Record 0050

EditionP.Oxy. 13, 1611 (B.P. Grenfell - A.S. Hunt, 1919)
InventoryOxford, Bodleian Library, MS. Gr. class. b. 17 (P.)
LDAB5430
Trismegistos64211
Pack2290
Van Haelstó
Cribioreó
VRSó
ASWó
Giganteó
CPP0050
ProvenanceEgypt, Oxyrhynchus
DateAD 3
BibliographyFGrHist 2 F 22 = Acusilas fr. 22 Fowler; Damastes Sigeus FGrHist 5 F 4 bis; Hellanicus FGrHist 4 F 68; Palaephatus FGrHist 44 F 3 bis; Abaris FGrHist 34 F 2; Diels-Kranz, Fragm. der Vorsokratiker 9 B 40a; CPF I.1***, Plato (80) 102T, Theophrastus (103) 8T; P. Maas, Socrates 7 (1919), p. 191-193 (= Kleine Schriften, 1973, p. 63-66); E. Lobel, Bodleian Quarterly Record 4 no. 38 (1923), p. 47-48; L. Deubner, SBHeidelberg phil.-hist. Kl. 1919, 17, p. 3-8 (= Kleine Schriften, 1982, p. 193-198); J.T. Kakridis, CR 61 (1947), p. 77-80; P. Tozzi, RIL 101 (1967), p. 596-597; C. Austin, Comicorum Graecorum fragmenta in papyris reperta (CGFP), 1973, 295; G. Arrighetti, SCO 17 (1968), p. 76-98; idem, MPhL 2 (1977), p. 63-65; idem, SCO 26 (1977), p. 45-47, 63-67; idem, Poeti, eruditi e biografi, Pisa, 1987, p. 201-228; ; TrGF, 1 72 F 19, p. 237; F. Montanari, in: Greek Lit. Theory after Aristotle, Amsterdam, 1995, p. 157-158; Kassel / Austin,PCG, 1995, 8.1033; S.Trojahn, Die auf Papyri erhaltenen Kommentare zur alten KomŲdie, MŁnchen-Leipzig 2000, p. 208.
PlatesCPF IV.2, pl. 170 (fr. 1, fr. 5+43+40+6+n.i).
URL
Greek text

base edition: ed.pr.
Early Greek Mythography , Oxford 2000 (R.L. Fowler)
other edition: CPF I.1***, Theophrastus (no. 103) 8T

Greek text in Unicode


Fr. 1

Col. 1
01    
02    
03    
04    
05    
06     o
07     n
08     ntwn
09     a
10     s
11     ei
12     ais
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    

Col. 2
25    
26    
27    
28     la
29     s anti ai
30     on nun s era h
31     mas du ontas tettaras
32     kai tous kritas dhlon
33     outws tettarakonta
34     Lusippos d en
35     Bakxais e omoiws de
36     kai Kratinos en Ploutois
37     legei
38     oti to para Qeofrastwi
39     legomenon en twi deuterwi
40     Peri basileias
41     peri tou Kainews doratos
42     touto kai outos
43     estin ws alhqws o twi
44     skhptrwi basileuwn
45     ou twi dorati kaqaper
46     o Kaineus acion gar
47     kratein o Kaineus twi
48     dorati all ouxi twi skhptrwi

Col. 3
49     kaqaper oi polloi
50     basileis esfalh ou
51     gar edunato pros ths
52     up Akousilaou tou Argeiou
53     katalegomenhs
54     istorias apolusai
55     legei gar peri Kainea
56     outws Kainhi de thi
57     Elatou misgetai Posidwn
58     epeita ou gar hn
59     autois ieron paidas teken out ec ekeinou
60     out ec allou oudenos
61     poiei auton Poseidewn
62     andra atrwton
63     isxun exonta megisthn
64     twn anqrwpwn
65     twn tote kai ote tis auton
66     kentoih sidhrwi
67     h xalkwi hlisketo malista
68     xrhmatwn kai
69     gignetai basileus outos
70     Lapiqewn kai tois
71     Kentaurois polemeeske
72     epeita sthsas akontion

Col. 4
73     en agorai toutwi
74     keleuei quein qeoisi
75     d ouk he kai
76     Zeus idwn auton tauta
77     poiounta apeilei kai
78     eformai tous Kentaurous
79     kakeinoi auton kata
80     koptousin orqion kata
81     ghs kai anwqen petrhn
82     epitiqeisin shma kai
83     apoqnhiskei tout estin
84     gar isws ti twi dorati arxein
85     ton Kainea dunatai
86     de dia toutou kai to
87     par Euripidhi en Alkmewni
88     twi dia Korinqou
89     legomenon upo qeou
90     kagw men ateknos egenomhn
91     keinhs ap Alkmewni
92     d eteke diduma
93     tekna parqenos
94     ean tis zhthi pws h
95     tou qeou meicis agonos
96     estin dia tou

Col. 5
97     prokeimenou
98     li
99     ta
100     xen
101     oti oux
102     dh kai Polemwn
103     en twi Peri akropolews
104     d
105     anagraf
106     ton Melhsiou uion Stefanou
107     de tou Koalemou kaloumenou
108     patera outoi
109     de ton suggrafea men
110     fasin Olorou uion triton
111     de ton Farsalion
112     peri men oun tou tou Stefanou
113     patros kai Platwn
114     fhsin en twi Menwni
115     outws oti Qoukudidhs
116     duo ueis eqreyen
117     Melhsian kai Stefanon
118     toutous epaideusen
119     kai Ermippos o poihths
120     en Iapetwi legei

