Record 0037

EditionP.Oxy. 61, 4096 (P. Schubert, 1995)
InventoryOxford, Sackler Library, Papyrology Rooms
LDAB2758
Trismegistos61609
PackM-P 1201.11
Van Haelstó
Cribioreó
VRS53
ASWh122
Giganteó
CPP0037
ProvenanceEgypt, Oxyrhynchus
DateAD 2
BibliographyM. Haslam, ZPE 110 (1996), p. 115-117 (notes on various fr.); W. Luppe, Anal. Pap. 7 (1995), p. 15-18 (fr. 5 + 6 col. 1); idem, Glotta 73 (1995-1996), p. 208-209 (fr. 2 + 59); idem, Eikasmos 7 (1996), p. 207-210 (fr. 3); idem, Hyperboreus 2 (1996), p. 189-193 (fr. 11); idem, Prometheus 22 (1996), p. 97-100 (fr. 8); idem, ZPE 112 (1996), p. 25-28 (fr. 10) + p. 29-33 (fr. 5, 7, 52); idem, WJA 21 (1996-1997), p. 153-159 (fr. 2, 17, 36, 48); idem, APF 43 (1997), p. 1-6 + 238 (fr. 1, 2, 27); idem, APF 44 (1998), p. 128 (fr. 10); M. Van Rossum-Steenbeek, ZPE 113 (1996), p. 24-26 [= corrected reprint of ZPE 112 (1996), p. 34-36] (notes on various fr.); T. Gšrtner, ZPE 122 (1998), p. 6 (fr. 10); idem, ZPE 124 (1999), p. 22-24 (fr. 2 + 27); cf. F. Montanari, in: Greek Lit. Theory after Aristotle, Amsterdam, 1995, p. 135-172; Acusilas fr. 39c Fowler (+ cf. Hellanicus fr. 90b-c Fowler).
Platesed. princ. pl. V-VII.
URLhttp://www.csad.ox.ac.uk/POxy/papyri/vol61/pages/4096.htm
Greek text

base edition: Greek Readers' Digests?, Leiden, 1998, no. 53 (M. Van Rossum-Steenbeek)
Early Greek Mythography , Oxford, 2000 (R.L. Fowler)
other edition: ed. pr.

Greek text in Unicode

Fr.1
01     pois
02     deaneisbr
03     ai autos e
04     n strathg
05     enfuseixetoth
06     de fwkhi genomenhi
07     en h d egkuos genomenh eteke
08     paida on kai dia thn metamorfwsin
09     Fwkon proshgoreuse
10     h d istoria para Qeopompwi
11     Plhiadas Atlas eis twn Gigantwn
12     mixqeis Plhionhi thi Wkeanou
13     esxen epta qugateras
14     nhn Merophn H
15     lektran p
16     qanae
17     ths mhtros
18     logou
19     ao

Fr. 2
Col. 1
01    
02    
03     de el
04     sanep
05     ante spl
06     htountwn
07     boleiwn
08     taton
09     Artemidi tauta
10     n qeon kai
11     enteuqen en
12     laian kai axmai
13     elafhbolon klhqhnai
14     elafwn anair
15     h d istoria para Swkratei
16    

Col. 2
01     ka
02     ne
03     d etag
04     prosag
05     noseid
06     autwi e
07     eidon a
08     nas upo
09     twi Dii
10     Zeus katelehsas autas pe
11     leiadas epoihse
12     dia thn a
13     gwn kat
14     mian t
15     nomak
16     aioupro

Fr. 3
01     ra Akousilawi
02     autar o qumon aisqe kai hrugen
03     ws ote tauros hrugen elkomenos
04     Elikwnion amfis anakta
05     Nhleus o Kodrou kata
06     xrhsmon Apollwnos esteilen
07     apoikian apo te Aqhnwn kai
08     ths Axaikhs Elikhs eis Milhton
09     ton asxwn ths eke
10     ieron idrusato Poseidwnos
11     Elikwnion proshgoreuse

Fr. 4
01     s autou p
02     ron kera
03     s oun od
04     Amalqeia
05    

Fr. 5 + 6 + 52
Col.1
01     Foibe su d eilipodas elikasbous
02     nomion a
03     beblhkasi kaqa
04     Apollodwros enqende
05     qewrountes
06     touton kata
07     anthndeka
08     alogwn zwiwn
09     fhsin kai Omhros
10     ourhas men prwton epwixeto
11     kai kunas argous autar epeit autoisi
12     belos exepeukes efieis
13     boulome
14     pragmatos
15     rrw ena
16     qeon fulaka
17     n katest
18     prosagoreusantes
19     wntwn
20    

Col. 2
01     nhn
02     qafo
03    
04    tes kai t
05     pareime
06     tesu
07     n autou t
08     apelashi ta
09     palois paiontes
10     kata thn e
11     tesemen
12     kai hnd
13     ant
14     n
15     e

Fr. 52
01     e
02     n
03     s ro
04     nan
05     an
06    

Fr. 7
01     ah
02     ths X
03     on te kun Wriwnos

Fr. 8
01     u
02     ueis n
03     filofronws
04     de par Hfaistou
05     amforea xrusoun
06     genom
07     na oi
08     Qetidi h de twi
09     paidi exaristato
10     apoqh
11    
12    

Fr. 9
01     tou
02     ounom
03     ourgo
04     qhq p
05     asta

Fr. 10
01     on genesin
02     omenoi dia t
03     oros tois pr
04     swsin e
05     Axilleus tw
06     eikotws g
07     ek Farsalou
08     ai enteuqen o potamos
09     as exei h d istoria para tois Qettalika
10     suggrayasi
11     oud ei ken metopisqen Ariona dion
12     elaunoi Adrhstou taxun ippon
13     os ek qeofin genos hen
14     Poseidwna erasqenta Tilfwsaihs
15    ths Erinuos ippwi apeikasqenta
16     mighnai authi en Aliartwi
17     ths Boiwtias
18     genhqeisan ippon gennhsai w
19     ko n touton de dia to krateiston
20     einai Ariona klhqhnai ton de
21    Koprea Aliartou basilea
22     labein auton para Poseidwnos
23     de Koprea
24     paraxwrhsa
25     ep
26    

Fr. 11
01     na toutwn Orsippon
02     na empodisqenta upo tou perizwmatos
03     pesein kai teleuthsai
04     oqen
05     eishghsas
06     tous epa
07     d istoria para
08     ths W
09     kleyai d oturneskon euskopon
10     Argeifonthn Dia erasqenta
11     Maias ths Atlantidos
12     te gar ka swfro
13     adelfas mighnai
14     ton d Ermhn en Kullhnhi
15     ths Arkadias
16     aitok
17     onio
18     h mhtr meta
19     twn adelfwn auths louomenhn
20     laq

Fr. 12
01     an
02     metabal
03     mexri
04     Frugia
05     po
06     xe
07     da

Fr. 13
01     mon logw
02     trwsiner
03     autou ap
04     adikh t
05     s

Fr. 14
01     ketoe
02     thqer
03     oswn
04     refru
05     ataske
06     leyeke
07     snekro
08     eoike
09     hn

