Record 0060

EditionP.Oxy. 10, 1241 (B.P. Grenfell - A.S. Hunt, 1914)
InventoryDublin, Trinity College Library, Pap. D 10-11.
LDAB4636
Trismegistos63428
Pack2069
Van Haelst
Cribiore
VRS68
ASW
Gigante
CPP0060
ProvenanceEgypt, Oxyrhynchus
DateAD 2
BibliographyE.D. Phillips, GRBS 9 (1968), p. 385-388; G. Manganaro, PP 29 (1974), p. 401-409; Hellanicus FGrHist 4 F 189; Philochorus FGrHist 328 F 98; Aristoteles CPF I.1*, no. 24, 64T.
PlatesI. Gallo, Avviamento alla papirologia greco-latina, 1983, pl. 8 (col. 4-6) [= Greek and Latin Papyrology, 1986, pl. 8]; CPF IV.2, pl. 163 (col. 1-3).
URL
Greek text

base edition: Greek Reader's digests? , Leiden, 1998 (M.R. van Rossum-Steenbeek)
other edition: ed.pr.
PP 29 (1974), p. 401-409 (G. Manganaro)

Greek text in Unicode

Col. 1
01     agalmatopooi
02     Feidias Aqhnaios
03     andriantopoioi de
04     Polukleitos Puqagoras Skopas
05     zwgrafoi Polugnwtos
06     nos grammatiko
07     filos I
08     grammatikoi
09     Filadelfou

Col. 2
10     nios Sillews Alecandreus
11     o kaloumenos Rodios Kallimaxou
12     gnwrimos outos
13     egeneto kai didaskalos tou
14     prwtou basilews touton
15     diedecato Eratosqenhs
16     meq on Aristofanhs Apellou
17     Buzantios kai Aristarxos
18     eit Apollwnios Alecandreus
19     o eidofrafos kaloumenos
20     meq on Aristarxos Aristarxou
21     Alecandreus anwqen
22     de Samoqraic outos kai
23     didaskalos egeneto twn
24     tou Filopatoros teknwn
25     meq on Kudas ek twn logxoforwn
26     epi de twi enatwi
27     basilei hkmasan Ammwnios
28     kai Zhnodotos kai Dioklhs
29     kai Apollodwros grammatikoi
30     stratopedon prwton
31     susthsasqai legetai Asias
32     af ou kai thn Asian fasin
33     prosagoreuesqai straton
34     d ecagagen Apis o Forwnews
35     culois kai dermasi
36     oplisas tous meq autou
37     polemon d emfulion prwton
38     ecenegkein legousin
39     Aghnora poimena sunagagonta
40     kai Pelasgwi epiqemenon
41     ekdiwcai touton
42     polin de porqhsai Ellhnida
43     prwton Amfitruwna
44     sun Kefalwi twi Aqhnaious

Col. 3
45     einai Tafious ths Kefallhnias
46     xwras Aristotelhs
47     de peri Pellhnhn fhsi prwthn
48     touto sumbebhkenai
49     tines de ou monon ecandrapodisqhnai
50     fasin thn Pellhnhn
51     upo Kleisqenous ot estrateusen
52     meta Sikuwniwn
53     alla kai tas gunaikas autwn
54     kai tas qugateras aixmalwtisqeisas
55     kataporneuqhnai
56     nekrous d upospondous apodounai
57     legousin prwton
58     Hraklea
59     t twn enantiwn
60     fasi
61     ecaithsasqai p
62     kata
63     p nta
64     wthma hlw
65     molis cai up
66     mhs s a esqai
67     kata polemon ein
68     anelesqai prwton Qhsea
69     pros Qhbaious ote twn Epta
70     epi Qhbas strateusantwn
71     kai atafwn ontwn ta
72     swmata labwn eqayen fonon
73     emfulion prwtos pepoihkenai
74     legetai Aitwlos
75     Apin ton Ious apokteinas
76     agwnizomenos pros auton
77     epi twn Azanos aqlwn a
78     Khfeus eqhken tines de
79     Iciona fasin arxhgon emfuliou
80     fonou genesqai apokteinanta

Col. 4
81     Hionea ton
82     penqeron
83     edikase de tous emfulious
84     en dikasthrion poihsas
85     Forwneus o Inaxou adelfwn
86     de prwton legousin genesqai
87     fonous en Qhbais Ismhnou
88     kai Klaaitou twn Wkeanou
89     peri Melias ths adelfhs
90     opla de polemika
91     kataskeuasasqai legousin
92     oi men Arh tines de Kuklwpas
93     en twi en Euboiai sphlaiwi
94     o kaleitai Teuxion
95     oplisai de prwton teuxesin