Fr. 2

Col. 1
121     o en thi Iwnos Omfalh
122     kat arxh legomenos
123     Hrakleous boreios
124     ippos outws men
125     hdh Pelopos exelaunomen
126     Ermh boreion
127     ippon anetai d odos
128     dialeluke d auto Mnaseas
129     o Patareus en twi
130     Peri xrhsmwn

Col. 2
131    
132     poi
133     poio
134     r a

Fr. 3
135     i
136     on pat
137     o de qa
138     megal
139     penqe
140     pos pot
141     qarsei p
142     os em
143     o ece

Fr. 4

Col. 1
144     n

Col. 2
145     dr t kai
146     su gunai tinos ekgonos
147     euxeai einai kai ta echs
148     kai ws ektiqetai Arktinos
149     olon auths
150     ton qanaton kai o
151     dhs de ton tr
152     en tw e ia
153     n

Frr. 5 + 43
154    
155     sin
156     ad
157     af
158     qa
159     nhse
160     tais Frunixos
161     afhgoumenos
162     Pallada persepolin
162a     klhizw polemadokon

Fr. 6

Col. 1
163     agnan paida Dios
164     megalou damasippon
165     outw parapoiei
166     diaporousi gar ouk oligoi
167     peri toutwn kaqaper
168     Xamailewn poteron
169     pote Sthsixorou
170     estin h Lamprokleous
171     kaiper tou Frunixou
172     Lamproklei maqhthi
173     Midwnos prosnemontos
174     kai Aristofanhs
175     de parapoiei legwn
176     Pallada persepolin

Col. 2
177     n
178     tois
179     top
180     amf
181     kois
182     pla
183     lab
184     oson
185     xet
186     eurw
187     liais wste
188     einai ton
189     rismon
190     ei ge kai
191     kai en
192     p ei

Fr. 7
193    
194     si
195     ws pur
196     ipono
197     ou monon
198     hsen alla
199     kai e en
200     mbon
201     onois
202     ti gnh
203     est
204     nhs
205     pen

Fr. 8

Col. 1
206     ipon
207     gei

Col. 2
208     eu
209     n p
210     xere
211     toi sum
212     biwn p Ellanikos
213     d en tais Eqnwn
214     ktisesi
215     de peri
216     roi k
217     e sum

Fr. 9
218     all
219     Nacioi
220     taixmiwi
221     ta twn Qrakwn
222     methkan apokomisamenoi
223     de ton Aristodhmon
224     eis thn Paron
225     hitwnto peri toutwn
226     oi Parioi kai eis dikasthrion
227     eisagagontes
228     apekteinan kai
229     hs d en

Fr. 10
230     d
231     arista
232     d en z tr
233     diwn ex
234     rou kai k
235     thn eruqran
236     ou cenon
237     paratr
238     ma echn
239     gar thn ou
240     k an eipen

Fr. 11
241    
242     egkh
243     paroimiw
244     ei
245     aris esxatoi
246     toushs hdonas h
247     alghdonas o de Assh
248     i strateuoi peri

Fr. 12
249     tin
250     mous o
251     Luki
252     te
253     rw
254     ni
255     ril
256     ek
257     oi

Fr. 13
258     tr
259     kosm
260     n all
261     oi hmer
262     on pot
263     po twn

Fr. 14
264     la tagm
265     prwton
266     an labo
267     outw a
268     wnidou
on
269     w h

Fr. 15
270     nuado
271     Aidou u
272     Odusseus
273     thsw
274     os ka

Fr. 16
275     hsw
276     fhsi de peri
277     hs Iwn
278     lhn ti
279     nt

Fr. 17
280     Qeodekths d en Oresth
e
281     peri atias fhsin
282     qhn upo
283     id mos d

Fr. 18
284     qnou
285     pers
286     epi th
287     n k

Fr. 19
288     t n
289     kaq hn
290     abia
291     amas ths

Fr. 20
292     aioi
293     ouk
294     oie
295    
296     wm

Fr. 21 + 22
297     h
298     s de
299     o
300     u
301     Lusippos
302     en outws
303     ntr

304     h pri
305     eilh
306     pur
307    kos
308     ta

Fr. 23
309    
310     ul
311     a
312     in
313     wn
314     on
315     st

Fr. 24
316     ail
317     aiso
318     kem
319     m
320     ei
321     kmh

Fr. 25
322     upal
323     etron
324     panon kai u
325     t egxh
326     en tois

