε̣νος δὲ Ζῆθ̣ος Νιόβη̣ν 8 μ̣ε̣ν̣
   
Col. 2
   
   
    - - - - - - -             
48    
49     α̣[
50     λ̣  ̣[
51     ε̣  ̣  ̣[
52       ̣  ̣[
53       ̣[
54       ̣[
55    
56    
57       ̣[
58    
59    
60    
61    
62    
63       ̣[
64       ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣
65       ̣]  ̣[  ̣]  ̣
66     ετ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[
67     απε[
68       ̣  ̣[  ̣]  ̣σ[
69     τ̣α̣  ̣  ̣σ̣[
70       ̣  ̣  ̣  ̣[
71     αν  ̣  ̣[
72     >—  ̣]  ̣[
73     ὦ τέκνα, Κάδμου τοῦ πάλαι νέα τροφή 9
74       ̣α̣ι̣  ̣[
75       ̣  ̣  ̣[


03 n. 01    ὁ̣μ̣ιλ̣ῆ̣‐ corr VRS : ο̣μ̣ε̣ιλ̣η̣‐ P
07 n. 02    Νιόβη ο]ὗ̣ add ed. pr. : ]υ P
09 n. 03   ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣το  ̣[  ̣]  ̣ον VRS : ]υ̣ Ν̣ι̣όβ̣η̣ τ̣ὸν γό̣ν̣ον ed. pr.
37 n. 04    ε̣γον del m1 : ε̣γον ως P
38 n. 05    δὲ̣ τ̣ὴν̣ add m1 : τ̣ην̣ P
41 n. 06    ταῦτα ὁ̣ ʼ Αμφί̣[ω]ν add m1 : ταυτα Αμφι̣[ω]ν P
41 n. 07    ὠνείδι‐ corr VRS : ωνιδι‐ P
47 n. 08    Νιόβη̣ν add m1 : Νιοβη̣ν P
73 n. 09   ὦ τέκνα, Κάδμου τοῦ πάλαι νέα τροφή suppl Luppe : ọ  ̣  ̣[ P

Authoranon.
Quoted Author[Sophocles, Nauplios katapleon, Niobe]
Genrehypothesis
Typemythology
Contentshypotheseis to Sophocles' Nauplios katapleon and Niobe, and traces of two more.
Proper namesfr. 1: Nauplios (2); Oiax; Hellęnes [Greeks]; Niobę (Q, R)); Lętô;
fr. 2: Lętô (2); Apollôn (2); Niobę (2); Amphiôn; Artemis; Zęthos.
Mythologicalfr. 1: Nauplios (2); Oiax; Hellęnes [Greeks]; Niobę (Q, R)); Lętô;
fr. 2: Lętô (2); Apollôn (2); Niobę (2); Amphiôn; Artemis; Zęthos.
Materialpapyrus
Bookformroll
Size11.4 x 17.2 (fr.1)12.4 x 21 (fr. 2)
Scriptacross the fibres
Front / Backregister (?), AD 2
State Preservationtwo tattered and rubbed fragments: fr. 1 has the right-hand ends of 20 lines (ca. 1/3 broken off), from the top of a column, with a title in l. 7-8; fr. 2, also broken off to the left, has much damaged remains of 27 lines (of which a significant part remains in the lower part), from the bottom of a column, as well as some scanty remains of a second column to the right. Due to material considerations (cf. ed. princ.), fr. 2 is probably to be placed below fr. 1 as part of the same column.The text is written upside down in relation to the document on the recto.
Number of columns02 (fr. 2)
Column width10.5 - 11 ? (R)
Letters per line40 (R)
Lectional signstrema (2); forked paragraphos (1), probably to indicate a new hypothesis; corrections by a second hand (fr. 2, col. 1, 17).
Handsmall, semi-cursive, irregular, not keeping the lines straight, rapidly and carelessly written, with considerable variety in the form, size and spacing of the letters.
Last update
id: 0033