96     Briarewn twn proteron
97     anqrwpwn dorais to swma
98     skepazontwn ws de tines
99     istorousin Arh alloi de
100     fasin opla prwton arhia
101     Enualion ton Dios en Qraikhi
102     poihsai on upo Alwews
103     kai twn paidwn deqhnai
104     Apollwna de apokteinanta
105     toutous rusasqai auton
106     eteroi de prwtous men
107     xalka opla endunai fasin
108     poihsantas Kourhtas en
109     Euboiai kaqoplisantas
110     tous meq autwn t
111     Kumindin thn n
112     basilissas k no
113     alloi d Aiguptious legousin
114     opla t ep anqrwpous poihsasqai
115     kai dorais skepasqhnai
116     eti d imatia ufhnai kai istia

Col. 5
117     kai podewnas kataskeuasamenous
118     pleusai sidhra de
119     opla prwtos Ellanikos kataskeuasasqai
120     fhsin Saneunon
121     Skuqwn onta basilea
122     Filoxoros de kaqoplisin
123     genesqai prwton legei
124     epi Kekropos doru kai dermatos
125     agriou peribolhn usteron
126     d ot hdh boes equonto
127     boeas tous en thi Attikhi
128     poihsasqai aspida
129     de prwtos legetai Danaos
130     eis Argos komisai ws de
131     tines istorousin prwtos
132     kateskeuasato Akrisios
133     en Argei polemhsas pros
134     Proiton ton adelfon alloi
135     de fasin ou ton Akrision alla
136     Proiton aspidas en Argei
137     kataskeuasasqai kai tautas
138     culinas oi de xalkhn aspida
139     prwton poihsasqai
140     Purrin Qermaiou Krhta oikuonta
141     en Ofiousshi nhswi
142     touton de kai thn enoplion
143     orxhsin tous Eteokrhtas
144     didacai tais aspisin oxana
145     kai eter opla Karas legetai
146     katadeicai ws de tines
147     istorousin proteron tas
148     aspidas peri tous wmous periballomenwn
149     Argeioi prwtoi
150     porpakas kai oxeis periqentes
151     eis thn aristeran perieqento
152     tou po

Col. 6
153     n ot ep estrateuon
154     to
155     hsamen parmhn
156     up Illuriwn
157     hsqai qureon
158     twn dhma Samoqraikhs
159     salpiggas de
160     prwtous fhsin kataskeuasasqai
161     Turrhnous
162     Turrhnou
163     Ardhlou Ardhlon
164    
165     Arews
166     probol didaskalo
167    
168     nwn eteroi
169     si dh opla
170     thn de kaloumenhn pelthn
171     upo Qraikwn eurhsqai cifos
172     de prwton kataskeuasasqai
173     fasin Lukaona ton Pelasgou
174     to de cifodrepanon o
175     dh tines kalousin arphn
176     Persea ton Dios eteroi
177     de Phlea ton Aiakou
178     maxairan de ep amein
179     a
180     x
181     fa

Col. 101 agalmatopooi02 Feidias Aqhnaios03 andriantopoioi de04 Polukleitos Puqagoras Skopas05 zwgrafoi Polugnwtos06 nos grammatiko07 filos I08 grammatikoi09 FiladelfouCol. 210 nios Sillews Alecandreus11 o kaloumenos Rodios Kallimaxou12 gnwrimos outos13 egeneto kai didaskalos tou14 prwtou basilews touton15 diedecato Eratosqenhs16 meq on Aristofanhs Apellou17 Buzantios kai Aristarxos18 eit Apollwnios Alecandreus19 o eidofrafos kaloumenos20 meq on Aristarxos Aristarxou21 Alecandreus anwqen22 de Samoqraic outos kai23 didaskalos egeneto twn24 tou Filopatoros teknwn25 meq on Kudas ek twn logxoforwn26 epi de twi enatwi27 basilei hkmasan Ammwnios28 kai Zhnodotos kai Dioklhs29 kai Apollodwros grammatikoi30 stratopedon prwton31 susthsasqai legetai Asias32 af ou kai thn Asian fasin33 prosagoreuesqai straton34 d ecagagen Apis o Forwnews35 culois kai dermasi36 oplisas tous meq autou37 polemon d emfulion prwton38 ecenegkein legousin39 Aghnora poimena sunagagonta40 kai Pelasgwi epiqemenon41 ekdiwcai touton42 polin de porqhsai Ellhnida43 prwton Amfitruwna44 sun Kefalwi twi AqhnaiousCol. 