Fr. 26
327     as ep
328     out
329     b kr
330     o gar
331     oule

Fr. 27
332    
333    
334     nt
335     hqo
336     trit
337     nia

Fr. 28
ta
338     rwi p
339     n th
340     tou n
341     tai lir

Fr. 29
342     sei
343     pro
344     wd
345     n k

Fr. 30
346     ippol
347     lwi st
348     am
349     as

Fr. 31
ws
350     ta
351     epifa
352     dot
353     u tw

Fr. 32
354     aio
355     wri
356     atako
357     epix

Fr. 33
358    
359     mafu
360     apo
361     s

Fr. 34
362     d
363     os
364     ste
365     th

Fr. 35
366     s ek
367     hs t
368     u

Fr. 36
369     ews f
370     Ptolemai
371     stis

Fr. 37
372     e
373     p
374     n

Fr. 38
375     fa
376     au
377     q

Fr. 39
378     aim
379     ai
380     s

Fr. 40
381     des
382     foro
383     aper

Fr. 41
384     i pro
385     ne
386     u ta
387    

Fr. 42
388     in pr
389     gar uper
390     ounost
391    

Fr. 43
392     n
393     men
394     per
395     wp

Fr. 44
396     n lh
397     sto
398     nta
399    

Fr. 45
400     to
401     na
402     to

Fr. 46
403    
404     n al
405     an

Fr. 47
406    
407    oul
408     o

Fr. 48
409     d
410     htri

Fr. 49
411     s
412     ei
413     is

Fr. 50
414     tei
415     anw

Fr. 51
416     doq
417     anu

Fr. 52
418     e
419     o to lo

Fr. 53
420     u
421     tesws

Fr. 54
422     h
423     fu

Fr. 55
424     n rec
425     m

Fr. 56
426     twn
427    le

Fr. 57
428     wr
429     teid

Fr. 58
430     qel
431     lli

Fr. 59
432     pal
433     artw

Fr. 60
434     uc
435     w

Fr. 61
436     n
437     kat

Fr. 62
438     k
439    

Fr. 63
440     poi
441    

Fr. 64
442     uai o

Fr. 65
443     ca

Fr. 66
444     usi

Fr. 67
445     s
446     xa
447     aka
448     ais

Fr. 68
449     n pat
450     moig
451     eil


Fr. 1
   
Col. 1
01    
02    
03    
04    
05    
06     ]ο
07     ]ν
08     ]ν̣των
09     ]  ̣α
10     ]σ
11     ]ει
12     ]α̣ις
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
   
Col. 2
25    
26    
27    
28     [  ̣  ̣  ̣]λ̣α  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
29     [ς ἀντι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αι
30     [  ̣  ̣  ̣]ο̣ν νῦν σ̣  ̣ε̣ρα  ̣ ἡ‐
31     μ̣ᾶ̣ς δύ’ ὄντας τέττα‐
32     ρ[α]ς καὶ τοὺς κριτάς, δῆ‐
33     λον οὕτως τετταρά‐
34     κοντα, Λύσιππ[ο]ς̣ δ’̣ ἐν
35     Βάκχαις ε̅ ὁμοίως δὲ
36     καὶ Κρατῖνος ἐν Πλού‐
37     τοις λέγει.
    >—
38     [ὅ]τι τὸ παρὰ Θεοφράστωι
39     λε̣[γό]μενον ἐν τῶι δευ‐
40     τέρωι Περὶ βασιλείας ἐστιν ὡς ἀληθῶς
41     περὶ τοῦ Καινέως δό‐
42     ρατος τοῦτο· καὶ οὗτος
43     ἐστιν ὡς ἀληθῶς ὁ τῶι
44     σκήπτρωι βασιλεύων,
45     ο〈ὐ〉1 τῶι δόρατι καθάπερ
46     ὁ Καινεύς. ἀξιῶν 2 γὰρ
47     [κρα]τεῖν ὁ Καινεὺς τῶι
48     [δόρ]ατι, ἀλλ’ οὐχὶ τῶι σκή-
   
Col. 3
49           [π]τρῶι καθάπ[ερ οἱ π]ο̣-3
50           [λλο]ι̣4 βασιλεῖς [ἐσφάλη·?] 5
51           [γὰρ]6 ἐδύνατο π̣[ρὸς]7 τ̣ῆς
52           [ὑπ’ ʼ Α]κουσιλάου [τοῦ] ʼ Αρ‐
53           γείου κατ̣αλ[εγομένης]
54           ἱστορίας ἀπολῦσαι δεῖ8.
55           λέγει γὰρ περὶ Καινέα̣ [
56     ☧   οὕτως· Καινῆι δὲ τῆι
57           ʼ Ελάτου μίσγεται Ποσει‐9 >
58           δέων10. ἔπειτα οὐ γὰρ ἦν
59           αὐτοῖς11 ἱ̣ε̣ρὸν παῖδας ἐξ̣ 12τεκέ̣ν οὔτ’13 ἐξ̣ ἐ‐
60           κείνου οὔτ’ ἐξ ἄλλου οὐ‐
61           δενός, ποιεῖ αὐτὴν 14 Πο‐
62           σε̣[ι]δέων ἄνδρα ἄτρω‐
63           [το]ν̣, ἰ̣σχύν ἔχοντα [με]γ̣ί‐
64           [σ]τη̣[ν] τῶν ἀνθρώπων
65           τῶν τότε, καὶ ὅτε τις αὐ‐
66           τὸν κεντοίη σιδερῶι
67           ἢ χαλκῶι, ἡλίσκετο μά‐
68           λιστα χρημάτων. καὶ
69           γίγνεται βασιλεὺς οὗ‐
70           τος Λαπιθέων καὶ τοῖς
71           Κενταύροις πολεμεε‐
72           σκε ἔπειτα15 στήσας ἀκόν‐
   