Fr.15
01    
02     antwn aut
03     hsqai sune
04     ma udata d
05     s legesqai

Fr.16
01    
02     ths U
03     allote par Simoenti qewn epi
04     Kallikolwnhi
05     lo
06    
07     de
08     a Ili
09     ai mh
10     mo
11     ent
12     det
13     de

Fr. 17
01     nhgikaid
02     atousun
03     wsthn
04     apwleia
05     dramou
06     peplou
07     atros
08     akre
09     tux

Fr. 18
01    
02     wn
03     aiti
04     traph
05     bhnt
06     wtou
07     tath
08     mhsa
09     an
10     sfu

Fr. 19
01     ka
02     tos
03     oma
04     nhskh
05     kai at
06     llousa
07     ndunh

Fr. 20
01     q n
02     azet katat
03     sa oton
04     peri puktikhs
05     auto
06    

Fr. 21
01    
02     skal
03     sisun
04     tasd
05     potew
06     auta
07     t nq

Fr. 22
01     wno
02     hnd
03     ebou
04     otac
05     ara

Fr. 23
01     armozo
02     nhgarh
03     nade
04     epemy
05     apas
06    

Fr. 24
01     h d istoria
02     para
03     ou men pws nun estin apo druos
04     oud apo petrhs tis
05     th
06     t

Fr. 25
01     tois
02     ome
03     eust
04     onh
05     wm
06     esek
07    

Fr. 26
01     twnm
02     oinw
03     tugxa
04     pa
05     ano

Fr. 27
01     r
02     o
03     enl
04     ektr
05     rqh
06     asa

Fr. 28
01     hxh
02     oun
03     sme
04     nto
05     ou
06     h
07     po

Fr. 29
01     d
02     qr
03     m
04     oy
05     l
06     k
07     s
08    

Fr. 30
01     ne
02     fan
03     gun
04     nta
05     ade
06    

Fr. 31
01     la
02     wn
03     ase
04     upo
05    

Fr. 32
01     na
02     w
03     erwt
04     wpou

Fr. 33
01    
02     ikai
03     apod
04     lon
05     pw

Fr. 34
01    
02     proleip
03     sqai gar
04     eitou

Fr. 35
01     ta all
02     d auta
03     p

Fr. 36
01    
02    
03     d
04     t
05     k

Fr. 37
01    
02     ta
03     ut

04     eseti

Fr. 38
01    
02     kh
03     qaida
04     eise Il

Fr. 39
01    
02     pw
03     ono
04     nta
05     apa

Fr. 40
01     esqai
02     ews
03     ent

Fr. 41
01     na
02     asai
03     aka
04
05    

Fr. 42
01    
02     utoi
03     ine
04    

Fr. 43
01    
02     s
03     nos
04     an
05     q

Fr. 44
01     pi
02     men
03     ate
04     eue
05     tw
06    

Fr. 45
01     ece
02     k epidram
03     asqa

Fr. 46
01    
02     par
03     ne

Fr. 47
01     rak
02     me
03     ou
04     x

Fr. 48
01     e
02     e
03     p
04     w
05     it
06     o
07     a
08     at
09     e
10     un
11    
12    a

Fr. 49
01    
02     m
03     a
04     as
05     te
06     xri
07     n

Fr. 50
01     en
02     qa
03     hs
04     e
05     me
06     ei
07     n

Fr. 51
01    
02     a
03     efu
04     w
05     th
06    

Fr. 53
01     ait
02     nd
03     a
04    
05    rh

Fr. 54
01     ws
02     hn
03     as
04     h

Fr. 55
01     ust
02     sqa
03     da

Fr. 56
01     e
02     pokn
03     eo

Fr. 57
01    
02     ust
03     i

Fr. 58
01     hd
02     qa
03     am

Fr. 59
01     ai
02     e

Fr. 60
01     a
02     ax
03     ei
04    

Fr. 61
01     hd
02    
03     as

Fr. 62
01    
02     hn
03     w

Fr. 63
01     e
02     nair
03    

Fr. 64
01     ra

Fr. 65
01     up
02     est
03    

Fr. 66
01    
02     o
03     at

Fr. 67
01     ote
02     pe

Fr. 68
01     kl
02     ew
03     w
04     z

Fr. 69
01     o
02     p

Fr. 70
01    
02     ou
03     at

Fr. 71
01    
02     a

Fr. 72
01     ar
02    

Fr. 73
01     a
02     hd
03     o

Fr. 74
01     a
02     a
03    

Fr. 75
01     to
02    

Fr. 76
01     as
02     k

Fr. 77
01    
02    


Fr. 1
    - - - - - - -             
01                           ]ποις[
02                   ]  ̣δεανεις[
03                   ]αι1 αὐτὸς ε[
04           ]  ̣[  ̣]  ̣ν στρατηγ̣[
05     ]ενφυσειχ̣ετοτη[
06     ]δὲ φώκηι γενομέν̣[ηι
07     ]εν. ἡ δ ’ ἔγκ̣υος2 γενο̣[μένη ἔτεκε
08     ]π̣αῖδα ὃν̣ καὶ διὰ τ̣ὴν [μεταμόρ‐
09     φ̣ωσιν Φῶκον πρ̣οσ[ηγόρευσε.
10     ἡ δ ’ ἱστορία παρὰ Θε̣οπ̣[όμπωι.
    >—
11     ]Πληϊάδας. [] ῎ Ατ̣λας [ε]ἷς τῶ̣[ν Γιγάν‐
12     των μιχθ̣εὶς Π̣λ̣ηϊ̣όν[ηι3 τῆι ᾿ Ωκε‐
13     ]α̣ν̣ο̣ῦ̣ ἔσχε̣ν ἑπτὰ̣ [θυγατέρας
14           ]νην Μερόπη[ν     ᾿ Η‐4
15     λέ]κ̣τ̣ρ̣α̣ν π̣[5  ̣  ̣]  ̣  ̣[
16       ]  ̣θ̣αναε  ̣  ̣[6
17     τῆ]ς μητρ̣[ος7
18             ]λ̣ογου̣[8
19             ]  ̣αο[
    - - - - - - -             
   
Fr. 2
Col. 1
    - - - - - - -             
01                                                       ]
02                                                       ]
03                         ]δ̣ε   ̣ελ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
04                         ]  ̣σανεπ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
05                         ]α̣ντε̣  ̣[  ̣  ̣]σπλ[  ̣  ̣  ̣]  ̣
06                         ]  ̣ητουν̣των[  ̣  ̣]  ̣
07                           ]  ̣[  ̣  ̣]  ̣βολειων >
08                                     ]τα̣το̣ν >
09                       ᾿ Αρτέ]μ̣ιδι τα[ῦ]τα
10                                 ]  ̣ν θεὸν καὶ
11                             ]  ̣ἐ̣ν̣[τε]ῦ̣θεν εν
12                         ]λ̣αιαν καὶ ἀχμαι
13               ἐλαφη]βόλον κληθῆν[α]ι̣
14                         ]ἐλάφων ἀ̣ναιρ[           ]
15     ἡ δ ’ ἱστορία] παρὰ [Σω]κράτει̣[     ]
16                                                     [        
   