345 einai Tafious ths Kefallhnias46 xwras Aristotelhs47 de peri Pellhnhn fhsi prwthn48 touto sumbebhkenai49 tines de ou monon ecandrapodisqhnai50 fasin thn Pellhnhn51 upo Kleisqenous ot estrateusen52 meta Sikuwniwn53 alla kai tas gunaikas autwn54 kai tas qugateras aixmalwtisqeisas55 kataporneuqhnai56 nekrous d upospondous apodounai57 legousin prwton58 Hraklea59 t twn enantiwn60 fasi61 ecaithsasqai p62 kata63 p nta64 wthma hlw65 molis cai up66 mhs s a esqai67 kata polemon ein68 anelesqai prwton Qhsea69 pros Qhbaious ote twn Epta70 epi Qhbas strateusantwn71 kai atafwn ontwn ta72 swmata labwn eqayen fonon73 emfulion prwtos pepoihkenai74 legetai Aitwlos75 Apin ton Ious apokteinas76 agwnizomenos pros auton77 epi twn Azanos aqlwn a78 Khfeus eqhken tines de79 Iciona fasin arxhgon emfuliou80 fonou genesqai apokteinantaCol. 481 Hionea ton82 penqeron83 edikase de tous emfulious84 en dikasthrion poihsas85 Forwneus o Inaxou adelfwn86 de prwton legousin genesqai87 fonous en Qhbais Ismhnou88 kai Klaaitou twn Wkeanou89 peri Melias ths adelfhs90 opla de polemika91 kataskeuasasqai legousin92 oi men Arh tines de Kuklwpas93 en twi en Euboiai sphlaiwi94 o kaleitai Teuxion95 oplisai de prwton teuxesin96 Briarewn twn proteron97 anqrwpwn dorais to swma98 skepazontwn ws de tines99 istorousin Arh alloi de100 fasin opla prwton arhia101 Enualion ton Dios en Qraikhi102 poihsai on upo Alwews103 kai twn paidwn deqhnai104 Apollwna de apokteinanta105 toutous rusasqai auton106 eteroi de prwtous men107 xalka opla endunai fasin108 poihsantas Kourhtas en109 Euboiai kaqoplisantas110 tous meq autwn t111 Kumindin thn n112 basilissas k no113 alloi d Aiguptious legousin114 opla t ep anqrwpous poihsasqai115 kai dorais skepasqhnai116 eti d imatia ufhnai kai istiaCol. 5117 kai podewnas kataskeuasamenous118 pleusai sidhra de119 opla prwtos Ellanikos kataskeuasasqai120 fhsin Saneunon121 Skuqwn onta basilea122 Filoxoros de kaqoplisin123 genesqai prwton legei124 epi Kekropos doru kai dermatos125 agriou peribolhn usteron126 d ot hdh boes equonto127 boeas tous en thi Attikhi128 poihsasqai aspida129 de prwtos legetai Danaos130 eis Argos komisai ws de131 tines istorousin prwtos132 kateskeuasato Akrisios133 en Argei polemhsas pros134 Proiton ton adelfon alloi135 de fasin ou ton Akrision alla136 Proiton aspidas en Argei137 kataskeuasasqai kai tautas138 culinas oi de xalkhn aspida139 prwton poihsasqai140 Purrin Qermaiou Krhta oikuonta141 en Ofiousshi nhswi142 touton de kai thn enoplion143 orxhsin tous Eteokrhtas144 didacai tais aspisin oxana145 kai eter opla Karas legetai146 katadeicai ws de tines147 istorousin proteron tas148 aspidas peri tous wmous periballomenwn149 Argeioi prwtoi150 porpakas kai oxeis periqentes151 eis thn aristeran perieqento152 tou poCol. 6153 n ot ep estrateuon154 to155 hsamen parmhn156 up Illuriwn157 hsqai qureon158 twn dhma Samoqraikhs159 salpiggas de160 prwtous fhsin kataskeuasasqai161 Turrhnous162 Turrhnou163 Ardhlou Ardhlon164 165 Arews166 probol didaskalo167 168 nwn eteroi169 si dh opla170 thn de kaloumenhn pelthn171 upo Qraikwn eurhsqai cifos172 de prwton kataskeuasasqai173 fasin Lukaona ton Pelasgou174 to de cifodrepanon o175 dh tines kalousin arphn176 Persea ton Dios eteroi177 de Phlea ton Aiakou178 maxairan de ep amein179 a180 x181 fa


Col. 1
01                 ἀγαλ]ματοπο‐1
02     οί  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Φειδί]ας ʼ Αθηναῖ‐
03     ος ἀνδριαντοπ]οιοὶ δὲ
04     Πολύκλειτος Πυθ]αγόρας Σκό‐
05     πας ζωγράφοι Πολύγ]ν̣ωτος
    8 lines lost?