Col. 4
73     [τιον ἐν ἀγορᾶι τούτωι16
74     [κελεύει θύειν ? θεοῖ-]17
75     σι δ’ οὐκ ἦε [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣, και?]18
76     Ζεὺς ἰδὼν αὐ̣τ̣[ὸν τα]ῦτα
77     ποιοῦντα19 ἀπειλεῖ καὶ
78     ἐφορμᾶι20 τοὺς Κενταύρους,
79     κἀκε[ῖ]νοι αὐτὸν κατα‐
80     κόπτουσιν ὄρθιον21 κατὰ
81     γῆς καὶ ἄνωθεν πέτρην
82     ′ ἐπιτιθεῖσιν σῆμα καὶ
83     ′ ἀποθνήισκει· τοῦτ’ ἔ[σ]τιν
84     γὰρ ἴσως τὸ22 τῶι δόρατι ἄρ‐
85     χειν τὸν Καινέα. δύνα‐
86     ται δὲ διὰ τούτου καὶ τὸ
87     παρ’ Εὐριπίδηι23 ἐν ʼ Αλκμέ‐24
88     ωνι τῶι διὰ Κ[ο]ρίνθου
89     λέγομενον ὑπὸ θεοῦ·
    —
90     κἀγὼ μὲν ἄτεκνος ἐγε‐
91     νόμην κείνης ἄπο 25 ʼ Αλ‐
92     κμέωνι δ’ ἔτεκε δίδυ‐
93     μα τέκνα παρθένος
94     ἐάν τις ζητῆι 26 πῶς ἡ
95     τοῦ θεοῦ μεῖξις ἄγονος
96     ἐστιν, δ̣ι̣ὰ τοῦ προκει-
   
Col. 5
97             [μένου   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
98             λ̣ι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
99             τα  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
100           χεν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
    >—
101     ὅτι οὐχ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
102           δη  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ και ? Πολέμων
103           ἐν τῶι [  ̣̄ Περὶ ἀκροπό‐
104           λεως δ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
105           ἀναγραφ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
106           τὸν Μελησίου [υἱόν, Στε‐
107           φάνου δὲ τοῦ Κο̣[αλέμου καλου‐27
108           μένου πατέρα, [οὗτοι ?]
109           δὲ τὸν συγγραφ[έα μέν
110           φασιν ʼ Ολόρου υἱ[όν, τρί?‐
111           τον δὲ τὸν Φαρσ[άλιον.
112           περὶ μὲν οὖν τοῦ̣ [τοῦ Στε‐
113           φάνου πατρὸς κ[αὶ Πλά‐
114           των φησὶν ἐν τ[ῶι Μέ‐
115           νωνι οὕτως· [ὅτι Θου‐
    >—
116     — κυδίδης δύο [ὑεῖς ἔθρε‐
117           ψεν Μελησίαν[ν καὶ Στέ‐
118           φανον· τούτου[ς ἐπαίδευ-
119           σεν καὶ ῞ Ερμιπ[πος ὁ ποι‐
120           ητὴς ἐν ʼ Ιαπε[τῶι λέγει
   
Fr. 2
   
Col. 1
121     [  ̣  ̣] ὁ ἐν τῆι ῎ Ιωνο[ς ʼ Ομφ]ά̣‐
122     λ̣η κατ’ ἀρχὴν λεγόμε‐
123     [ν]ο̣ς ʽ Ηρακλέους βόρειος
124     [ἵπ]πος οὕτως· ὅρων μ̣ε̣ν
125     [ἤ]δ̣η Πέλοπος ἐξελαύ‐
126     [νο]μεν, ʽ Ηρμῆ, βόρειον
127     [ἵπ]πον· ἄνεται28 δ’ ὁδός
128     [διαλ]έ̣λυκε δ’ αὐτὸ Μνα‐
129     [σέας ὁ ?] Παταρ̣[εὺς ἐ]ν̣ τῶ̣[ι]
130     [Περὶ χ]ρησμῶ̣[ν
   
Col. 2
131     [
132     ποι[
133     ποιο̣  ̣  ̣[
134     ρ̣  ̣α  ̣[
    - - - - - - -             
   
Col. 3
135       ̣  ̣  ̣ι̣[
136     ον πατ[
137     ο δε θα[
138     μεγαλ[
    >—
139     πενθε̣[
140     πος ποτ̣[
141     θαρσει π̣[
142     ος εμ[
143     ο̣ εξε̣[
   
Fr. 4
   
Col. 1
144     ]ν
   
Col. 2
145     δρ̣[  ̣  ̣]τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ?
146     σὺ, γύναι, τίνος ἔκγον[ος 29
147     ε̣ὔ̣χ̣[ε]αι εἶ̣ναι̣; καὶ τ[ὰ ἑ‐
148     ξῆ̣ς, καὶ ὡς ἐκτίθετ[αι ʼ Αρ‐
149     [κτῖ?]ν̣ος ὅλον αὐτῆ[ς
150     [τὸν] θάνατον. καὶ ὁ̣ [  ̣  ̣
151     [  ̣  ̣  ̣]δ̣ης δὲ τὸν τρ[  ̣  ̣
152       ̣[  ̣  ̣  ̣εν] τ̣[ῶ] ε̅ [  ̣]ι̣α̣[  ̣  ̣
153     ν̣[
   
Frr. 5 + 43
   
154       [  ̣]  ̣[
155       σιν̣[
156       α̣δ̣[
157       αφ̣[
158       θα̣[
159       νησε[
160       ταις Φ[ρύ]ν[ιχος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
161       ἀφηγο̣[ύ]μ̣εν̣[ος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
162     Πα[λ]λά[δα περ[σέπολιν
162a     [κλήιζ]ω π̣[ολεμαδό‐
   