Col. 2
    - - - - - - -             
01       ̣[  ̣  ̣]  ̣κα̣[
02       ̣[  ̣]  ̣νε[
03     δ̣[  ̣]ε̣ταγ̣[
04     π̣ροσαγ̣  ̣[9
05     νοσειδ[
06     αὐτῶι ε̣[
07     εἶδον α[
08     νας ὑπο̣[
09     τῶι Διί̈  ̣[
10     Ζεὺς κατ̣[ελεήσας αὐτὰς πε‐
11     λε̣ιά̣δα̣[ς ἐποίησε
12     διὰ τὴν α̣[
13     γων κατ[10
14     μίαν τ  ̣[11
15     νομακ  ̣[
16       ̣]α̣ιουπρο[
   
Fr. 3
    - - - - - - -             
01     ρὰ ᾿ Ακ]ο̣υσ̣[ιλάωι12
02     αὐτὰ]ρ̣ ὁ θυ̣μ̣[ὸν ἄϊσ]θε̣ κ̣α̣[ὶ ἤρυ‐
03     γεν] ὡ̣ς̣13 [ὅ]τ̣ε τα̣[ῦρος ἤ]ρ̣υ̣γεν [ἑλκό‐
04     μεν]ος 14 ῾ Ελικ̣ών[ιον ἀμ]φὶς̣ [ἄνα‐15
05     κτα. Ν]ηλε̣ὺς16 ὁ Κ̣[ό]δρ̣ου κατὰ̣[
06     ] ᾿ Α̣πόλλωνος17 ἔστε̣[ιλεν
07     ἀποικία]ν̣ ἀπό τε ᾿ Αθηνῶ[ν καὶ18
08     τῆς ᾿ Αχαικ]ῆ̣ς ῾ Ελίκης εἰς Μ[ίλη‐19
09     τον           ]ασχων τῆς ἐκε̣[
10     ἱερὸν ἱδρ]ύ̣σατο Ποσειδῶ̣[νος καὶ
11       ῾ Ελικών]ι̣ον προσηγ̣όρε[υσε.
   
Fr. 4
    - - - - - - -             
01     ]ς̣ αυτου π̣[
02     ]ρον κ̣ερα̣[20
03     ]ς ουν οδ[
04     ]  ̣ ᾿ Αμαλθ[εια21
05             ]  ̣[]  ̣[22
    - - - - - - -             
   
Fr. 5 + 6 + 52
Col. 1
    - - - - - - -             
01     Φοῖβε, σὺ δ ’ εἰλίποδ]α̣ς ἕ̣λ̣[ικα]ς̣ β[οῦς23
02                                   νό]μ̣ιον̣ ο  ̣[  ̣  ̣]  ̣α  ̣[
03                                   βε]βλ̣ήκασ̣ι καθα
04                         ᾿ Απολλόδ]ω̣ρος ἐνθένδε
05                                       ]θεωροῦντες24
06                                   ]  ̣τοῦτ̣ον κατα
07                                     ]  ̣αντηνδεκα
08                                       ἀ]λόγων ζώιων
09                                         ]  ̣φησὶν καὶ ῞ Ομη‐
10     ρος “οὐρῆας μὲν πρῶ]τ̣ον [ἐπ]ώιχετο
11     καὶ κύνας ἀργοὺς, αὐτ]ὰ̣ρ̣ ἔ̣π̣ε̣ι̣τ̣ ’ αὐ‐25
12     τοῖσι βέλος ἐχεπευκὲς26 ἐ]φι̣εὶς[”27
13                                         β]ο̣υλομε>̣[
14                                     ]π̣ράγματος[
15                                 ]  ̣ρρ̣ω̣[  ̣]ενα28
16                                     ]θεὸν φ̣ύλα‐
17     κα                             ]ν̣ κατεστ   ̣‐29
18                       προσα]γορεύσαντες
19                                         ]  ̣ω̣ν̣τ̣ω̣ν̣[
20                                           ]  ̣  ̣[
    - - - - - - -             
   
Col.2
01     νην  ̣[30
02     θ̣α̣φ̣ο  ̣[31
03       ̣  ̣  ̣[
04     τε̣ς̣ καὶ τ̣[
05     π̣α̣ρειμε̣[
06     ]  ̣  ̣τ̣εσυ̣[32                                 ]ε̣  ̣  ̣[33
07       ̣  ̣ν̣ αὐτου̣[  ̣  ̣]τ  ̣[34             ]  ̣ν[35
08     ἀπελάσ̣ηι τα  ̣[36                 ]ς ῥο‐[
09     πάλοις̣ π̣α̣ίον̣[τες37         ]ν̣αν̣
10     κατὰ τὴν̣ ε  ̣[                   ]αν[
11     τε̣σεμεν̣[  ̣]  ̣[                       ]  ̣  ̣[
12     κ̣αι  ̣[  ̣  ̣]ηνδ[
13       ̣αντ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[
14       ̣  ̣ν̣[38
15     ̣]ε̣  ̣[39
    - - - - - - -             
   