06                             ]ν̣[ο]ς̣2 γ̣ρ̣αμ‐
07     ματικο  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]3 φιλος Ι‐4
08                             γρα]μματι‐5
09     κοί6             Φιλα]δ̣έ̣λ̣φου.
    - - - - - - -             
Col. 2
10     ν[ι]ος Σιλλέως ʼ Αλεξανδρέυς,
11     ὁ [κ]αλούμενος ʽ Ρόδιος, Καλ‐
12     λ̲[ι]μάχου γνώριμος·7 οὗτος
13     ἐγέ̣ν̣ε̣τ̣ο̣ καὶ δι̣δ̣ά̣σ̣κ̣α̣λ̣ος το̣ῦ̣
14     π̲̣ρ̣ώτου βασιλέως· 8 τοῦτον
15     δ[ι]εδέξατο ʼ Ερατοσθένης,
16     μεθ’ ὃν ʼ Αριστοφάνης ʼ Απελ‐
17     λοῦ Βυζάντιος καὶ ʼ Αρίσταρ‐
18     χος ·9 εἶτ’ ʼ Απολλώνιος ʼ Αλεξαν‐
19     δρεὺς ὁ εἰδοφράφος10 καλούμε‐
20     νος ·11 μεθ’ ὃν ʼ Αρίσταρχος ʼ Αρι‐
21     στάρχου ʼ Αλεξανδρεὺς ἄνω‐
22     θ̲εν δὲ Σαμόθραιξ·12 οὗτος καὶ
23     διδ[ά]σκαλος [ἐ]γέ̣ν̣ε̣[το] τῶν
24     τ̲ο̲ῦ Φιλοπάτορος τέκνων·13
25     μεθ' ὃν Κύδας ἐκ τῶν λογχο‐
26     φ[ό]ρων·14 ἐπὶ δὲ τῶι ἐνάτωι
27     βα]σιλεῖ ἤκμασαν ʼ Αμ̣μ̣ώ‐
28     νι]ο̣ς̣ καὶ Ζηνό[δοτος] καὶ Διο‐
29     κλ]ῆς καὶ ʼ Απολλό[δ]ωρος γραμ‐
30     μα]τικοί[·] στρατόπ[ε]δον πρῶ‐
31     το]ν συστήσασθα[ι λ]έγεται ʼ Α‐
32     σία]ς ἀφ’ οὗ καὶ τὴν [ʼ Α]σίαν φα‐
33     σὶν] προσαγορεύεσθαι·15 στρα‐
34     τὸ]ν δ’ ἐξάγαγεν ῏ Απις ὁ Φο‐
35     ρω]νέως ξύλοι̣ς̣ καὶ δέρμα‐
36     σι ὅ]πλισας τοὺς μεθ’ αὑτοῦ·16
37     πό]λεμον δ’ ἐμφύλιον17 πρῶ‐
38     τον] ἐ̣[ξε]νεγκεῖν λέγουσιν
39     ʼ Αγή]ν[ο]ρ̣α ποιμένα συναγα‐
40     γό]ν̣τα καὶ Πελα[σ]γῶι ἐπι‐
41     θέμ]ε̣νον ἐκδιῶ̣ξαι το̣ῦ̣τ̣ον·18
42     πόλι]ν δὲ πορθῆ[σ]αι ʽ Ε̣[λ]λ̣ηνί‐
43     δα] π̣ρ̣ῶ̣τ̣ον ʼ Αμφ[ιτρύω]να
44     σὺν] Κεφάλωι τῶ[ι ʼ Αθην]α̣ί̣‐
    - - - - - - -             
Col. 3
45     ους εἶναι Ταφίους [τῆς Κεφαλ‐
46     λ̲̲ηνίας χώρας·19 ʼ Αρι̣[στοτέλης
47     δὲ περὶ Πελλήνη[ν φησὶ πρώ‐
48     τ̲η̲ν τοῦτο συμβεβ[ηκέναι
49     τινὲς δὲ οὐ μόνον [ἐξανδρα‐
50     ποδισθῆναί φασιν τ̣[ὴν Πελλή‐
51     νην ὑπὸ20 Κλεισθέν[ους ὁτ’ ἐ‐
52     στρατεύσεν μετὰ Σι̣κ̣[υωνί‐
53     ων, ἀλλὰ καὶ τὰς γυναῖ[κας αὐ‐
54     τῶν καὶ τὰς θυγατέρα[ς αἰχμα‐
55     λωτισθείσας κατα[πορνευθῆ‐
56     ν̲α̲ι̲·21 νεκροὺς δ’ ὑπο̣[σπόνδους ἀ‐
57     π̣ο̣δ̣ο̣ῦ̣ν̣αι λέ[γουσιν πρῶτον
