Record 0098

EditionP.Würzb. 1 (U. Wilcken, 1934)
InventoryWürzburg, Universitätsbibliothek 18.
LDAB1002
Trismegistos59895
Pack0419
Van Haelst
Cribiore
VRS
ASW
Gigante
CPP0098
ProvenanceEgypt, Hermoupolis
DateAD 6
Bibliographyreprinted in U. Wilcken, Berliner Akademieschriften zur Alten Geschichte und Papyruskunde II, 1970, p. 47-62; H. Maehler, in: La philologie grecque à l'époque hellénistique et romaine, 1994, p. 95-141 (esp. p. 109-111, 133-136); idem, in: Le commentaire entre tradition et innovationPubliés sous la direction de M.-O. Goulet-Cazé, Paris, 2000, p. 29-36 (esp. p. 32-34).
Platesed. princ. pl. I-II (see also reprint)
URL
Greek text

base edition: ed. pr.

Greek text in Unicode

Verso
        lampa
01     oude soi puros anhya fws
02     eisacai kai el eise ou numfiou
03     u anumenaia d ekhdeuqh Ismhnos loutroforou
04     xlidas eiwqasin oi arxaioi eisbalein apo twn epixwriwn potamwn
05     h apo phghs udata kai lousai ton numfion kai paidopoiian euxesqai
06    apo twn gamwn kata d ephlqen au fugas
07     ti paranomon thi patridi autou kai toutou xarin fugas genomenos
08     kai skula grayeis eiwqasin oi arxaioi ot epoioun skuleusin
09     katagrayai en imatiois oti o deina epoihsen thn neikhn apolabwn
10     kai ta imatia tois qeois anatiqenai kai su Foibe anac Aguieu
11     sthlhn oceian oi arxaioi balontes en tois proqurois autwn
12     tou Apollwnos ekaloun auton Foibon Aguiea aguia de
13     onoma arxaion ths odou Kadmos emole tande gan Turios wi tetraskelhs
14     mosxos adamaston peshma Kadmos boulomenos ktisai polin ton
15     qeon hrwthsen kai elaben xrhsmon ek tou Apollwnos pou h polis ktizhtai
16     kai exrhsen autwi o Apollwn xrhsmon toiouton Apiqi enqende
17     pros boukolon Pelagonta kai ec autou boun agorason shma
18     exousan epi twn nwtwn stroggulon kai opou an peshi hghsamenh soi
19     h bous af eauths apanistas ekei ktison polin eita labwn ton xrhsmon
20     hlqen eis tas Qhbas ths Boiwtias kai ekei epesen h bous kai ektisen
21     ekei tas Qhbas Boiwtia d eklhqh o topos ekeinos dia to ekei pesein
22     thn boun adamaston peshma oion adraston
23     tom ou kissos on peristefhs k
24     hn u on o men Ermhs
25     io ta kerata tou d
26
27
28
29     u twn k b l fonios hn drakwn
30     Areos uios hn de ekei drakwn os ei
31
32     wde ut l twi Kadmwi twn odontwn
33
34
35     Drakwn

Recto
        q
36     an diwnumoi qeai Persefassa kai fila Damathr qea
37     eklhqh Gh kai Dhmhthr kai h Persefonh
38     kai korh ntai ai diwnumoi h kai
39     s epi
40     qeas f h
41     a sunekdoxikon de to sxhma qe
42     eterou a io h Dhmhthr
43     a lampadhfor
        lampadhforousi
44     Baqus ge toi Dirkaios anaxwrein poros Dirkh krhnh estin
        dio kai o
45     esti de kai potamos Dirkh ekei poros kaleitai Dirkaios Amousotataisi
46     sun widais tais ainigmatwdesin widais Elegen emmetrws
47     erwtwsa h Sfigc tis dipous tis tripous tis tetrapous Amousotataisi
48     shmainei tais kakomousois kai qewn twn leukopwlwn
49     dwmaq tou Zhqou kai kai tou Amfiwnos outoi men wikisan Qhbas