Fr. 6
   
Col. 1
163     [κο]ν̣ ἁγνὰν π[αῖδα Δι‐
164     [ος] μ̣εγάλου δ[αμάσιπ‐
165     πον ο̣ὕτ̣ω παρα[ποιεῖ?
    —
166     διαποροῦσι γὰρ οὐ[κ ὀ‐
167     λ̣ί̣γ̣οι π[ε]ρὶ τ[ού]των, κα‐
168     [θ]άπερ Χαμαιλέων, πό‐
169     τερόν ποτε Στη[σι]χόρου
170     ἐστὶν ἢ Λαμπροκλ[έ-
171     [ο]υς, κ[αίπ]ερ 30 τοῦ Φρυν̣[ί‐
172     [χου Λαμ]προκλεῖ μα[θητηι?31
173     [Μίδωνος?] προσ̣νέμον-
174     [τος καὶ? ʼ Α[ριστοφάνης
175     [δὲ? παραπ]οιεῖ λέγων
176     [Παλλάδα] π[ε]ρ̣σ̣έπολιν δεινάν32
   
Col. 2
177     [  ̣]  ̣ν̣[
178     τ̣οις [
179     τοπ[
180     αμφ̣[
181     κοις [
182     π̣λα[
183     λαβ̣[
184     οσον [
185     χετ[
186     ευρω̣  ̣[
187     λιαις ω[στε?
188     ειναι τον̣ [
189     ρισμον  ̣[
190     ε̣ι γε κ̣αι̣ [
191     και̣ εν̣[
192     π̣[  ̣]ε̣ι̣[
   
Fr. 7
193                               ]  ̣
194                           ]  ̣σ̣ι
195                     ]ως̣ πυρ
196                     ]ι̣πονο
197                   ο]υ μονον
198                     ]ησεν αλ
199     λα και ]  ̣ ε̣εν33
200                     ]μβον
201                     ]ο̣ν̣ο̣ι̣ς̣
202                   ]τ̣ι̣ γ̣νη
203                     ]  ̣εστ̣[  ̣
204                     ]νησ[  ̣
205                     ]π̣εν[  ̣
   
Fr. 8
   
Col. 1
206     ]  ̣ιπον
207         ]γ̣ε̣ι
   
Col. 2
208     [  ̣  ̣  ̣]ευ]
209     [  ̣  ̣]ν π  ̣[
210     χ̣ερε̣  ̣[
211     τοι συμ[
212     βιων π̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Ελλανι
213     κος δ εν̣ [ταις Εθνων?
214     κτισεσι̣ [
    —
215     δ̣ε περι̣[
216     [  ̣]  ̣ροι̣ κ́ [
217     [  ̣]ε συμ[
   
Fr. 9
218     α̣λλ̣[
219     Νάξ[ιοι?   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐν? με‐
220     ταιχ[μίωι?   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
221     τὰ τῶν Θρα̣[κῶν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
222     μεθῆκαν34 ἀ̣]ποκομισά?‐
223     [μ]ενοι35 δὲ τὸν ʼ Α̣[ριστό?‐
224     δημον εἰς τὴν Π̣[αρον?
225     ἠιτιῶντο36 περὶ τούτ[ων]
226     οἱ Πάριοι, καὶ εἰς δι[κα‐
227     στήριον εἰσαγαγόν[τες
228     ἀπέκτειναν· κ[αι?  ̣  ̣
229     [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣ς δ εν [  ̣  ̣  ̣  ̣
   
Fr. 10
230     δ[
231     αρι̣σ̣τ̣α̣[
    —
232     δ εν ζ̅ τρ[
233     διων εχ[
234     ρ[ο]υ̣ κ̣αι κ[
235     την ερυθ̣[ραν
236     ου ξενο̣ν̣ [
237     παρατρ[
238     μα εξην̣[
239     γαρ̣ την̣   ̣  ̣[     ου?
240     κ̣ αν ειπ̣εν̣ [
   
Fr. 11
241       ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
242       ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εγκη̣[  ̣  ̣  ̣
243       ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[παρ?]ο̣ιμιω̣[  ̣  ̣  ̣  ̣
244       ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣] ει̣[  ̣  ̣  ̣  ̣
245       ̣  ̣]α̣ρις εσ̣χατοι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣
246       ̣  ̣  ̣]τουση̣ς ηδονα[ς η?
247     αλγ?]ηδονας ο δε Ασση̣[
248       ̣  ̣  ̣]ι̣ [σ]τρατευοι περ[ι  ̣
   
Fr. 12
249     [  ̣  ̣]τιν[
250     μους ο̣[
251     Λυκι[
252     τε  ̣[
253     ρω[
254     νι  ̣[
255     ριλ̣[
256     εκ  ̣[
257     [ο]ι  ̣[
   
Fr. 13
258             ]τ̣ρ[
259         ]κοσμ̣[
260     ]ν̣ αλλ  ̣[
261     ]ο̣ι ημερ̣[
262     ]ο̣ν ποτ[
263     ]πο των̣ [
   
Fr. 14
264       ]λ̣α̣ τ̣αγμ̣[
265     π]ρωτον [
266     ]α̣ν̣ λαβο̣[
267     ]ο̣υ̣τ̣ω α  ̣[
268     ]ω̣νιδου[
                    ο̣ν[
269     ]ω̣[  ̣]η̣  ̣[
   