58     ʽ Ηρ[ακλέα   ̣  ̣]  ̣[
59     τ̣  ̣  ̣[                         τῶν ἐ‐
60     ναντ̣[ί]ων φασὶ̣   ̣[
61     ἐ]ξαι̣τήσασθαι π[
62       ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κ̣α̣[τ]α̣   ̣[
63     π̣  ̣  ̣[  ̣]ντα   ̣  ̣  ̣[
64       ̣  ̣]ω̣τ̣η̣μα[  ̣]ηλ̣ω̣  ̣[
65       ̣  ̣]μ̣ολις̣   ̣  ̣ ξ̣αι̣ υ̣π̣[
66       ̣  ̣  ̣]μ̣ης̣  ̣  ̣σ̣  ̣α̣  ̣ε̣σθα[ι
67     κ]ατὰ πόλεμον   ̣ε̣ιν̣   ̣  ̣  ̣  ̣[
68     ἀν]ελέσθαι πρῶτον Θ̣ησέα[
69     πρὸς Θηβαίους, ὅτε τῶν ʽ Ε‐
70     πτὰ ἐπὶ Θήβας στρατευσάν‐
71     των καὶ ἀτάφων ὄντων τὰ
72     σ̲ώ̲μ̲ατα λαβὼν ἔθαψεν·22 φό‐
73     νον ἐμφύλιον πρῶτος πε‐
74     ποιηκέναι λέγεται Αἰτωλὸς
75     ῏ Απιν τὸν ʼ Ιους23 ἀποκτε[ί]νας
76     ἀγωνιζόμενος πρὸς αὐ̣τ̣ὸ̣ν̣
77     ἐπὶ τῶν ʼ Αζᾶνος ἄθλων ἃ
78     Κ]η̣φε̣ὺς ἔθηκεν·24 τινὲς δὲ
79     Ι̣ξ̣ί̣ονά φ[ασ]ι̣ν̣ ἀρχηγὸν ἐμ̣‐
80     φυλίου φόν[ο]υ γενέσθαι ἀ‐
Col. 4
81     ποκτεί]ναντα ʼ Ηιονέα τὸν
82     πενθερόν ]
83     ἐδίκασε] δὲ τ̣ο̣ὺς ἐμφυλίους
84     ἓν δικασ]τήριον ποιήσας
85     Φορωνεὺ]ς ὁ ʼ Ινάχου·25 ἀδελ‐
86     φῶν δὲ π]ρῶτον λέγουσιν γε‐
87     νέσθαι φ]ό̣νους ἐν Θήβαις ʼ Ι‐26
88     σμηνο]ῦ̣ καὶ Κλααίτου τῶν ʼ Ω‐
89     κεανο]ῦ̣ περὶ Μελίας τῆς ἀ‐
90     δελφ]ῆς·27 ὅπλα δὲ πολεμικὰ
91     κατ]ασκευάσασθαι λέγουσιν
92     οἱ ] μ̣ὲν ῎ Αρη·28 τινὲς δὲ Κύκλω‐
93     πα]ς ἐν τῶι ἐν Εὐβοίαι σπη‐
94     λαί]ωι ὃ καλεῖται Τεύχιον·29
95     ὁπ]λ̣ίσαι δὲ πρῶτον τεύχε‐
96     σιν] Βριάρεων τῶν πρότε‐
97     ρον] ἀνθρώπων δοραῖς τὸ σῶ‐
98     μ]α σκεπαζόντων·30 ὡς δέ τι‐
99     ν]ες ἱστοροῦσιν31 ῎ Αρη·32 ἄλλοι δέ
100     φασ]ι̣ν ὅπλα πρῶτον ἀρήϊα33
101     ʼ Ενυά]λ̣ιον τὸν Διὸς ἐν Θράι‐
102     κηι π]οιῆσαι ὃ̣ν̣ ὑ[πὸ] ʼ Α̣λ̣ω̣έ‐
103     ως κα]ὶ̣ τῶν παίδω̣[ν δε]θῆ‐
104     ναι ʼ Α]π̣όλλωνα δὲ ἀ̣π̣[οκ]τ̣εί‐
105     να]ν̣τ̣α τούτους ῥύσασθαι αὐ‐
106     τ̲όν·34 ἕτεροι δὲ πρώτους μὲν
107     χαλκᾶ ὅπ̣λ̣α̣ ἐνδῦναί φασιν
108     ποιήσαντας Κούρητας ἐ̣ν̣
109     Εὐβοίαι καθ̣ο̣π̣λ̣ίσαν̣τ̣α̣ς̣
110     τοὺς μεθ’ αὐ̣τ̣[ῶ]ν̣   ̣  ̣τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
111     Κύμινδιν την̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]ν