50     h kai tou Kastoros kai tou Poludeukos outoi de en Lakedaimoni
51     leimwna es Hras topos estin en twi Kiqairwni thi Hrai
52     anakeimenos oqen ti taktos ta peritta sobara Pws o peritton legw
53     semna Dwdwnhs baqra en thi Dwdnhi Esti de topos ths Hpeirou
54     xwras h Dwdwnh Estin ekei ieron enqa hsan treis peleiades
55     manteuomenai epanw ths druos oi de legousin oti treis graias
56     ekaloun peristeras ths profhtidos ths Peleias onomati aitines apo ths
57     druos esxon tas manteias
58     es dihres esxaton eis ton uyhlon topon kai apo twn allwn dihirhmenon
59     h to distegon to uper ton en thi deuterai steghi
60     ebas ebas w pterousa gas loxeuma nerterou d Exidnhs
61     tines legousin oti h Sfigc gegonen ek tou aimatos tou Laiou alloi
62     oti ek ths Ghs egennhqh alloi oti ek tou Tufwnos kai ths Exidnhs
63     micoparqenos daion teras oti h Sfigc eixen to hmisu auths
64     apo parqenou kai to allo hmisu apo leontos Legetai daion teras
65     donwn aluron amfi mousan to ainigma legei
66     ialemoi de materwn ialemos legetai o qrhnos enteuqen Ialemou
67     uiou tou Oiagrou gamous apotelountos epesen epanw autou
68     kai eteleuthsen kai enteuqen ialemos ekaleito o qrhnos
69     Xronwi d eba Puqiais apostolais Oidipous o tlamwn Oidipous
70     peusomenos ei zhi o pathr autou aphlqen eis to manteion to d eipein
71     oti ktanei auton Eita erxomenos apo manteiou o Oidipous
72     uphnthse Laiwi aperxomenwi kai autwi epi to manteion tou qeou
73     peusomenwi ei zhi o uios autou Oidipous h ou Eita apantwn autwi
74     kata sxisthn odon o Oidipous anairei Laion ton autou patera dia to
75     tetufqai auton upo tou andros tou Laiou tote men asmenois oti
76     autois to ainigma elusen ths Sfiggos tote ekhbolois tocoisin Atalanthn
77     kapron xeiroumenhn Aitwlon tou Oinews qusantos pasin
        ei a to
78     tois qeois asen thn Artemin xwris qumatwn Orgisqeisa h Artemis
79     epemyen ws kunhgetis ousa kapron kata ths Aitwlias Kaludwnion
80     outws d eklhqh oti Eita tou kaprou elqontos eis
81     kai lumhnamenou thn ghn sunhgonto oi kunhgetai
82     pantes Kai o Meleagros uios tou Oinews kautos kunhegeths
83     wn kai h Atalanth kunhgetis ousa sunhxqh kai sunebalen twi kaprwi
84     en tois oriois Aitwliois kai tines men legousin oti auth efoneusen ton kapron
85     alloi d oti Meleagros hn o foneusas auton kai erasqeis ths Atalanths
86     edwken aristeia ths nikhs thn kefalhn kai to derma tou kaprou


Verso
                                                                    λ̣α̣[μπα  ̣  ̣  ̣
01     /̣/̣››̣ οὐδέ σοι πυρὸς ἀνῆψα φῶς//   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
02     [  ̣  ̣εισ]ά̣ξαι καὶ ε̣λ̣  ̣  ̣εισε̣  ̣  ̣  ̣ο̣υ νυμφί[ο]υ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
03     [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣υ  ̣  ̣//›› ἀ̣νυμένα̣ια δ̣’ ἐκ[η]δεύθη Ἰσμηνὸς [λουτροφόρου]
04     [χλιδᾶς//] ε̣ἰ̣ώθα[σ]ιν ο̣ἱ̣ ἀρχαῖοι εἰσβαλε̣ῖ̣ν̣ ἀπὸ τῶν ἐπιχ̣[ωρίων ποταμῶν]
05     [ἢ ἀπὸ πη]γ̣ῆς̣ ὕδατα καὶ λοῦσαι τὸ[ν] νυμφίον καὶ π̣αιδ[οποιίαν εὔχεσ‐]