   
Fr. 7
    - - - - - - -             
01                             ]α̣η[
02                       τη]ς̣ Χ[40
03     ὅν τε κυν ’ ᾿ Ω]ρ̣ίω̣ν[ος41
04                         ]  ̣  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 8
    - - - - - - -             
01                   ]υ  ̣[
02                 ]υεις̣[  ̣]  ̣ν[
03           φι]λ̣οφρόνω[ς
04               ]δ̣ε̣ πα̣ρ ’ ῾ Ηφ[αίστου
05     ἀμφορ]έ̣α χρυσο[ῦν
06               ]  ̣42 γενομ̣[
07               ]ν̣α  ̣  ̣οι  ̣[
08         Θέτ]ιδ[ι.] ἡ̣ δ[ὲ τῶι
09     παιδὶ ἐ]χ̣αρίσατ̣[ο
10                 ]ἀ̣ποθη̣[
11     (space)
12                 ]  ̣  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 9
    - - - - - - -             
01     ]του̣[  ̣]  ̣[
02     ]ο̣υνομ[
03     ]ο̣υργο̣[
04     ]θηθ   ̣π̣[
05       ]ασ̣τα̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 10
01                       ]  ̣ ον γένεσιν  ̣[
02                       ]ομενοι δια τ̣[
03                       ]ορος̣ το[ῖ]ς̣ π̣ρ[43
04                       ]σωσιν[]ε  ̣  ̣[44
05                 ᾿ Αχ]ι̣λλεὺς τω  ̣[
06                       ]ε̣ἰκότως γ  ̣[
07                       ]ἐκ Φαρσάλ[ο]υ̣[
08       ]  ̣αι̣ ἐν̣[τε]ῦ̣θεν ὁ ποταμ̣[ὸς
09       ]α̣ς̣ ἔ̣χει. ἡ̣ δ̣ ’ ἱστορία παρὰ [τοῖς Θετ‐45
10     τ]α̣λ̣ικὰ̣46 σ[υ]γγράψασι47
    __________
11     οὐδ ’ ε]ἴ̣ κ̣ε̣ν μετόπισθεν [ ᾿ Αρίονα δῖ‐48
12     ο]ν̣ ἐ̣λαύνοι ᾿ Αδρήστου τ̣[αχὺν ἵππον
13     ὃς49 ἐ̣κ̣ θ̣εόφιν γένος ἦεν   ̣ [
14     Ποσειδῶνα ἐρασθέντα̣ Τ̣ι̣λ̣[φω‐
15     σαίης50 τῆς ᾿ Ερινύος51 ἵππωι ἀπε̣ι̣κ̣[α‐
16     σθέ̣ν̣τ̣α̣ μ̣ιγῆναι αὐτῆι ἐν ῾ Αλιάρ‐
17     τ]ῶι τῆς̣ Βο̣ιωτ̣ία̣ς. τὴν δ ’ ἔγκυον̣[52
18     γ]ε̣νηθ̣εῖσ̣αν ἵππον γεννῆσαι ω[
19       ̣(  ̣)]κ̣ο  ̣[  ̣]ν̣. 53 τ̣ο̣ῦτον δὲ δ̣ιὰ τὸ κράτε̣[ισ‐54
20     το]ν̣ [εἶναι ᾿ Α]ρίο̣να55 κληθῆ̣ν̣α̣ι̣. τὸ̣[ν δὲ
21     Κοπρέα ῾ Αλι[ά̣ρτου βασιλέα̣  ̣[
22     λαβεῖν αὐ]τ̣ὸν παρ̣ὰ Πο̣[σειδῶνος
23                         ]δὲ Κοπρέα̣[56
24                     πα]ρ̣αχωρησα̣[
25                                   ]ε̣π  ̣[
26                                     ]  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 11
    - - - - - - -             
01     να τούτ̣[ων ῎ Ορσιππον57   ?  
02     μα ἐμπο̣[δισθέντα ὑπὸ τοῦ περι‐58
03     ζώματο̣ς̣[59 πεσεῖν καὶ τελευ‐60
04     τῆσαι˙ ὅθεν[61
05     εἰσηγη̣σ̣α̣ς̣[
06     τους επα[                       ἡ
07     δ ’ ἱστορία π[αρὰ
    ________
08                             τ[ῆς] Ω̣[62
09     κ̣λ̣έψ̣αι δ ’ ὀτ̣[ρύ]ν[εσκον ἐύ̈σκοπον
10     ᾿ Αργε]ιφόντην. Δία̣ [ἐρασθέν‐
11     τα Μ̣αίας τῆ̣ς ᾿ Ατλα̣[ντίδος
12     τε γὰρ καὶ σωφρ̣ο[
13     ἀδελ̣φὰς μιγῆ[ναι
14         ]  ̣τὸν δ ’ ῾ Ε̣ρ̣μ̣[ῆν ἐν Κυλλήνηι
15     τῆς] ᾿ Αρκαδ[ί]α̣[ς
16           ]α̣ιτοκ[
17             ]ονιο  ̣[
18             ]  ̣η63 μητ̣[ρ         μετὰ
19     τῶν] ἀ̣δελφ[ῶν αὐτῆς λουο‐64
20     μένη]ν̣65 λαθ̣[
   
Fr.12
    - - - - - - -             
01       ]α̣ν̣[  ̣]  ̣  ̣[
02     μ]ετα̣β̣α̣λ̣[
03       ]  ̣μ̣έ̣χρι̣[
04     Φ]ρ̣υ̣γ̣ία[
05         ]π̣ο  ̣
06         ]χ̣ε  ̣[
07       ]  ̣δα̣  ̣[
   
Fr. 13
    - - - - - - -             
01     ]μ̣ον λογω  ̣[
02     ]τ̣ρωσινερ  ̣[
03     ]α̣υτου  ̣απ[
04     ]  ̣αδικη̣[  ̣]τ̣  ̣[
05                   ]ς  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 14
    - - - - - - -             
01     ]κετοε̣[
02     ]  ̣τηθερ  ̣[
03     ]  ̣οσων  ̣[
04     ]ρ̣εφρυ  ̣  ̣[
05     ]α̣τασκε  ̣[
06     ]λ̣εψεκε̣[
07     ]  ̣σνεκρο[
08     ]εοικ̣ε̣  ̣[
09     ]η̣ν  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 15
    - - - - - - -             
01     ]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[
02     ]αντων αὐτ̣[
03     ]  ̣ησθαι συνε̣[
04     ]μα ὕδατα δ[
05     ]   ̣ς λέγεσθαι̣[
   
Fr. 16
    - - - - - - -             
01           ]     >—[
02           ]         [           τῆς Υ66
03           ]     ἄλλ̣[ οτε παρ ’ Σιμόεντι θέων ἐπὶ67
04           ]     Κα[ λλικολώνηι68
05           ]     λο  ̣[
06           ]     ][69
07           ]     δε  ̣[
08         ]α     ᾿ Ιλι  ̣[70
09     ]  ̣α̣ι̣     μη[
10           ]     μο[
11               ] εντ̣[
12                 ]δετ[
13                 ]δ̣ε[
    - - - - - - -             
   
Fr. 17
    - - - - - - -             
01     ]νηγι̣και̣δ̣[
02     ]ατουσυν̣[
03     ]ωστην  ̣[
04     ]απωλεια[
05     ]δραμου[
06     ]πεπλου̣[
07         ]ατρος[
08         ]  ̣ακρε[
09         ]  ̣τ̣υχ[
    - - - - - - -             
   
Fr. 18
    - - - - - - -             
01     ]  ̣[
02     ων̣[
03     αιτι̣[
04     τρα̣πη̣[
05     βηντ[
    ___________
06     ωτου[
07     τατη   ̣ [
08     μησα[
09     αν  ̣[
10     σφυ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 19
    - - - - - - -             
    (space)
01     ]κα  ̣[71
02     ]τος  ̣[72
03     ]  ̣ομα[
04     ]ν̣ησκη[73
05     ]και  ̣ατ[74
06     ]λλου̣σα̣[
07     ]νδυ̣νη[
   
Fr. 20
    - - - - - - -             
01           ]  ̣  ̣θ̣[  ̣  ̣]  ̣ν̣[75
02         ]α̣ζ̣ε̣τ̣   ̣ κατατ̣[
03           ]  ̣ σα   ̣ οτον[
04         ]π̣ερι πυ̣κ̣τικ̣[ης
05     ] α̣υτο   ̣ [
06     ]   ̣  ̣  ̣  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 21
    - - - - - - -             
01           ]  ̣  ̣[
02         ]σκαλ[
03         ]σισυν̣[
04     ]  ̣τασδ[
05     ]ποτεω̣[
06     ]  ̣αυτα[
07       ]τ  ̣ν̣θ̣[76
    - - - - - - -             
   