112     β̲ασίλισσαν κ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ν̣ο[
113     ἄλλοι δ’ Αἰγυπτί[ους λέγουσιν
114     ὅπλα τ’ ἐπ’ ἀνθ̣ρ̣ώ̣π̣[ους ποιή‐
115     σασθαι καὶ δοραῖς σ̣κ̣[επασθῆναι
116     ἔτι δ’ ἱμάτια ὑφ̣[ῆ]ν̣[αι καὶ ἵστι‐
Col. 5
117     α καὶ ποδεῶνα[ς κατασκευα‐
118     σ̲αμένους πλεῦσ[αι· σιδηρ]ᾶ̣ δὲ
119     ὅπλα πρῶτος ʽ Ελλ[ά]ν[ι]κος κα‐
120     : τασκευάσασθαί φησιν Σάνε̣υ‐
121     › νον Σκυθῶν ὄντα βα[σ]ιλέ‐
122     α̲·35 Φ[ι]λόχορος δὲ καθόπλι‐
123     σιν γενέσθαι πρῶτον λέγει
124     ἐπὶ Κέκροπος δόρυ καὶ δέρ‐
125     ματος ἀγρίου περιβολήν· ὕ‐36
126     στερον δ’ ὅτ’ ἤδη βόες ἐθύ‐
127     οντο, βοέας τοὺς ἐν τῆι ʼ Ατ‐
128     τ̲ικῆι ποιήσασθαι· ἀσπί‐ ›
129     δα δὲ πρῶτος λέγεται Δανα‐
130     ὸς εἰς ῎ Αργος κομίσαι·37 ὡς δὲ
131     τινες ἱστοροῦσιν38 πρῶτος
132     κατεσκευάσατο ʼ Ακρίσιος
133     ἐν ῎ Αργει πολεμήσας πρὸς
134     Π̲ροῖτον τὸν ἀδελφόν· 39 ἄλλοι
135     δέ φασιν οὐ τὸν ʼ Ακρίσιον ἀλ‐
136     λὰ Προῖτον ἀσπίδας ἐν ῎ Αρ‐
137     γει κατασκευάσασθαι καὶ ταύ‐
138     τ̲ας ξυλίνας·40 οἱ δὲ χαλκῆν ἀ‐
139     σπίδα πρῶτον ποιήσασθαι
140     › Πύρριν Θερμαίου Κρήτα οἰ‐
141     κοῦντα ἐν ʼ Οφιούσσηι νήσωι·41
142     τοῦτον δὲ καὶ τὴν ἐνοπλί‐
143     ον ὄρχησιν το̣[ὺ]ς ʼ Ε̣τ̣ε̣όκρητας
144     δ̲ιδάξαι̣ [τα]ῖ̣ς̣ ἀσπίσιν ὄχα‐
145     να καὶ ἑ̣[τερ’] ὅ̣πλ̣α Κᾶρας λέ‐
146     γεται καταδεῖξαι· ὡς δέ τι‐ ›
147     νες ἱστοροῦσιν42 πρότερον τὰς
148     ἀσπίδας π̣ε[ρ]ὶ̣ τοὺς ὤμους πε‐
149     ρ[ι]βαλλομένων ʼ Αρ̣γε̣ῖοι πρῶ‐
150     τοι πόρπακα[ς] καὶ ὀχεῖς περι‐
151     θέντες εἰς τ̣[ὴν ἀριστ]ε̣ρ̣ὰ̣ν πε‐
152     ριέθεντο·43 του̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]π̣ο   ̣[
Col. 6
153       ̣  ̣]ν ὅτ’ ἐπ̣[44             ἐστρα‐
154     τ]ευον το[
155       ̣̲  ̣]ησαμε[ν             πάρ‐
156     μ]η̣ν ὑπ’45 ʼ Ιλλ[υριὼν
157       ̣]ησθαι·46 θυρ̣[εόν
158     τ̲ω̲ν̲ δημα   ̣[             Σα‐
159     μοθράικης σ[άλπιγγας δὲ
160     πρώτους φησὶ[ν κατασκευά‐
161     σασθαι Τυρρην[ούς
162     Τυρρηνοῦ ʽ [47
163     Αρδηλου[             Αρ‐
164     δηλον[
165     ʼ Αρέως[
166     π̲ρ̲οβολ̣[             δι‐
167     δασκαλο[48
168     ν̲ω̲ν̲· ἕτε̣[ροι49