                                                                                                        ̣  ̣  ̣  ̣
06     [θαι ἀπὸ τῶν] γ̣ά̣μων /̣/̣›› κᾶτα δ’ ἐπ̣[ῆ]λθεν αὖ φυγάς //   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
07     [  ̣  ̣τι παρά]νομον τῆι πατρίδι αὐτοῦ κ[α]ὶ τούτου χάριν φυγὰς γε[νόμενος]
08     [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣//››] καὶ σκῦλα [γρ]άψεις // εἰώθασιν οἱ ἀρχαῖοι ὅτ’ ἐποίο̣[υν σκύλευσιν]
09     [καταγράψ]αι ἐ[ν] ἱματίοις ὅτι ὁ δ̣ε̣ῖνα ἐποίη̣[σ]ε̣ν, τὴν ν̣εί̣κ̣[ην ἀπολα‐]
10     [βών, καὶ τὰ ἱμ]ά̣τια τοῖς θεοῖς ἀνατιθέναι //››› καὶ σὺ Φοῖβε ἄν̣[αξ Ἀγυιεῦ]
11     [// στήλην ὀξ]ε̣[ῖ]α̣ν οἱ ἀρχαῖοι βαλόντες ἐν τοῖς προθύρο̣[ις] αὐτ[ῶν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
12     [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ]οῦ Ἀπόλλ[ω]νος ἐκάλουν αὐτὸν Φοῖβον Ἀγυ[ιέα· ἀγυιὰ δὲ]
13     [ὄνομα ἀρχαῖο]ν̣ τῆς ὁδοῦ̣//››› Κάδμος ἔμολε τάν̣δ[ε γ]ᾶν Τ̣[ύριος ὧι τε‐]
14     [τρασκελὴς μόσ]χ̣[ο]ς̣ ἀδά̣[μ]α̣σ̣[τ]ον πέσημα // Κάδμος βουλόμενος κτίσα[ι πόλιν τὸν]
15     [θεὸν ἠρώτησ]ε̣ν κ[α]ὶ ἔ̣λ̣[α]βεν χρησμὸν ἐκ τοῦ Ἀπόλλωνος, ποῦ ἡ πό̣[λις κτί‐]
16     [ζητα]ι̣ καὶ ἔχρησεν αὐτῶι ὁ Ἀπόλλων χρησμὸν τοιοῦτον· " Ἄ̣[π]ι̣[θι  ̣  ̣  ̣  ̣ἐν‐]
17     [θένδε π]ρὸ̣ς̣ β[ου]κ̣ό[λ]ον Πελάγοντα καὶ ἐξ αὐτοῦ βοῦν ἀ[γόρασον σῆμα]
18     [ἔχ]ο̣υ̣[σαν ἐ]π̣ὶ τῶν̣ νώ̣τ̣ω[ν(?)1 σ]τ̣ρογγύλον̣ καὶ, ὅπου ἂν πέσηι ἡ̣γ̣[ησαμένη σοι]
19     ἡ βοῦς ἀ̣φ̣’ ἑαυτῆς, ἀπανι̣[σ]τ̣ὰς ἐκεῖ κτίσον πόλιν." Εἶτα λαβὼν τὸν χ̣[ρησμὸν]
20     ἦ̣λθεν ε[ἰ]ς τὰς Θήβας τῆς Βοιωτίας καὶ ἐκεῖ ἔπεσεν ἡ βοῦς καὶ ἔκτι[σεν]
21     [ἐκ]εῖ τὰς Θήβας. Βοιωτία δ’ ἐκλήθη ὁ τόπος ἐκεῖνος διὰ τὸ ἐκεῖ π[εσεῖν]
22     [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ τὴν βοῦν̣ //›› ἀδάμαστον πέσημα // οἷον [ἄ]δραστον [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
23     [  ̣  ̣]τ̣ο̣μ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]ου ›› κισσὸς ὃν περιστεφ[ής] // κ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
24     [  ̣]η̣ν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣υ  ̣ον  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ὁ μὲ[ν] Ἑρμῆ̣ς̣(?) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
25     [  ̣]ι̣ο  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τα  ̣ κέρατα τοῦ δ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
26     undeciphered
27     undeciphered
28     undeciphered
29     [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τῶν κ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣β  ̣  ̣  ̣λ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ /̣/̣ [›› φόνιος ἦν δρά‐]
30     [κων Ἄρε]ο̣ς̣ υἱό̣ς̣ // ἦν δὲ ἐκεῖ δράκων, ὃς ε̣ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
31     undeciphered
32     [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣δ̣ε   ̣  ̣υτ  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣λ  ̣  ̣  ̣ τῶι Κάδμωι2 τ̣ῶ̣ν ὀδόν̣τω[ν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
33     undeciphered
34     [  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣//     [     ]
35                                                   Δρ̣άκ̣ω̣ν̣(?)