Fr. 22
    - - - - - - -             
01           ]ωνο[
02         ]  ̣ηνδ[
03         ]εβου  ̣[77
04     ]  ̣οταξ[
05     ]α̣ρα  ̣[
   
Fr. 23
01     ἁρ]μ̣οζο  ̣[
02         ]ν̣γαρη[
03         ]ναδε[
04       ]ε̣πεμψ[
05     ]  ̣ατας̣[
06         ]  ̣[ - - - - - - -             
   
Fr. 24
    - - - - - - -             
01                                                 ]  ̣[
02                                 ἡ δ ’ ἱστ]ο̣ρία>[78
03     παρὰ79                                     ]
04     οὐ μέν πως νῦν ἔστιν ἀπ]ὸ̣ δρυ‐80
05     ὸς οὐδ ’ ἀπὸ πέτρης81   ]  ̣τις
06                                               ]τη
07                                             ]  ̣  ̣τ̣[
08    
    - - - - - - -             
   
Fr. 25
    - - - - - - -             
01     ]  ̣τοις  ̣[
02     ]  ̣ομε̣[
03     ]ε̣υστ̣[
04     ]ο̣νη  ̣[
05     ]ωμ  ̣[
06     ]ε̣σεκ[
07     ]  ̣  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 26
    - - - - - - -             
01     ]  ̣τωνμ̣[
02     ]  ̣οινω  ̣[
03     ]τυγχα[
04     ]πα  ̣[
05     ]α̣νο̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 27
    - - - - - - -             
01     ]ρ  ̣[82
02     ]ο  ̣[
03     ]ενλ[
04     ]ε̣κτρ[
05     ]  ̣ρθη[
06     ]α̣σα  ̣[
   
Fr. 28
    - - - - - - -             
01     ]η̣χη[
02     ]  ̣ουν[
03       ]σμε̣[
04       ]ντο[
05       ]  ̣ου[
06       ]  ̣η  ̣[
07       ]  ̣πο[83
    - - - - - - -             
   
Fr. 29
    - - - - - - -             
01     δ[
02     θρ[
03     μ  ̣[
04     οψ̣[
05     λ[
06     κ[
07     σ[
08       ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 30
    - - - - - - -             
01           ]νε  ̣[
02     ]  ̣φαν  ̣[
03       ]  ̣γυν[
04         ]  ̣ντα  ̣[
05         ]αδε  ̣[
05           ]  ̣  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 31
    - - - - - - -             
01     ]  ̣λ̣α  ̣[
02       ]ων[
03     ]  ̣ασε  ̣[
04     ]υ̣πο̣  ̣[
05       ]  ̣  ̣  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 32
    - - - - - - -             
01         ]ν̣α[
02         ]ω  ̣[84
03     ]ε̣ρωτ̣[
04     ]ω̣που̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 33
    - - - - - - -             
01     ]  ̣  ̣  ̣(  ̣)[85
02     ]  ̣ι̣και  ̣[86
03     ]α̣ποδ[
04       ]λ̣ον[
05       ]πω  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 34
    - - - - - - -             
01     ]  ̣  ̣  ̣  ̣[
02     ]π̣ρολειπ̣[
03     ]σθαι γὰρ[
04     ]ειτου[
    - - - - - - -             
   
Fr. 35
    - - - - - - -             
01     ]  ̣τα αλλ[
02     ]δ̣ αυτα̣[
03       ]  ̣π  ̣[87
    - - - - - - -             
   
Fr. 36
    - - - - - - -             
01     ]       ̣[
02     ]       ̣[
03     ]     δ[
04     ]     τ[
            >—
05     ]     κ[
    - - - - - - -             
   
Fr. 37
    - - - - - - -             
01     ]  ̣[
02       ]τ̣α  ̣[
03       ]υ̣τ̣  ̣  ̣[88
04       ]εσε̣τ̣ι̣[
   
Fr. 38
    - - - - - - -             
01         ]  ̣[
02       ]  ̣κη  ̣[
03     ]θαιδα̣[
04     ]ε̣ι̣σε̣ ᾿ Ιλ[89
    - - - - - - -             
   
Fr. 39
    - - - - - - -             
01     ]  ̣[
02     ]  ̣πω[
03     ]ονο[
04     ]ν̣τα[
05     ]απα[
    - - - - - - -             
   
Fr. 40
    - - - - - - -             
01     ]  ̣εσθαι  ̣[90
02     ]  ̣εως̣[
03     ]ε̣ν̣τ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 41
    - - - - - - -             
01     ]να[
02     ]ασαι[
03     ]ακα[
04     (space)
05     ]  ̣  ̣  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 42
    - - - - - - -             
01       ]  ̣[
02     ]υτοι  ̣[
03     ]  ̣ινε  ̣[
04       ]  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 43
    - - - - - - -             
01     ]  ̣  ̣  ̣[91
02     ]  ̣σ̣  ̣  ̣[92
03     ]νος[
04     ]  ̣  ̣α̣ν̣[
05     ]  ̣θ  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 44
    - - - - - - -             
01       ]πι  ̣[93
02     ]μεν[
03     ]α̣τε  ̣[
04     ]  ̣ευε[
05     ]  ̣τω[
06         ]  ̣  ̣  ̣[94
    - - - - - - -             
   
Fr. 45
    - - - - - - -             
01         ]  ̣[  ̣  ̣  ̣]εξε[
02     ]κ̣ ἐπ̣ι̣δραμ  ̣[95
03     ]α̣σθα̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 46
    - - - - - - -             
01       ]  ̣  ̣  ̣[
02     ]  ̣παρ[96
03     ]  ̣νε  ̣[97
    - - - - - - -             
   
Fr. 47
    - - - - - - -             
01     ]  ̣ρ̣ακ̣[
02       ]με  ̣[
03     ]  ̣ου[
04     ]  ̣  ̣χ̣  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 48
    - - - - - - -             
01       ]ε̣[
02       ]ε[
03       ]π  ̣[
04     ]  ̣ω[
05     ]  ̣ι̣τ̣[98
06     ]  ̣ ο   ̣[
    ____
07       ]α  ̣[
08     ]ατ̣[
09     ]  ̣ε[
10       ]υ̣ν̣[99
11       ]  ̣  ̣[100
12       ]α[
    - - - - - - -             
   
Fr. 49
    - - - - - - -             
01     ]  ̣[
02     ]μ̣[
03     ]  ̣α[
04     ]α̣ς[
05     ]τ̣ε̣[
06     ]χ̣ρι̣[
07     ]ν[
    - - - - - - -             
   
Fr. 50
    - - - - - - -             
01     ]ε̣ν   ̣[
02     ]θα[
03     ]ης[
04     ]ε [
05     ]με[
06     ]ει[
07     ]  ̣ν  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 51
    - - - - - - -             
01     ]  ̣[
02     ]  ̣α  ̣[101
03     ]ε̣φυ̣[
04     ]ω[
05     ]τη[
06     ]  ̣  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 53
    - - - - - - -             
01     ]αι̣τ[
02     ]νδ[
03     ]  ̣α  ̣[102
04     (space)
05     ]ρ̣η  ̣ [103
    - - - - - - -             
   