169     σι δὴ ὅπλ[α
170     τὴν δὲ καλ̣[ουμένην πέλτην
171     ὑ̲π̲ὸ50 Θραικῶ[ν εὑρῆσθαι ξίφος
172     δὲ πρῶτον κ̣α̣[τασκευάσασθαί
173     φασιν Λυκάονα [τὸν Πελα‐
174     σγοῦ·51 τὸ δὲ ξιφοδ[ρέπανον ὃ
175     δή τινες καλο[ῦσιν ἅρπην
176     Π̲ε̲ρσέα [τ]ὸν Διός· ἔ̣[τεροι
177     › δὲ Πηλέα τὸν Αἰ̣[ακοῦ
178     μάχαιραν δὲ ἐπ’ α̣μ̣ε̣ι̣ν̣[52
179     α[  ̣]  ̣  ̣  ̣[
    5 lines lost
180     χ̲̣[
181     φ̣α̣[
    - - - - - - -             


01 n. 01   ἀγαλ]ματοπο‐ VRS : αγαλ]ματοποι ed.pr.
06 n. 02   ]ν̣[ο]ς̣ VRS : - -   ̣  ̣καλούμε]νος· suppl Manganaro
07 n. 03   ματικο  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] VRS : ματικοὶ δὲ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] suppl Manganaro
07 n. 04   Ι‐ VRS : ϊ P
08 n. 05   γρα]μματι‐ VRS : λιεὺς, πρῶτος γρα]μματι‐ suppl Manganaro
09 n. 06   κοί VRS : κὸς βασιλέως suppl Manganaro
12 n. 07   γνώριμος· VRS : γνωριμος· P
14 n. 08   βασιλέως· VRS : βασιλεως· P
18 n. 09   χος · VRS : χος· P
19 n. 10   εἰδοφράφος VRS : ϊδοφραφος P
20 n. 11   νος · VRS : νος· P
22 n. 12   Σαμόθραιξ· VRS : σαμοθραξ· P
24 n. 13   τέκνων· VRS : τεκνων· P
26 n. 14   φ[ό]ρων· VRS : φ[  ̣]ρων· P
33 n. 15   προσαγορεύεσθαι· VRS : προσαγορευεσθαι· P
36 n. 16   αὑτοῦ· VRS : αὑτοῦ· P
37 n. 17   ἐμφύλιον VRS : ενφυλιον P
41 n. 18   το̣ῦ̣τ̣ον· VRS : τουτον· P
46 n. 19   χώρας· VRS : χωρας· P
51 n. 20   ὑπὸ VRS : ϋπο P
56 n. 21   ν̲α̲ι̲· VRS : ναι· P
72 n. 22   ἔθαψεν· VRS : εθαψεν· P
75 n. 23   ʼ Ιους VRS : ϊους P
78 n. 24   ἔθηκεν· VRS : εθηκεν· P
85 n. 25   ʼ Ινάχου· VRS : ϊναχου· P
87 n. 26   ʼ Ι‐ VRS : ϊ
Authoranon.
Quoted AuthorHellanicus;Philochorus;Aristoteles (?).
Genrecatalogue
Typemythology
Contentscol. 1: catalogues of famous sculptors, painters and grammarians [not mythographic];
col. 2, 1-20: historical list of Alexandrian librarians [not mythographic];
col. 2, 21 - col. 6: catalogue of inventions concerning warfare and weapons, dealing mainly with mythical material, comparable to lists found in Pliny (NH 7.200-202), Athenaeus (Peri mechanêmatôn, 10.5; 27.2; 29.9), Clemens Alex. (Strom. 1.16.74), Hyginus (Fab. 274).