Recto
                                                              θ
36     [››› ἃν διώνυμοι θεαὶ Περ]σέφασσα καὶ φίλα Δαμάτηρ θεά//
37     [‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐] ἐκλήθη Γῆ καὶ Δημήτηρ καὶ ἡ Π̣[ερ‐]
38     [σεφόνη καὶ Κόρη  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣νται αἱ διώνυμοι ἢ κ[αὶ]
39     [‐ ‐ ‐]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ς ἐπι  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
40     [‐ ‐ ‐]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ θεὰς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣φ̣  ̣  ̣η  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
41     [‐ ‐ ‐]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α̣ συνεκδοχικὸ̣ν̣ δὲ̣ τὸ σχῆμα θ̣ε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
42     [‐ ‐ ‐]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἑτέρου α  ̣  ̣  ̣ιο  ̣ ἡ Δημήτηρ  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
43     [‐ ‐ ‐]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α λαμπαδηφ̣ο̣ρ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
                                                  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[λ]αμπαδηφοροῦσι
44     [›› βαθύς γέ τοι Δι]ρ̣καῖος ἀναχωρε̣ῖ̣ν πόρος // Δίρκη κρ[ή]νη ἐσ[τίν],
                                                                  δ̣ι[ὸ] κ̣α̣ὶ̣(?) ὁ(?)
45     [ἔστι δ]ὲ καὶ ποταμὸς Δί̣ρ̣κ̣η̣ ἐκεῖ, [π]ό̣ρ̣ος καλεῖται Διρκαῖος /̣/̣ [›› Ἀμου‐]
46     [σοτάταισ]ι σὺν ὠιδαῖς3 // ταῖς αἰνιγματώδεσιν ὠιδαῖς4. Ἔλεγεν [ἐμμέτρως]
47     [ἐρωτῶ]σ̣α̣ ἡ Σφίγξ, τίς δίπους, τίς τρ[ίπ]ους, τίς τετράπ[ους. Ἀμουσοτά‐]
48     [ταισι σημ]α̣ίνει τ̣αῖς κακομούσοις // ››› καὶ θεῶν τῶν Λευκ̣[οπώλων]
49     [δώμαθ //] τοῦ Ζήθου καὶ τοῦ Ἀμφίωνος, οὗτοι μ̣ὲν̣ ὤικ̣[ισαν Θή‐]