Fr. 54
    - - - - - - -             
01     ]ω̣ς[
02     ]η̣ν[
03     ]α̣ς
04       ]η
    - - - - - - -             
   
Fr. 55
    - - - - - - -             
01         ]υ̣στ[
02     ]  ̣σθα̣[
03     ]  ̣δα  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 56
    - - - - - - -             
01           ]ε̣  ̣[
02     ]ποκν̣[
03     ]  ̣  ̣εο̣  ̣[104
    - - - - - - -             
   
Fr. 57
    - - - - - - -             
01     ]  ̣  ̣  ̣[
02     ]υστ  ̣[105
03       ]  ̣ι̣  ̣[106
    - - - - - - -             
   
Fr. 58
    - - - - - - -             
01       ]ηδ[
02     ]  ̣θα[
03     ]  ̣αλ̣  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 59
    - - - - - - -             
01       ]αι̣
02       ]ε
    - - - - - - -             
   
Fr. 60
    - - - - - - -             
01     ]  ̣  ̣α̣[
02     ]α̣χ  ̣[
03     ]  ̣ει  ̣[
04     ]  ̣  ̣  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 61
    - - - - - - -             
01     ]ηδ[
02     (space)
03     ]  ̣α̣ς̣  ̣[107
    - - - - - - -             
   
Fr. 62
    - - - - - - -             
01     ]  ̣  ̣[108
02     ]η̣ν[
03     ]  ̣ω[109
    - - - - - - -             
   
Fr. 63
    - - - - - - -             
01     ]  ̣  ̣  ̣ε̣  ̣[
02     ]ναιρ  ̣[
03         ]  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 64
    - - - - - - -             
01     ]ρα[
   
Fr. 65
    - - - - - - -             
01     ] υπ[
02     ] εστ̣[
03         ]  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 66
    - - - - - - -             
01     ]  ̣  ̣  ̣[
02     ]  ̣ο  ̣[
03     ]  ̣α̣τ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 67
    - - - - - - -             
01       ]οτε̣[
02     ]  ̣πε[110
    - - - - - - -             
   
Fr. 68
    - - - - - - -             
01     ]κ̣λ̣[
02     ]εω[
03     ]  ̣ω[
04     ]ζ̣  ̣[111
    - - - - - - -             
   
Fr. 69
    - - - - - - -             
01     ] ο[
02     ] π  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 70
    - - - - - - -             
01     ]  ̣[
02     ]ο̣υ̣[
03     ]ατ[
    - - - - - - -             
   
Fr. 71
    - - - - - - -             
01     ]  ̣[
02     ]α  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 72
    - - - - - - -             
01     ]  ̣αρ[
02       ]  ̣(  ̣)[112
    - - - - - - -             
   
Fr. 73
    - - - - - - -             
01     ]α  ̣[
02     ]ηδ[
03     ]  ̣ ο   ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 74
    - - - - - - -             
01         ]  ̣[
02     ]  ̣α  ̣[
03         ]  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 75
    - - - - - - -             
01     ]  ̣ το   ̣[
02     ]  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 76
    - - - - - - -             
01     ]  ̣ας̣[
02     ]κ  ̣[
    - - - - - - -             
   
Fr. 77
    - - - - - - -             
01     ]  ̣[
02     ]  ̣[
    - - - - - - -             