Proper namescol. 1: Pheidias Athênaios; Polykleitos (R); Pythagoras; Skopas; Polygnôtos (R); Philadelphos (R);
col. 2: Apollônios (R + 1); Silleus; Alexandreus (3); Rhodios; Kallimachos; Eratosthenês; Aristophanês; Apellês Byzantios; Aristarchos (3); Samothrax; Philopatôr; Kydas; Ammônios; Zênodotos; Dioklês; Apollodôros; Asias; Asia; Apis; Phorôneus; Agênôr; Pelasgos; Amphitryôn; Kephalos;
col. 3: Taphioi [Taphians]; Kephallênia; Aristotelês (?); Pellênê (2); Kleisthenês; Sikyônioi [Sicyonians]; Hêraklês; Thêseus; Thêbaioi [Thebans]; Thêbai [Thebes] Aitôlos; Apis; Iô; Azan; Kêpheus; Ixiôn;
col. 4: Êioneus; Phorôneus; Inachos; Thêbai [Thebes]; Ismênos; Kaanthos; Ôkeanos; Melia; Arês (2); Kyklôpes; Euboia (2); Teuchion; Briareôs; Enyalios; Zeus; Thraikê [Thrace]; Alôeus; Apollôn; Kourêtes [Curetes]; Kymindis; Aigyptioi [Egyptians]; col. 5: Hellanikos; Saneunos; Skythai [Scythians]; Philochoros; Kekrops; Attikê [Attica]; Danaos; Argos (3); Akrisios (2); Proitos (2); Pyrrhis; Thermaios; Ophioussa; Eteokrêtes; Kares [Carians]; Argeioi [Argians];
col. 6: Illyrioi [Illyrians]; Samothraikê; Tyrrhênoi [Tyrrhenians]; Tyrrhênos; Ardêlos (2); Thraikes [Thracians]; Lykaôn; Pelasgos; Perseus; Zeus; Pêleus; Aiakos; Ameinias (?).
Mythologicalcol. 2: Asias; Asia; Apis; Phorôneus; Agênôr; Pelasgos; Amphitryôn; Kephalos;
col. 3: Taphioi [Taphians]; Kephallênia; Pellênê (2); Kleisthenês; Sikyônioi [Sicyonians]; Hêraklês;Thêseus; Têbaioi [Thebans]; Thêbai [Thebes] Aitôlos; Apis; Iô; Azan; Kêpheus; Ixiôn;
col. 4: Êioneus; Phorôneus; Inachos; Thêbai [Thebes]; Ismênos; Kaanthos; Ôkeanos; Melia; Arês (2); Kyklôpes; Euboia (2); Teuchion; Briareôs; Enyalios; Zeus; Thraikê [Thrace]; Alôeus; Apollôn; Kourêtes [Curetes]; Kymindis; Aigyptioi [Egyptians];
col. 5: Saneunos; Skythai [Scythians]; Kekrops; Attikê [Attica]; Danaos; Argos (3); Akrisios (2); Proitos (2); Pyrrhis; Thermaios; Ophioussa; Eteokrêtes; Kares [Carians]; Argeioi [Argians];
col. 6: Illyrioi [Illyrians];Samothraikê; Tyrrhênoi [Tyrrhenians]; Tyrrhênos; Ardêlos (2); Thraikes [Thracians]; Lykaôn; Pelasgos; Perseus; Zeus; Pêleus; Aiakos; Ameinias (?).
Materialpapyrus
Bookformroll
Size47 x 22 (D10-11)(22 x 22: D10);(25 x 21.5: D11).
Scriptalong the fibres
Front / Backblank
State Preservationtwo large joining fragments:
col. 1 = ends of 17 lines from the top;
col. 2-5 = at full height, with 36 lines each, almost complete;
col. 6 = beginning of 29 lines from the top.
Number of columns06
Column width07
Letters per line20
Lectional signshigh stop + paragraphos used for punctuation (several cases); forked paragraphos to mark end of sections (combined with blank space of one line); line-fillers; trema (several); one rough breathing; corrections by same hand; diplê and double dots in the margin; iota adscript consistently written.
Handsmall, informal, round, upright, strictly bilinear, regular, of neat and handsome appearance, very carefully written, well separating the letters, with hooks, serifs and roundels on most letters.
Last update2003/11/04 Marc Huys, Valerie Van Elst
id: 0060