50     [βας ἢ κα]ὶ τοῦ Κάστορος καὶ τοῦ Πολυδεύκους, ο̣ὗτοι δὲ ἐν Λακ̣ε̣δ̣[αίμο‐]
51     [νι. // ››] λειμῶνα ἐ̣ς̣ Ἥρας // τόπος ἐστὶν ἐν [τ]ῶι5 Κιθαιρῶ[ν]ι̣ [τῆι ῞Ηραι]
52     [ἀνα]κείμενος // ›› ὅθεν τί τἀκτός // τὰ περιττά, σ̣[ο]βαρά. Πῶς, ὃ π[εριττόν, λέ‐]
53     [γω;] // ›› σεμνὰ Δωδώνης βάθρα // ἐν τῆι Δωδώνηι. Ἔστι δ̣ὲ̣ τ̣ό̣[πος τῆς ᾿Η‐]
54     [πεί]ρ̣ου̣ χώρας ἡ Δωδώνη. Ἔστιν ἐ[κε]ῖ ἱ̣ερόν, [ἔ]νθα ἦσαν τρε̣ῖ̣[ς πελειά‐]
55     [δες μα]ν̣τε[υ]όμεναι ἐπάνω τῆς δρυός· οἱ δὲ λέγουσιν ὅτι τρ[ε]ῖ̣[ς] γ̣ρ̣[αίας]
56     [ἐκάλουν π]ε̣ρ̣[ι]στερὰς τ̣ῆ̣ς προφήτιδος ‵τῆς′ Πελείας ὀνόματι̣· αἵτινες ἀπ[ὸ τῆς]
57     [δρυὸς ἔσ]χ̣ον̣ τ̣[ὰ]ς μαντείας || ———
58     [››› ἐς δ]ι̣ῆρ̣ε̣ς ἔσχατον // εἰς τὸ‵ν′ ὑψηλὸν τόπον καὶ ἀπὸ [τ]ῶν ἄλλων δ̣[ιηιρη‐]
59     [μένον ἢ τ]ὸ̣ δ̣[ί]‵σ′ τεγον, τὸ ὑπερ  ̣  ̣τ̣ον ἐν τῆι δεύτεραι στέγηι ||| ———
60     [›› ἔ]β̣ας ἔβας, ὦ πτεροῦσα, γᾶς λόχευμα νερτέρου δ6 Ἐχίδνης //
61     [τινὲ]ς λέγουσιν ὅτι ἡ Σφὶγξ γέγονεν ἐκ τοῦ αἵματος τοῦ Λαΐου, ἄλλοι
62     ὅτι ἐκ τῆς Γῆς ἐγεννήθη, ἄλλοι ὅτι ἐκ τοῦ Τυφῶνος καὶ τῆς Ἐχίδνης //
63     [›› μ]ιξοπάρθενος, δάϊον τέρας // ὅτι ἡ Σφὶγξ εἶχεν τὸ ἥμισυ αὐτῆς
64     [ἀπὸ παρθ]ένου καὶ [τ]ὸ ἄλ[λ]ο ἥμισυ ἀπὸ λέοντος, Λ̣έ̣γετα̣ι δά̣ϊ̣ο̣ν̣ τέρας  ̣   ̣[  ̣]
65     [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δ̣ον̣[ω]ν̣ //›› ἄλυρον̣ [ἀ]μφὶ μοῦσ[α]ν̣ // τὸ αἴνιγμα λέγει //
66     [›› ἰάλεμοι δὲ ματέρω]ν̣ // ἰάλεμος λέγεται ὁ θρῆνος ἐντεῦθεν· Ἰα‐
67     [λέμου υἱοῦ τοῦ Οἰ]ά̣γ̣ρου γάμους ἀποτελοῦντος ἔπεσε[ν] ἐπάνω αὐτ[ο]ῦ̣
68     [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣καὶ?] ἐ̣τελεύτησεν καὶ ἐντεῦθεν ἰάλεμος ἐκαλεῖτ̣[ο ὁ θρ]ῆ̣νο[ς //]
69     [›› Χρόνωι δ’ ἔ]β̣α / Π̣υθίαις ἀποστολαῖς Οἰδίπους ὁ τλάμων [// Οἰδίπους]
70     [πευσόμενος, ε]ἰ ζῆι̣ ὁ πατὴρ αὐτοῦ, ἀπῆλθεν εἰς τὸ μ̣α̣ν̣τεῖον, τ̣[ὸ δ’ εἶπεν]