Fr. 15
270         ]νυαδο̣[
271         ] Αιδου υ[
272     Οδ]υ̣σσευς   ̣[
273         ]τ̣ησω  ̣[
274         ]ος· κα[
   
Fr. 16
275           ]η̣σω[
276     φη?]σ̣ι δε [περι?
277           ]ης Ϊων [
278           ]λ̣η̣ν τι[
279           ]ντ̣[
   
Fr. 17
280     [Θεοδεκ?]τ̣[η]ς δ ε̣ν Ορ̣εστη̣[
                            ε
281     [περι?  ̣  ̣  ̣]ατιας φησιν
282                             ]  ̣θην υπο
283                             ]ι̣δ̣[  ̣]μ̣ος δ̣[  ̣
   
Fr. 18
284         ]θ̣νο̣υ̣[
285         ]π̣ερσ̣[
286     ] ε̣πι τη̣[
287         ]ν κ[
   
Fr. 19
288         ]τ̣  ̣ν̣[
289     ] καθ ην̣[
290         ]αβια  ̣[
291     ]αμας της [
   
Fr. 20
292     ]α̣ι̣οι  ̣[
293         ]ο̣υκ[
294         ]ο̣ιε[
295           ]  ̣  ̣
296           ]ω̣μ̣[
   
Frr. 21+ 22
297                     ]η̣  ̣[  ̣
298                     ]ς δε
299                     ]ο
300                   ]  ̣υ
301                 Λ]υσιπ
302     πος εν—] ο̣υτως
303                   ]ν̣τρ̣[  ̣
   
304       ]η πρι
305       ]ειλη
306       ] πυρ
307     ]κος
308     ]τα
   
Fr. 23
309         ]  ̣[
310     ]υλ[
311       ]α̣[
312     ]ι̣ν̣[
313     ]ων̣[
314     ]ο̣ν[
315     ]στ̣[
   
Fr. 24
316         ]αιλ[
317         ]α̣ισο̣[
318         ]κεμ̣[
319         ]  ̣μ̣[
320         ]ε̣ι̣  ̣[
321     ]κ̣μη[
   
Fr. 25
322     [  ̣  ̣  ̣] υπαλ[
323     [  ̣  ̣  ̣]ετρον [
324     πανον̣ και υ̣[
325     τ εγχη̣[
326     εν τοις̣
   
Fr. 26
327         ]ας̣ ε̣π̣[
328         ]ουτ[
329         ] β̅ κρ[
330       ]ο γαρ  ̣[
331     ]  ̣ουλε[
   
Fr. 27
332         ]  ̣[
333         ]  ̣  ̣[
334         ]ντ[
335         ]ηθο̣[
336     ]τ̣ριτ[
337     ]νια[
   
Fr. 28
                τ̣α̣[
338       ]ρ̣ωι π̣[
339     ]ν τη   ̣37  ̣[
340       ]του ν̣  ̣  ̣[
341       ]ται λιρ[
   
Fr. 29
342     ]  ̣σει̣[
343     ]προ  ̣[
344       ]ω̣δ[
345     ]ν κ[
   
Fr. 30
346     ] ι̣ππολ̣[
347         λωι38 στ[
348               ]α̣μ̣[
349               ]α̣σ[
   
Fr. 31
              ]ως̣
350       ]  ̣τα  ̣[
351     ε]πιφα̣[
352         ]δο̣τ̣[
353       ]υ̣· τω[
   
Fr. 32
354       ]α̣ι̣ο[
355     ]  ̣ωρι̣[
356     ]ατακο̣[
357     ε]πιχ̣  ̣[
   
Fr. 33
358     ]  ̣[
359     ]μαφυ̣[
360     ]  ̣απο[
361               ]σ̣[
   
Fr. 34
362         ]δ̣[
363     ]οσ[
364     ]σ̣τε̣[
365       ]τ̣η[
   
Fr. 35
366       ]ς̣ εκ̣[
367     ]  ̣ης τ̣[
368       ]υ̣[
   
Fr. 36
369           ]εως φ[
370     ] Π̣τολεμ̣39[αι
371     ]σ̣τισ̣[
   
Fr. 37
372     ε  ̣[
373     π̣[
374     ν[
   
Fr. 38
375     ]φ̣α[
376     ]αυ[
377     ]θ̣[
   
Fr. 39
378       ]αιμ̣[
379     ]  ̣α̣ι̣  ̣[
380               ]σ̣[
   
Fr. 40
381     ]δεσ[
382     ]φορο̣[
383     ]απερ̣[
   
Fr. 41
384     ]  ̣ι προ̣[
385     ]  ̣[  ̣]ν̣ε  ̣[
386     ]  ̣υ̣  ̣  ̣τ̣α̣[
387               ]  ̣[
   
Fr. 42
388     ]ι̣ν̣ π̣ρ̣[
389     ]  ̣γαρ υπερ̣[
390       ]ουνοστ[
391         ]  ̣[
   