03 n. 01   ]αι VRS : ]α‵ι′[[ρ]] P
07 n. 02   ἔγκ̣υος VRS : ε[[ν̣]]‵γ̣′κυος P
12 n. 03   Π̣λ̣ηϊ̣όν[ηι corr VRS : π̣λ̣ε̣ι̣ον[ P
14 n. 04   ᾿ Η‐ add VRS
15 n. 05   λέ]κ̣τ̣ρ̣α̣ν π̣[ VRS : ]  ̣τ̣τ̣α̣νπ̣[ ed. pr.
16 n. 06   θ̣αναε  ̣  ̣[ add m1 : θ̣ναε  ̣  ̣[ P
17 n. 07   τῆ]ς μητρ̣[ος VRS : ]σμητ  ̣[ ed. pr.
18 n. 08   ]λ̣ογου̣[ VRS : ]λ̣ογο  ̣[ ed. pr.
04 n. 09   π̣ροσαγ̣  ̣[ VRS : π̣ροσαγ̣[ορευ add ed. pr.
13 n. 10   κατ[ VRS : κατ[ηστέρισεν ed. pr.
14 n. 11   τ  ̣[ VRS : τῶ̣[ν ed. pr.
01 n. 12   ρὰ ᾿ Ακ]ο̣υσ̣[ιλάωι VRS : ]ο̣υ  ̣[ ed. pr.
03 n. 13    γεν] ὡ̣ς̣ VRS : ἤρυγεν ὡ]ς̣ ed. pr.
04 n. 14    μεν]ος VRS : ἑλκόμεν[ος ed. pr.
04 n. 15   ἀμ]φὶς̣ [ἄνα‐ VRS : ἀμ]φὶ ἄ̣[νακτα. ed. pr.
05 n. 16    Ν]ηλε̣ὺς corr VRS : Ν]ειλε̣υς P
06 n. 17   ] ᾿ Α̣πόλλωνος VRS : χρησμὸν ] ᾿ Α̣πόλλωνος suppl ed.pr.
07 n. 18   καὶ VRS : καὶ τῆς suppl ed. pr.
08 n. 19   Μ[ίλη‐ corr VRS : με̣[ι P
02 n. 20   κ̣ερα̣[ VRS :   ̣ερδ̣[ ed. pr.
04 n. 21    ᾿ Αμαλθ[εια VRS : α̣μαλθ[ ed. pr.
05 n. 22   ]  ̣[]  ̣[ VRS : ]  ̣  ̣[ ed. pr.
01 n. 23   Φοῖβε, σὺ δ ’ εἰλίποδ]α̣ς ἕ̣λ̣[ικα]ς̣ β[οῦς VRS : ]  ̣σ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣β[  ̣  ̣ P
05 n. 24   θεωροῦντες corr VRS : θεορουντες P
11 n. 25   ἀργοὺς, αὐτ]ὰ̣ρ̣ ἔ̣π̣ε̣ι̣τ̣ ’ αὐ‐ VRS : ed. pr. : ἀργοὺς”]  ̣  ̣ε̣  ̣ετ̣αυ̣ P
12 n. 26   τοῖσι βέλος ἐχεπευκὲς suppl VRS
12 n. 27   ἐ]φι̣εὶς[” VRS : ]φ  ̣[ ]η̣ς [[β  ̣]] ed. pr : ]εις [[βα]] P
15 n. 28   ]  ̣ρρ̣ω̣[  ̣]ενα VRS ed. pr.
17 n. 29   κατεστ   ̣‐ VRS : κατεστω̣‐[ ed. pr.
01 n. 30   νην  ̣[ VRS : νηνρ̣[ ed. pr.
02 n. 31   θ̣α̣φ̣ο  ̣[ VRS : θ̣α̣φ̣ορ̣[ ed. pr.
06 n. 32   ]  ̣  ̣τ̣εσυ̣[ VRS : [  ̣]α̣  ̣τ̣εσυ̣ ed. pr.
06 n. 33   ]ε̣  ̣  ̣[ VRS : ]ε̣  ̣[ ed. pr.
07 n. 34     ̣  ̣ν̣ αὐτου̣[  ̣  ̣]τ  ̣[ VRS :   ̣  ̣  ̣ αὐτου̣[ ed. pr.
07 n. 35   ]  ̣ν[ VRS : ]ο̣ν[ ed. pr.
08 n. 36   τα  ̣[ VRS : τα[[ε]] [ ed.pr.
09 n. 37   πάλοις̣ π̣α̣ίον̣[τες VRS : παλοι  ̣π̣α̣ιο  ̣[ ed. pr.
14 n. 38     ̣  ̣ν̣[ VRS :   ̣η̣ν̣[ ed. pr.
15 n. 39   ̣]ε̣  ̣[ VRS : ε̣τ̣[ ed. pr.
02 n. 40   τη]ς̣ Χ[ VRS : ]σ̣χ ed. pr.
03 n. 41   ὅν τε κυν ’ ᾿ Ω]ρ̣ίω̣ν[ος VRS : ]  ̣ηω̣  ̣[ ed. pr.
06 n. 42   ]  ̣ VRS : ἐν Νάξ]ω̣ι add ed. pr.
03 n. 43    ]ορος̣ το[ῖ]ς̣ π̣ρ[ VRS : ]οροσ̣τοσ̣π̣ρ[ ed. pr.
04 n. 44   ]σωσιν[]ε  ̣  ̣[ add m1 : ][[  ̣  ̣]]‵σω′σιν P
09 n. 45    [τοῖς Θετ‐ VRS : [τοῖς τὰ ed. pr.
10 n. 46    τ]α̣λ̣ικὰ̣ VRS : ]α̣λ̣ικὰ̣ ed. pr.
10 n. 47   σ[υ]γγράψασι VRS : σ[υ]ν̣γραψασι P
11 n. 48    ᾿ Αρίονα δῖ‐ VRS : ᾿ Αρείονα | δῖον] ed. pr.
13 n. 49    ὃς VRS : ἵπ‐ | πον] ὃς ed. pr.
15 n. 50    σαίης VRS : ]σ[[ε]]‵σαι′ης P
15 n. 51    ᾿ Ερινύος corr VRS : ερεινυος P
17 n. 52    ἔγκυον̣[ VRS : ενκυον̣[ P
19 n. 53      ̣(  ̣)]κ̣ο  ̣[  ̣]ν̣. VRS : ]κ̣ο  ̣[  ̣]ν  ̣ ed. pr.
19 n. 54    κράτε̣[ισ‐ VRS : κράτι̣[σ‐ ed. pr.
20 n. 55   ᾿ Α]ρίο̣να corr VRS : ]ρειο̣να P
23 n. 56   Κοπρέα̣[ VRS : κοπρ[[  ̣  ̣]]‵ε′α P
01 n. 57   ων ῎ Ορσιππον suppl. VRS
02 n. 58   ἐμπο̣[δισθέντα ὑπὸ τοῦ περι‐ corr VRS : ενπο[ P
03 n. 59   ζώματο̣ς̣[ VRS : ]ζωματ  ̣  ̣[ ed. pr.
03 n. 60   πεσεῖν καὶ τελευ‐ suppl. VRS
04 n. 61   τῆσαι˙ ὅθεν[ VRS : ]τησαιοθε  ̣[ ed. pr.
08 n. 62   τ[ῆς] Ω̣[ VRS : τ[  ̣  ̣  ̣]  ̣[ ed. pr.
18 n. 63   ]  ̣η VRS : ]η ed. pr.
19 n. 64   λουο‐ VRS : λουομέ‐ ed. pr.
20 n. 65   μένη]ν̣ VRS : νη]ν̣ ed. pr.
02 n. 66   τῆς Υ add VRS
03 n. 67   οτε παρ ’ Σιμόεντι θέων ἐπὶ suppl VRS
04 n. 68   λλικολώνηι add VRS
06 n. 69   ][ VRS : (space)[ ed. pr.
08 n. 70    ᾿ Ιλι  ̣[ VRS : ϊλι  ̣[ P
01 n. 71   ]κα  ̣[ del m1 : ]νκα  ̣[ P
02 n. 72   ]τος  ̣[ VRS : ]τοσπ̣[ ed. pr.
04 n. 73   ]ν̣ησκη[ VRS : ]  ̣ησχη[ ed. pr.
05 n. 74   ]και  ̣ατ[ VRS : ]κατ̣ατ[ ed. pr.
01 n. 75   ν̣[ VRS : η̣[ P
07 n. 76   ]τ  ̣ν̣θ̣[ VRS : ]τ̣ω̣ν̣θ̣[ ed. pr.
03 n. 77   ]εβου  ̣[ del m1 : ]  ̣εβου  ̣[ P
02 n. 78    ἱστ]ο̣ρία>[ VRS : ἱστ]ο̣ρία π̣[αρὰ ed. pr.
03 n. 79   παρὰ VRS : (space) ed. pr.
04 n. 80    οὐ μέν πως νῦν ἔστιν ἀπ]ὸ̣ δρυ‐ suppl VRS : ]  ̣δρυ[ ed. pr.
05 n. 81    ὸς οὐδ ’ ἀπὸ πέτρης suppl VRS
01 n. 82   ]ρ  ̣[ VRS : ]ρ[ ed. pr.
07 n. 83   ]  ̣πο[ VRS : ]πο[ ed. pr.
02 n. 84   ]ω  ̣[ VRS : ]ωα  ̣[ ed. pr.
01 n. 85   ]  ̣  ̣  ̣(  ̣)[ VRS : ]  ̣  ̣  ̣[ ed. pr.
02 n. 86   ]  ̣ι̣και  ̣[ VRS : ]ικαι[ ed. pr.
03 n. 87   ]  ̣π  ̣[ VRS : ]π̣ο̣[ ed. pr.
03 n. 88   ]υ̣τ̣  ̣  ̣[ VRS : ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ ed. pr.
04 n. 89    ᾿ Ιλ[ VRS : ϊλ P
01 n. 90   ]  ̣εσθαι  ̣[ VRS : ]  ̣εσθαια̣[ ed. pr.
01 n. 91   ]  ̣  ̣  ̣[ VRS : ]ο̣  ̣̣[ ed. pr.
02 n. 92   ]  ̣σ̣  ̣  ̣[ VRS : ]ο̣σ̣  ̣ν̣[ ed. pr.
01 n. 93   ]πι  ̣[ VRS : ]ο̣σ̣  ̣ν̣[ ed. pr.
06 n. 94   ]  ̣  ̣  ̣[ VRS : ]  ̣α̣[ ed. pr.
02 n. 95   ἐπ̣ι̣δραμ  ̣[ VRS : ἐπ̣ι̣δραμο[ ed. pr.
02 n. 96   ]  ̣παρ[ VRS : ]η̣παρ[ ed. pr.
03 n. 97   ]  ̣νε  ̣[ VRS : ]  ̣νετ̣[ ed. pr.
05 n. 98   ]  ̣ι̣τ̣[ VRS : ]α̣ιτ̣[ ed. pr.
10 n. 99   ]υ̣ν̣[ VRS : ]υ̣  ̣[ ed. pr.
11 n. 100   ]  ̣  ̣[ VRS : ]ω̣  ̣[ ed. pr.
02 n. 101   ]  ̣α  ̣[ VRS : ]  ̣ατ̣[ ed. pr.
03 n. 102   ]  ̣α  ̣[ VRS : ]αγ̣[ ed. pr.
05 n. 103    ]ρ̣η  ̣ [ VRS : ]ρ̣ην̣[ ed. pr.
03 n. 104    ]  ̣  ̣εο̣  ̣[ VRS : ]χ̣ε̣ς̣  ̣[ ed. pr.
02 n. 105    ]υστ  ̣[ VRS : ]υστο̣[ ed. pr.
03 n. 106    ]  ̣ι̣  ̣[ VRS : ]  ̣ι̣δ̣[ ed. pr.
03 n. 107    ]  ̣α̣ς̣  ̣[ VRS : ]  ̣α̣σα̣[ ed. pr.
01 n. 108    ]  ̣  ̣[ VRS : ]ν̣  ̣[ ed. pr.
03 n. 109    ]  ̣ω[ VRS : ]ιω[ ed. pr.
02 n. 110    ]  ̣πε[ VRS : ]πε[ ed. pr.
04 n. 111    ]ζ̣  ̣[ VRS : ]ζ̣η̣[ ed. pr.
02 n. 112    ]  ̣(  ̣)[ VRS : ]π̣[ ed. pr.