71     [ὅτι κτανεῖ αὐ]τόν. Εἶτα ἐρχ[ό]μενος ἀπὸ τοῦ μαντε̣ί̣[ο]υ̣ ὁ Οἰδ[ίπους]
72     [ὑπήντησε Λαΐ]ω̣ι̣ ἀπερχομένωι καὶ [α]ὐ̣τῶι ἐπὶ τὸ μαντε[ῖ]ον τοῦ [θεοῦ]
73     [πευσομένω]ι, εἰ ζῆι ὁ υἱὸς αὐτοῦ Οἰδίπους ἢ οὐ7. Εἶτα ἀπαντῶν̣ [αὐτῶι]
74     [κατὰ σχιστὴν ὁ]δὸν ὁ Οἰδίπους ἀναιρεῖ Λάϊον τὸν̣ α̣ὑ̣[τ]ο̣ῦ πατέρα δι[ὰ τὸ]
75     [τετύφθαι αὐτὸ]ν̣ ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς τοῦ Λαΐου // ›› τότε μὲν ἀσμένοις [// ὅτι]
76     [αὐτοῖς τὸ αἴν]ιγμα ἔλυσεν τῆς Σφιγγὸς τότε // ›› ἑκηβόλοις τ[ό]ξ̣οισιν Ἀτα‐
77     [λάντην κάπ]ρ̣ον χειρουμένην Αἰτωλόν // τοῦ Οἰνέως θύσαντος πᾶ‐
                                    [[εἰ]]         α το
78     [σιν τοῖς θεοῖς] [[  ̣  ̣]]ασεν τὴν Ἄρτεμιν χωρὶς θυμάτων [[καὶ]]. Ὀργισ̣θ̣[ε]ῖ̣σ̣α̣ ἡ Ἄρτε‐
79     [μις ἔπεμψεν] ὡς κυνηγ̣έ̣τ̣ις οὖσα κάπρον κατὰ τῆς Αἰτωλίας Κα̣λυδώνι‐
80     [ον, οὕτως δ’ ἐκ]λήθη ὅτι             Εἶτα τοῦ κάπρου ἐλθόν̣τ̣ος εἰς
81     [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ λυμηναμένου τὴν γῆν συνήγοντο οἱ κυ‐
82     [νηγέται πάντε]ς. Καὶ ὁ Μελέαγρος υἱὸς τοῦ Οἰνέως καὐτὸς κυνηγέτης
83     [ὢν καὶ ἡ Ἀταλ]άντη κυνηγέτις οὖσα συνήχθη8 καὶ συνέβαλεν τῶ̣ι κάπρωι
84     [ἐν τοῖς ὁρίοις Αἰ]τωλίοις καὶ τινες μὲν λέγουσιν ὅτι αὐτὴ ἐφόνε̣[υ]σ̣εν τὸν κά‐
85     [προν, ἄλλοι δ’ ὅτ]ι̣ Μελέαγρος ἦν ὁ φονεύσας αὐτὸν καὶ ἐρασθεὶς τῆς Ἀτ̣αλ̣άν̣της
86     [ἔδωκεν ἀριστεῖα] τ̣ῆ̣ς νίκης τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ δέρμα τοῦ κάπ̣ρου /̣/̣


18 n. 01   νώ̣τ̣ω[ν(?) add Wilcken : ω̣τ̣ω[  ̣ P
32 n. 02   Κάδμωι add Wilcken : καδω P
46 n. 03   ὠιδαῖς add Wilcken : ωδαις P
46 n. 04   ὠιδαῖς add Wilcken : ωδαις P
51 n. 05   [τ]ῶι add Wilcken : [  ̣]ω P
60 n. 06   ’ P
73 n. 07   ἢ οὐ Wilcken : ἠ οὐ P
83 n. 08   συνήχθη del Wilcken : συνηγχθη P

Authoranon.