Fr. 43
392       ]ν[
393     ]μ̣εν̣[
394     ]περ[
395     ]ωπ̣[
   
Fr. 44
396     ]ν̣ λη̣[
397     ]σ̣το[
398     ]ντα[
399       ]  ̣  ̣[
   
Fr. 45
400     ]τ̣ο
401     ]να̣[
402     ]  ̣το  ̣[
   
Fr. 46
403       ]  ̣[
404     ]ν αλ[
405     ]αν[
   
Fr. 47
406     ]  ̣[
407     ]ουλ[
408     ]ο[  ̣]  ̣[
   
Fr. 48
409               ]δ̣[
410     ]ητρι  ̣[
   
Fr. 49
411     ]σ
412     ]ει
413     ]ι̣ς
   
Fr. 50
414     ]  ̣τει̣[
415     ]α̣νω[
   
Fr. 51
416     ]  ̣δο̣θ[
417     ]ανυ̣[
   
Fr. 52
418             ]  ̣[  ̣]ε̣[
419     ]ο̣· το λο[
   
Fr. 53
420           ]υ̣[  ̣  ̣]  ̣[
421     ]  ̣τεσωσ[
   
Fr. 54
422       ]η[
423     ]φυ[
   
Fr. 55
424     ]ν ρεξ[
425     ]μ  ̣[
   
Fr. 56
426     ]των [
427     ]λε[
   
Fr. 57
428     ]ωρ  ̣[
429     ]τει̣δ̣[
   
Fr. 58
430     ]θ̣ε̣λ̣[
431     ]λ̣λι̣[
   
Fr. 59
432     ]  ̣παλ[
433       ]αρτ̣ω̣[
   
Fr. 60
434     ]υξ[
435     ]ω̣  ̣  ̣[
   
Fr. 61
436         ]ν̣
437     ]κατ
   
Fr. 62
438     ]κ[
439     ]  ̣  ̣[
   
Fr. 63
440     ]  ̣ποι  ̣[
441           ]  ̣[
   
Fr. 64
442     ]υαι̣· ο[
   
Fr. 65
443     ]  ̣  ̣ξα̣[
   
Fr. 66
444     ]υσι̣[
   
Fr. 67
445     ]  ̣σ̣[
446     ]χ̣α[
447     ]α̣κα̣[
448     ]α̣ι̣σ̣[
   
Fr. 68
449     ]ν̣ πατ̣[
450     ]μ̣οιγ̣[
451           ]ε̣ι̣λ̣[


45 n. 01    ο〈ὐ〉 ed. pr., Fowler : ὁ CPF
46 n. 02    ἀξιῶν corr ed. pr. : αξιον P
49 n. 03    οἱ π]ο̣- ed. pr., CPF :   ̣  ̣]   ̣ Fowler
50 n. 04    [λλο]ι̣ ed. pr. :   ̣  ̣  ̣]  ̣ Fowler
50 n. 05    [ἐσφάλη·?] ed. pr. : [ἡγεῖτο·] CPF : [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Fowler
51 n. 06    [γὰρ] ed. pr., CPF :   ̣  ̣  ̣] Fowler
51 n. 07    π̣[ρὸς] ed. pr., Fowler : μ̣[ετὰ] CPF
54 n. 08   δεῖ add CPF, Fowler
57 n. 09    Ποσει‐ corr ed. pr. : Ποσι‐ P
58 n. 10    δέων add ed. pr. : δων P
59 n. 11    αὐτοῖς ed. pr. : αὐτῆι Fowler
59 n. 12   παῖδας ἐξ̣ del m1 : παιδας τ εξ̣ P
59 n. 13   τεκέ̣ν οὔτ’ add m1
61 n. 14   αὐτὴν corr ad. pr. : αυτον P
72 n. 15   ἔπειτα add m1 ? : επετα P
73 n. 16   [τιον ἐν ἀγορᾶι τούτωι suppl ed. pr. : [τιον ] suppl Fowler
74 n. 17   [κελεύει θύειν ? θεοῖ-] suppl ed. pr. : [ ] suppl Fowler
75 n. 18   [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣, και?] ed. pr. : κε[ Fowler
77 n. 19   ποιοῦντα ed. pr. : ποιέον̣τ̣α Fowler
78 n. 20    ἐφορμᾶι add m1 ? : εφορμα P
80 n. 21    ὄρθιον corr ed. pr. : ορειον P
84 n. 22    τὸ corr ed. pr. : τι P
87 n. 23    Εὐριπίδηι add m1 ? : ευριπιδη P
87 n. 24    ʼ Αλκμέ‐ corr m1? : ʼ Αλ?με‐ P
91 n. 25    ἄπο add ed. pr. : απ˙ P
94 n. 26   ζητῆι add m1 ? : ζητη P
107 n. 27    καλου‐ add ed. pr.
127 n. 28   ἄνεται del ed. pr. : αι̅́νεται P
146 n. 29   ἔκγον[ος corr ed. pr. : εγγον[ος P
171 n. 30   κ[αίπ]ερ del m1 : κ[αιπ]ε̣ρι P
172 n. 31    μα[θητηι? add ed. pr. : μα[θη P
176 n. 32   π[ε]ρ̣σ̣έπολιν δεινάν add ed. pr. : π[ε]ρ̣σ̣ε[π]ο P
199 n. 33    ε̣εν del m1? : ε̣ξεν P
222 n. 34   μεθῆκαν corr ed. pr. : μεθικαν P
223 n. 35   [μ]ενοι corr m1 : [μ]ενος P
225 n. 36   ἠιτιῶντο add m1? : ητιωντο P
339 n. 37     ̣ del m1?
347 n. 38   λωι add m1? : λω P
370 n. 39   Π̣τολεμ̣ add m1? : Π̣ολεμ̣ P