AuthorMythographus Homericus
Quoted Author[Homerus, Ilias 18, 20, 21, 22, 23, 24]; Theopompus;Socrates Argivus;Acusilaus;Apollodorus.
Genrecommentary (selected lemmata)
TypeHomerica, mythology
Contentsmythological stories relating to Homeric lemmata from Iliad18-24:
18.319: epithet "elaphÍbolos" (fr. 2);
18.432: Phocus (fr. 1);
18. 486: Pleiades (fr. 1 + 2);
20.53: Callicolone (fr. 16);
20.403-404: epithet "HelikŰnios" (fr. 3);
21.194: horn of Amalthea (fr. 4);
21.448: epithet "nomios" (fr. 5 + 6);
22.29: Icarius, Erigone (fr. 5 + 7 + 52);
22.126: ? (fr. 24);
23.92: Achilles' golden vase (fr. 8 + 9?);
23.141-142: sacrifice of Achilles' hair (fr. 10);
23.346-347: Arion (fr. 10);
23.683: origin of running naked (fr. 11);
24.24: Hermes (fr. 11);
24.602: Niobe (fr. 12).
Several stories (fr. 1, 2, 11) do not occur in the scholia.
Proper namesfr. 1: PhŰkos; Theopompos; PlÍiades (Q); Atlas; Gigantes; PlÍionÍ; ‘keanos; MeropÍ;  lektra (?);
fr. 2: Artemis; SŰkratÍs; Zeus (2);
fr. 3: Akousilaos (R); NÍleus; Kodros; ApollŰn; AthÍnaioi [Athenians]; HelikÍ; MilÍtos; PoseidŰn; HelikŰnios (Q + 1);
fr. 4: Amaltheia;
fr. 5 + 6 + 52: Phoibos (Q, R); ApollŰn (R); ApollodŰros; HomÍros;  rigonÍ (R);
fr. 7: ‘riŰn (Q);
fr. 8: HÍphaistos; Thetis; Dionysos (R); Achilleus (R);
fr. 10: Achilleus; PÍleus (R); Pharsalos; AriŰn (Q + 1); AdrÍstos [Adrastos] (Q); PoseidŰn; TilphŰsaiÍ; Erinys; Haliartos (2); BoiŰtia [Boeotia]; Kopreus (2);
fr. 11: Orsippos (R); ArgeiphontÍs (Q); Zeus; Maia; Atlantides; HÍra (R); HermÍs; KyllÍnÍ; Arkadia; Kronios (?);
fr. 12: Phrygia;
fr. 16: Simoeis (Q); KallikolŰnÍ (Q).
Mythologicalfr. 1: PhŰkos; PlÍiades (Q); Atlas; Gigantes; PlÍionÍ; ‘keanos; MeropÍ;  lektra (?);
fr. 2: Artemis; Zeus (2);
fr. 3: NÍleus; Kodros; ApollŰn; AthÍnaioi [Athenians]; HelikÍ; MilÍtos; PoseidŰn; HelikŰnios (Q + 1);
fr. 4: Amaltheia;
fr. 5 + 6 + 52: Phoibos (Q, R); ApollŰn (R);  rigonÍ (R);
fr. 7: ‘riŰn (Q);
fr. 8: HÍphaistos; Thetis; Dionysos (R); Achilleus (R);
fr. 10: Achilleus; PÍleus (R); Pharsalos; AriŰn (Q + 1); AdrÍstos [Adrastos] (Q); PoseidŰn; TilphŰsaiÍ; Erinys; Haliartos (2); BoiŰtia [Boeotia]; Kopreus (2);
fr. 11: Orsippos (R); ArgeiphontÍs (Q); Zeus; Maia; Atlantides; HÍra (R); HermÍs; KyllÍnÍ; Arkadia; Kronios (?);
fr. 12: Phrygia;
fr. 16: Simoeis (Q); KallikolŰnÍ (Q).
Materialpapyrus
Bookformroll
Size5.1 x 7 (fr. 1)7.5 x 8.3 (fr. 2)6.7 X 12.7 (fr. 10)
Scriptalong the fibres
Front / Backblank
State Preservation75 or 76 fragments from one roll (cf. VRS, p. 98), of which fr. 1-12, 16, 24 and 52 show identifiable remains. The lemmata consist either of part of a verse, of one entire verse or of two verses. Indications of books in fr. 7, 11, 16.
Number of columns02 (fr. 2 + fr. 16)
Column width06.5 - 07
Letters per line24-26
Lectional signsforked paragraphos used to separate sections (several cases), sometimes in combination with blank space of one line; trema; line-fillers; corrections.
Handsmall, relatively formal, round, flattened, upright, strictly bilinear and regular, neat and handsome, written with great care by a proficient scribe, without decorations, separating all letters; the lines are quite closely spaced.
Last update2003/11/04 Marc Huys, Valerie Van Elst
id: 0037