Quoted Author[Euripides, Phoenissae]
Genrecommentary (selected lemmata)
Typeschool text (?), mythology
Contentsscholia on selected verses from Euripides' Phoenissae, 344-1108, different from the manuscript tradition, many with mythological contents:
verso:
l. 6-8: on Tydeus banned from his country (the reason given is different from that in the extant scholia and in Apollod., Bibl. 1.76, but similar to Aesch., Sept . 555);
l. 10-13: on the epithet of Phoebus Agyieus (similar to extant scholia);
l. 13-22: on Cadmus and the foundation of Thebes (different from the entire mythographic tradition);
l. 23-29: possibly on Dionysus and Hermes (very fragmentary);
l. 29-35: on Cadmus killing the dragon (very fragmentary);
recto:
l. 36-43: on the two names of Persephone and Demeter (similar to extant scholia);
l. 48-51: two interpretations of "theôn tôn leukopôlôn dômath'" (v. 606): either Zethus and Amphion, or Castor and Polydeuces (similar to extant scholia);
l. 53-57: two explanations on the oracle of Dodona (different from tradition);
l. 60-62: three versions of the origin of the Sphinx (one new);
l. 66-68: on Ialemus, son of Oeagrus (new);
l. 69-75: on Oedipus, the oracle and the killing of his father (similar to hypothesis to Soph., OT);
l. 76-86: on the Calydonian Boar-hunt (similar to Apoll., Bibl., 1.66).
Proper namesverso: Ismênos (Q); Tydeus (S); Phoibos Agyieus (Q + 1); Apollôn (3); Kadmos (Q + 2); Tyros (Q); Pelagôn; Thêbai [Thebes] (2); Boiôtia [Boeotia] (2); Hermês; Arês (Q); Drakôn;
recto: Persephonê (Q + 1); Dêmêtêr (Q + 2); Gê (2); Korê (R); Dirkaios poros (Q + 1); Dirkê (2); Sphinx (4); Zêthos; Amphiôn; Thêbai [Thebes]; Kastôr; Polydeukês; Lakedaimôn; Hêra (Q + R); Kithairôn; Dôdônê (Q + 3); Peleiades; Peleia; Echidna (Q + 1); Laios (3); Typhôn; Ialemos; Oiagros; Pythô (Q); Oidipous (Q + 2); Atalantê (Q + 2); Oineus (2); Artemis (2); Aitôlia [Aetolia]; Kalydônios kapros; Meleagros (2).
Mythologicalverso: Tydeus (S); Phoibos Agyieus (Q + 1); Apollôn (3); Kadmos (Q + 2); Tyros (Q); Pelagôn; Thêbai [Thebes] (2); Boiôtia [Boeotia] (2); Hermês; Arês (Q); Drakôn;
recto: Persephonê (Q + 1); Dêmêtêr (Q + 2); Gê; Korê (R); Zêthos; Amphiôn; Thêbai [Thebes]; Kastôr; Polydeukês; Lakedaimôn; Dôdônê (Q + 3); Peleiades; Peleia; Echidna (Q + 1); Sphinx (2); Laios (3); Gê; Typhôn; Ialemos; Oiagros; Pythô (Q); Oidipous (Q + 2); Atalantê (Q + 2); Oineus (2); Artemis (2); Aitôlia [Aetolia]; Kalydônios kapros; Meleagros (2).
Materialpapyrus
Bookformcodex
Size18 x 31
Script
Front / Back
State Preservationverso: 35 much damaged and often faded lines from a column at full height, broken off on both sides;
recto: 51 much damaged lines from a column at full height (numbered thêta [9] in the upper margin), broken off to the left and partly to the right.
Number of columns01
Column width16 - 17
Letters per line49-60
Lectional signsbreathings; trema (several); one apostrophe; iota adscript generally written (with a few omissions); some corrections (by same hand); double and sometimes triple diplê (>) at the beginning of lemma; double dash (/) at the end of lemma and of scholion; large blank space in l. 22 (at mid-line; end of section?), l. 24 (end of line) and l. 45 (within the line) of recto.
Handmedium-sized to small, informal, round, leaning forward, not aiming at bilinearity and rather irregular, though generally keeping the lines straight, closely spaced, undecorated, written without much care in a rapid, proficient hand, with occasional cursive elements and ligatures.
Last update2003/11/14 Marc Huys, Valerie Van Elst
id: 0098