AuthorDidymus (?);Acusilaus.
Quoted AuthorTheophrastus;Euripides;Ion;Mnaseas;Damastes;Hellanicus;Palaephatus;Abaris.
Genrenarrative + literary treatise
Typemythology
Contentsextracts from a work on literary criticism (by Didymus ?), concerned with various independent topics (several quotations).
fr. 1, ll. 38-100 (= section 2) is a discussion on Caeneus, the mythical king of the Lapithae, and quotes a long extract from theGenealogiae of Acusilaus of Argos (= FGrHist 2 F 22) which may have influenced the scholia on Homer and Apollonius Rhodius. The section ends with a quotation from Euripides' Alcmeon in Cor. (= fr. 73a Nauck) and a short discussion of it.Although other fragments are also related to mythological figures, the focus of these discussions (with many quotations) is not clear:
fr. 2, ll. 121-127: on Hercules fetching horses sprung from Boreas (?), with a quotation from Ion's Omphale;
fr. 8, col. 1-2, l. 5 (cf. Lobel): quotation from Damastes of Sigeion;
fr. 8, col. 2, ll. 5-11 (cf. Lobel): quotation from Hellanicus' Peri ethnŰn;
fr. 8, col. 2, ll. 11-20 (cf. Lobel): quotation from Palaephatus' TrŰika;
fr. 8, col. 2, ll. 21-24 (cf. Lobel): quotation from Abaris;
fr. 15, ll. 271-272: mentions Hades and Odysseus.
Proper namesfr. 1, col. 2: Lysippos; Kratinos; Theophrastos; Kaineus (3);
fr. 1, col. 3: Akousilaos Argeios; Kaineus; KainÍ; Elatos; PoseidŰn (2); Lapithai; Kentauroi [Centaurs];
fr. 1, col. 4: Zeus; Kentauroi [Centaurs]; Kaineus; EuripidÍs; AlkmeŰn [/u>AlkmaiŰn] (Q + 1); Korinthos [Corinth];
fr. 1, col. 5 PolemŰn (R); MelÍsias (Q + 1); Stephanos (Q + 2); Oloros; Pharsalios; PlatŰn; MenŰn; ThoukydidÍs (Q); Hermippos; Iapetos
fr. 2, col. 1: IŰn; OmphalÍ (Q); HÍraklÍs; Pelops (Q); HermÍs (Q); Mnaseas Patareus;
fr. 4, col. 2: Arktinos (?);
fr. 5 + 43: EratosthenÍs (?, R); Phrynichos (R);
fr. 6, col. 1: ChamaileŰn; StÍsichoros; LamproklÍs (2); Phrynichos; MidŰn (?); AristophanÍs;
fr. 8, col. 2: Hellanikos (R);
fr. 9: Naxioi (?); Thraikes; AristodÍmos (?); Paros (?); Parioi;
fr. 10: Aristarchos (?, R);
fr. 12: Lykia (?);
fr. 14: SimŰnidÍs (?, R);
fr. 15: HaidÍs; Odysseus;
fr. 16: IŰn;
fr. 17: TheodektÍs (?, R); Didymos (?, R);
fr. 21 + 22: Lysippos (R);
fr. 36: Ptolemaios (?).
Mythologicalfr. 1, col. 2: Kaineus (3);
fr. 1, col. 3: Kaineus; KainÍ; Elatos; PoseidŰn (2); Lapithai; Kentauroi [Centaurs];
fr. 1, col. 4: Zeus; Kentauroi [Centaurs]; Kaineus; AlkmeŰn [AlkmaiŰn] (Q + 1); Korinthos [Corinth];
fr. 2, col. 1: OmphalÍ (Q); HÍraklÍs; Pelops (Q); HermÍs (Q);
fr. 15: HaidÍs; Odysseus.
Materialpapyrus
Bookformroll
Size26.5 x 18.6 (fr. 1)
Scriptalong the fibres
Front / Backblank
State Preservation70 fragments, of which only 1-11 with significant remains;
fr. 1 = after a few letters from the ends of lines, 4 almost complete columns of 24-25 lines, containing three different sections;
fr. 8-10-11-18-19-46 (?) [cf. reconstruction by Lobel] = remains of two columns: col. 1 has 4 lines from the bottom of a column, broken on both sides, and a few letters from the end of two further lines opposite ll. 9-10 of col. 2; col. 2 has the beginning words of 24 lines from the bottom of a column;
fr. 15 = a few letters or words from 5 lines.
Number of columns05
Column width05
Letters per line14-20
Lectional signscoronis (several) used to mark the end of a section as well as to separate a quotation from the text; paragraphos (several) used to indicate quotations; strokes in the margin (for the beginning [chrism] and the end of the Acusilaus extract); obelos (for a quotation); some high stops; one middle stop (doubtful); occasional apostrophes, quantity marks and accents; trema; one abbreviation; iota adscript sometimes omitted, but inserted by a contemporary corrector (same scribe?); some corrections, but several minor misspellings remain.
Handsmall to medium-sized, relatively formal, angular, influenced by the "severe" style, upright, generally bilinear, regular, of very neat appearance, written with much care, separating all letters, without decorations.
Last update2003/11/04 Marc Huys, Valerie Van Elst
id: 0050